Till innehåll på sidan

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker

Utbildningen genomförs på distans med närträffar och omfattar 40 veckor på halvfart dagtid uppdelade på två terminer om vardera 20 veckor. Utbildningen är upplagd så att du studerar heltid varannan vecka och är studiefri varannan vecka.

Besiktning av rökkanal
Besiktning av rökkanal på skorstensfejartekniker utbildningen fotograf Thomas Henrikson
Besiktning av rökkanal Besiktning av rökkanal på skorstensfejartekniker utbildningen fotograf Thomas Henrikson

Utbildningsstart

Utbildningen genomförs en gång om året med början på höstterminen.

Sista anmälningsdatum är den 15 april årligen om inte detta datum inträffar på en helg, då det justeras till närmast efterkommande vardag.

Utbildningen ger kompetens för mer avancerade uppgifter, exempelvis behörighet att utföra brandskyddskontroll.

För att söka utbildningen behövs minst tre års erfarenhet i yrket som skorstensfejare varav ett år efter genomförd grundutbildning till skorstensfejare.

Innehåll och upplägg

Vidareutbildning till skorstensfejartekniker med inriktning på brandskydd, miljö och energi omfattar 20 studiepoäng, där en studiepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Utbildningsplan och kursplaner

  Vidareutbildning till skorstensfejartekniker med inriktning på brandskydd, miljö och energi omfattar 20 studiepoäng, där en studiepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

  Utbildningen är indelad i två kurser om vardera 10 studiepoäng. Kurserna genomförs på distans. I kurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning i form av lärande i arbete (LIA) med totalt sju studiepoäng.

  LIA-utbildningen genomförs vid aktörer inom sotning och brandskyddskontroll enligt Lagen om Skydd mot olyckor.

  Vidareutbildning till skorstensfejartekniker består av kurserna

  1. Byggnation och besiktningar, 10 sp.
  2. Brandskydd, miljö och energi, 10 sp.

  Utbildningsplan - Vidareutbildning till skorstensfejartekniker

  Kursplan - Byggnation och besiktningar

  Kursplan - Brandskydd, miljö och energi

  Studerandehandbok

  I studerandehandboken kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller under utbildningarna. Den hanterar bland annat studerandeinflytande, examinationer, studieuppehåll, byten mellan skolor, disciplinära åtgärder med mera.

  Studerandehandbok

Lärande i arbete - LIA

Studierna varvas med lärande i arbete (LIA) och sker då på olika arbetsplatser.

 • Lärande i arbete - LIA

  Studierna varvas med lärande i arbete (LIA) och sker då på olika arbetsplatser.

  Under utbildningen genomförs två perioder av LIA, vilket innebär att din praktik sker hos aktörer inom sotning och brandskyddskontroll.
   
  Under din praktik får du erfarenhet av bland annat brandskyddsrådgivning, besiktningsmetodik, administrativa rutiner, kundrelationer, samt miljö- och energirådgivning.

  Under LIA:n får du möjlighet att tillämpa de kunskaper och erfarenheter du fått från dina studier. Du får också möjlighet att söka nya kunskaper direkt från arbetslivet som ett komplement till undervisningen i skolan.

  Två perioder

  LIA:n är uppdelad i två perioder. Den första är på fyra veckor och ligger i slutet av delkurs 1.
   
  Den andra LIA-perioden är på tre veckor och ligger i slutet av delkurs 2. Under LIA:n kommer du också att få göra ett individuellt projektarbete som du redovisar i en rapport.
   
  Under LIA:n får du handledning på arbetsplatsen och vid behov från skolan. Dina arbetsplatsförlagda studier följs sedan upp och utvärderas.

 • LIA innehåll

  LIA 1:

  Moment 1:1 (Ca 8 tim)

  Introduktion. Den studerande och handledaren planerar periodens praktikmoment utifrån 1:2 och 1:3 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper, arbetsmoment och studiebesök hos Byggnadsnämnd.

  Moment 1:2 (Ca 60 tim)

  Installationsbesiktningar av förbränningsanordningar och rökkanaler samt imkanaler.
  Momentet omfattar även dokumentationsarbete på plats och i verksamhetens administrativa system.

  Moment 1:3 (Ca 60 tim)

  Övriga uppdragsbesiktningar med inriktning att identifiera risker och ge råd om brandskydd, installation, funktion och miljö av förbränningsanordningar och rökkanaler samt imkanaler.
  Momentet omfattar även dokumentationsarbete på plats och i verksamhetens administrativa system.

  Moment 1:4 (Ca 32 tim)

  Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

  LIA 2:

  Moment 1:1 (Ca 8 tim)

  Introduktion. Den studerande och handledaren planerar periodens praktikmoment utifrån 1:2 till 1:5 samt nedan angivna arbetsmiljöer, anläggningstyper, arbetsmoment och studiebesök hos Räddningsnämnd.

  Moment 1:2 (Ca 30 tim)

  Brandskyddskontroll av värmepannor, villa- och fastighetspannor samt värmecentraler etc, fasta och flytande bränslen.
  Momentet omfattar även dokumentationsarbete på plats och i verksamhetens administrativa system.

  Moment 1:3 (Ca 20 tim)

  Brandskyddskontroll av lokaleldstäder, villa, flerbostadshus och publika lokaler etc.
  Momentet omfattar även dokumentationsarbete på plats och i verksamhetens administrativa system.

  Moment 1:4 (Ca 20 tim)

  Brandskyddskontroll av imkanaler från större kök.
  Momentet omfattar även dokumentationsarbete på plats och i verksamhetens administrativa system.

  Moment 1:5 (Ca 18 tim)

  Administrativt arbete, arbetsplanering, övriga rutiner, personal- och kundvård.

  Moment 1:4 (Ca 24 tim)

  Den studerandes egna arbete med projektarbete, fördelat på 8 timmar/vecka.

Tillgodoräknande

 • Tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet

  Som studerande vid MSB har du i vissa fall rätt att, för en del av utbildningen, tillgodoräkna dig tidigare genomförd utbildning.

  Tidigare genomförd utbildning ska då i huvudsak motsvara de kunskaper och färdigheter som kursen avser att ge. Se vidare § 4 b i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.
   
  Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor
   
  På motsvarande sätt kan du få tillgodoräkna dig kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkeslivet.
   
  MSB prövar om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
   
  Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in till skolan i samband med kursstart. Det är skolchefen på aktuell skola som fattar beslut i ärenden om tillgodoräknande.

Examination och betygssättning

 • Examination och betygssättning

  Varje kurs eller kursavsnitt avslutas med examination. Formerna för bedömning kan ske på flera olika sätt. Bedömningen kan genomföras skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning, enskilt eller i grupp.

  Examination

  Vid examination tas även hänsyn till aktivt deltagande under seminarier, grupparbeten och handledningstillfällen. Kursansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller och när dessa äger rum.

  Betygsgrader

  På samtliga kurser ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. Skulle du missa en examination ges två möjligheter till omtentamen. Därefter får du vänta till nästa ordinarie kurstillfälle.

Brandskydd, miljö och energi

Vidareutbildningen till skorstensfejartekniker med inriktning på brandskydd, miljö och energi omfattar 40 veckor på halvfart dagtid uppdelade på två terminer om vardera 20 veckor.

Studierna genomförs på distans med närträffar och består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Rosersberg. Närträffarna är obligatoriska och det är vid närträffarna de teoretiska och praktiska examinationerna genomförs.

De schemalagda aktiviteterna online består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Aktiviteterna äger rum dagtid. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att samarbeta.

Utbildningen har anpassats så att du som studerande ska kunna kombinera studierna med andra åtaganden, till exempel deltidsarbete på din ordinarie arbetsplats.

Utbildningen kan finansieras med studiemedel. Efter att ha genomgått utbildningen med godkänt resultat, erhåller du en examen som skorstensfejartekniker.

 • Terminsöversikt över närträffar, LIA-perioder och distansstudier för ht 2021 och vt 2022
  Termin 1 - översikt Tidpunkt
  Distans

  Vecka 35 (fre)

  Närträff 1 Vecka 35 (mån-tors i Rosersberg)
  Distans Vecka 36-43 (mån-fre, studier jämna veckor)
  Närträff 2 Vecka 44 (mån-fre i Rosersberg)
  LIA 1

  Vecka 45-02

  (LIA:n består av fyra veckor som fördelas under dessa veckor)

   

  Termin 2 - översikt Tidpunkt
  Närträff Rosersberg (med reservation för ändringar) Vecka 3 Närträff i Rosersberg mån-tors 17/1-20/1 2022
  Distans Vecka 3 (fre 21/1 2022)
  Distans

  Vecka 4-11 (mån-fre, studier jämna veckor)

  Distans

  Vecka 12 (mån-tis 21-22/1 2022)

  Närträff Rosersberg (med reservation för ändringar)

  Vecka 12 (ons-fre 23-25/1 2022)

  LIA-period 2  (LIA:n består av tre veckor som fördelas under dessa veckor)

  Vecka 13-19 (28/3-15/5 2022)

   

  Närträff  Rosersberg (med reservation för ändringar)

  Vecka 20 (mån-fre)

  Närträff i Rosersberg 16-20 maj 2022.

  OBSERVERA! Vi reserverar oss för eventuella ändringar på grund av Covid-19

 

Senast granskad: 28 juni 2019

Till toppen av sidan