Till innehåll på sidan

Samarbete och samverkansformer mellan aktörer

För att uppnå största möjliga effekt i systemet behövs en strukturerad samverkan kring geodata och kartor inom krisberedskap.

Genom att utveckla Kris-GIS för myndighetssamordning skapas förutsättningar för att berörda aktörer effektivt och snabbt ska kunna samverka kring GIS-frågor på ett strukturerat sätt vid en händelse eller samhällsstörning.

Syftet är att förbereda former för samverkan, för data och information för olika händelser och identifiera behov för den aktuella händelsen.

Målet är att skapa en plattform för myndighetssamverkan Kris-GIS och att samverkansformerna är etablerade och beskrivna i en rutin.

I september 2022 samlades personer som arbetar med GIS från 22 olika aktörer med en roll i det svenska krishanteringssystemet för att bekanta sig med varandras erfarenheter, roller och uppdrag. Utforskande diskussioner om hur ett nätverk som KrisGIS skulle kunna fungera till vardags, i händelser och kriser ledde till åtgärdsförslag som behövs för att bygga nätverket. Dessa åtgärdsförslag tas nu om hand och nyckelåtgärder som identifierats för etablering av nätverket inkluderar att etablera kontaktvägar, fastställa datum och konkreta nästa steg.

Att gemensamt fastställa nätverkets syfte och mål är viktigt för att nätverket ska utformas ändamålsenligt och för att deltagare ska kunna presentera och sprida information om nätverket i sina respektive organisationer och egna nätverk. Paketeringen av och informationsspridningen om nätverket är också viktiga åtgärder.

Nästa steg är att sätta formerna och strukturen för nätverket utifrån de identifierade nyckelåtgärderna samt färdigställa rutinen för detta.

Senast granskad: 21 december 2022

Till toppen av sidan