Till innehåll på sidan

Om anmält organ avnotifieras

När ett anmält organ som medverkat i typkontroll eller produktionskontroll avnotifieras måste du som tillverkare snarast vända dig till ett annat anmält organ, notifierat för den rättsakt det gäller.

För vissa produkter till exempel explosiva varor för civilt bruk, pyrotekniska artiklar och för gasapparater, kräver lagstiftningen att bedömning av överensstämmelse ska bistås av något tredjeparts anmält organ, vanligen i EU-typkontroll (modul B) och i produktionskontroll. Hur ett anmält organ medverkar i bedömning av överensstämmelse beror på vilken bedömningsmodul tillverkaren har valt.

Det händer då och då att ett anmält organ avnotifieras, det vill säga,  upphör med sin verksamhet som anmält organ för vissa produkter. Om ett anmält organ som en tillverkare har anlitat avnotifieras, är rekommendationen att tillverkaren omedelbart vänder sig till ett annat anmält organ.

Det finns flera skäl till den rekommendationen. Om det anmälda organet medverkat i produktionskontrollen och sedan avnotifieras, finns det inte längre förutsättningar för tillverkaren att CE-märka sin produkt, eftersom det anmälda organet för produktionskontroll inte längre finns.

När det gäller EU-typkontroll (modul B), innebär det att ett anmält organ granskar ett representativt exemplar av produkten och utfärdar ett EU-typintyg, om produkten bedöms uppfylla lagstiftningens krav. Bedömningen görs vid ett tillfälle. Senare, vid produktion, ska produktionskontroll säkerställa att de tillverkade exemplaren överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret och, om så är fallet, fixeras CE-märket på produkterna.

Man skulle kunna hävda att EU-typintyget gäller under den giltighetstid som är angiven på intyget. Lagstiftningen ställer dock krav på det anmälda organet att följa den tekniska utvecklingen och genomföra ytterligare undersökningar om det uppstår misstankar om produktens överensstämmelse. Detta gör att man kan ifrågasätta giltigheten hos ett utfärdat intyg om det inte längre finns något anmält organ som står bakom.

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan