Till innehåll på sidan

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens uppgift är att organisera, driva och utveckla de administrativa expertområdena; planering och uppföljning, it, informationshantering, HR, ekonomi, intern service och lokalförsörjning, verksamhetsskydd, verksamhetsutveckling och upphandling.

Svenskt namn: Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Engelskt namn: Administration Department

Organisation

Avdelningen är indelad i nio enheter. Avdelningen leds av en avdelningschef. Vid avdelningen finns ett ledningsstöd som leds av avdelningschefen.

Kontakt

Jonas Norén, Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgift är att organisera, driva och utveckla de administrativa expertområdena; planering och uppföljning, it, informationshantering, HR, ekonomi, intern service och lokalförsörjning, verksamhetsskydd, verksamhetsutveckling och upphandling.

I detta ingår teknik, processer, metoder, rutiner, system och verktyg, strategier och inriktningar samt uppföljning av tillämpningen. .

Enheter

 • Planerings- och uppföljningsenheten

  Svenska namn: Planerings- och uppföljningsenheten (VS-PU)

  Engelskt namn: Planning and Monitoring Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att stödja myndighetens ledning med ledning och styrning av myndighetens verksamhet. I uppgiften ingår förvaltning av myndighetens styrmodell, styrning och samordning av planering, uppföljning och utvärdering av verksamhet samt budget.

  Vidare ingår arbetet med intern styrning och kontroll och myndighetens egen risk- och sårbarhetsanalys.

  Vidare ingår system för planering och uppföljning, ledningssystem för miljö och samordning av myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering under enhetens ansvarsområden.

 • Ekonomienheten

  Svenska namn: Ekonomienheten (VS-EK)

  Engelskt namn: Financial Section

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens ekonomichef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp frågor som rör myndighetens ekonomiska redovisning, redovisningsmodell, ekonomiadministration och analys. I detta ingår utformning, stöd och förvaltning av ekonomiadministrativa rutiner och vara motpart till Statens servicecenter.

  Vidare ingår att förvalta och utveckla myndighetens ekonomi- och personalsystem. I uppgiften ingår ekonomiadministrativt stöd och svara för redovisning av externfinansierad verksamhet där krav finns om särskild rapportering eller där bidraget är föremål för revision, främst avser detta EU-bidrag och insatser nationellt och internationellt.

 • HR-enheten

  Svenska namn: HR-enheten (VS-HR)

  Engelskt namn: Human Resources Section

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens HR-chef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbetsgivarpolitik samt frågor inom HR-området. I uppgiften ingår att utveckla den lokala kollektivavtalsregleringen och att utveckla och hålla samman myndighetens lönebildning. I detta ingår att utveckla processer och metoder för kompetensförsörjning även för krigsplacering, medarbetar- och chefsutveckling, arbetsmiljö och likabehandling. I uppgiften ingår att ge stöd till chefer inom HR.

 • Informationshanteringsenheten

  Svenska namn: Informationshanteringsenheten (VS-IH)

  Engelskt namn: Records Management Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, utlämnande och lagring av myndighetens information. I detta ingår utformning av styrande dokument inom området, informationsredovisning och förvaltning av informationshanteringsplan samt utveckling av digitaliserade arbetssätt. I uppgiften ingår att utveckla och förvalta myndighetens ärende- och dokumenthanteringssystem.

  Vidare ingår kontakt med Riksarkivet samt framtagande av rapportering till JK.

 • IT-enheten

  Svenska namn: IT-enheten (VS-IT)

  Engelskt namn: IT Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med myndighetens it-miljö och att utveckla och förvalta myndighetens it-system.

  Vidare ingår anskaffning och drift av myndighetens it-miljö samt att upprätthålla it-beredskap och att ansvara för it-säkerhet. Vidare ingår myndighetens tekniska telefoniplattform.

 • Lokal- och serviceenheten

  Svenska namn: Lokal- och serviceenheten (VS-LS)

  Engelskt namn: Facility Management & Support Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  EEnhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp arbetet med internt stöd och service. I detta ingår lokalförsörjning, stöd- och servicefunktionerna kundtjänst, resesamordning och kontorsservice.

  Vidare ingår myndighetens fysiska skydd avseende lås, larm, tillträdesskydd samt operativ hantering i Karlstad och Stockholm avseende lokaler, lås, larm, tillträdesskydd, bevakning, reception och brandskydd.

 • Verksamhetsskyddsenheten

  Svenska namn: Verksamhetsskyddsenheten (VS-SK)

  Engelskt namn: Safety and  Security Section

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens säkerhetschef och säkerhetsskyddschef. Vid enheten finns en ställföreträdande säkerhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att normera, stödja och följa upp myndighetens interna säkerhetsarbete. I detta ingår säkerhetsskydd, it- och informationssäkerhet, fysiskt skydd (inkl. brandskydd), personskydd och signalskydd samt kontinuitetshantering.

  I uppgiften ingår att stödja ett systematiskt säkerhetsarbete inom myndigheten vilket inbegriper informationsklassning, riskanalys, kontinuitetsplanering och incidenthantering.

  I uppgiften ingår samverkan med externa parter som behövs för myndighetens säkerhetsarbete samt för omvärldsbevakning i säkerhetsfrågor.

  I uppgiften ingår uppföljning av inträffade händelser och incidenter. Undantaget från uppgiften är det operativa stödet i säkerhetsfrågor i samband med planering, genomförande och uppföljning av myndighetens uppdrag att genomföra humanitära insatser.

 • Verksamhetsutvecklingsenheten

  Svenska namn: Verksamhetsutvecklingsenheten (VS-VU)

  Engelskt namn: Business Development Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med verksamhetsutveckling genom att leda och utveckla myndighetens verksamhetsarkitektur, processkarta med tillhörande verksamhetsprocesser och digitala tjänster. I detta ingår strategier inom området samt inom it. I uppgiften ingår projekt- och förvaltningskontoret.

  Vidare ingår ansvar för projekt- och förvaltningsstyrningsmodeller, att leda och koordinera arbetet med förvaltningsobjektsarkitektur och följa upp och kvalitetssäkra myndighetens projekt utifrån myndighetens projektmodell.

  Vidare ingår att ge stöd med projektledning, processutveckling och verksamhetsutveckling.

 • Upphandlingsenheten

  Svenska namn: Upphandlingsenheten (VS-UH)

  Engelskt namn: Public Procurement Section

  Enheten leds av en enhetschef som tillika är myndighetens upphandlingschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning.

  I uppgiften ingår upphandling, stödja i anskaffnings- och upphandlingsfrågor, försäljning av lös egendom inom myndigheten, om inte annat särskilt föreskrivs, följa upp att myndighetens avtal och leverantörer följs upp.

  Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer.

Senast granskad: 6 januari 2020

Till toppen av sidan