Till innehåll på sidan

Vårt försvar

Sveriges försvar ska skydda och försvara vårt lands fred och frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Om Sverige skulle utsättas för ett angrepp behöver alla som bor här bidra till att försvara oss efter förmåga.

Totalförsvar - Sveriges samlade försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret, som är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp. Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten med arméstridskrafter, sjöstridskrafter och flygstridskrafter. Försvarsmakten är den statliga myndighet som ska upprätthålla och utveckla det militära försvaret. Till Försvarsmakten hör också Hemvärnet som också ska stödja samhället vid fredstida kriser. Ett antal myndigheter, som Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, stödjer Försvarsmakten.

Civilt försvar

Civilt försvar är allt det arbete som alla andra gör för att kunna skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Arbetet görs till exempel av:

  • statliga myndigheter
  • kommuner
  • regioner
  • företag
  • frivilligorganisationer
  • kyrkor och trossamfund

Det civila försvarets uppgift är också att bland annat trygga försörjningen av dricksvatten, mat och energi i krig, och att stödja Försvarsmakten.

Arbetet med vårt civila försvar låg tidigare nere under många år, men regeringen har beslutat att planeringen ska tas upp igen och det civila försvaret utvecklas. Ännu återstår mycket arbete för att bygga upp alla delar igen. Det gäller bland annat frågor som rör skyddsrum och försörjningen av livsmedel vid krigsfara och krig.

Läs mer om det civila försvaret

Krigets lagar ska minska lidandet

Även i krig finns det lagar som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Men krigets lagar handlar också om mycket annat. Syftet med den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, är att humanisera krigföring och begränsa lidandet för civila och stridande i väpnade konflikter. Den tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten.

Senast granskad: 24 september 2022

Till toppen av sidan