Till innehåll på sidan

Lag, förordning och föreskrifter för farligt gods

Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ger grunden och de yttre ramarna för transport av farligt gods i Sverige.

Lagen och förordningen om transport av farligt gods är gemensam och gäller för samtliga transportslag.

MSB ansvarar för föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg, medan Transportstyrelsen ansvarar för motsvarande föreskrifter avseende sjö- och lufttransporter.

Undantaget är MSB:s föreskrifter om säkerhetsrådgivare som gäller för samtliga transportslag.

Myndigheternas ansvar för transport av farligt gods

Lag och förordning

Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods utgör ramverken för författningsregleringen inom området transport av farligt gods.

Både lagen och förordningen gäller för samtliga transportslag, det vill säga väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransporter.

Lagen

Syftet med lagen (2006:263) om transport av farligt gods är att förebygga, hindra och begränsa att transporter av farligt gods eller obehörigt förfarande med godset orsakar skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Lagen innehåller övergripande förutsättningar och bestämmelser som avgränsar dess tillämpningsområde. Exempelvis innehåller lagen definitioner av begreppen transport, transportmedel och farligt gods.

Dessutom innehåller lagen bestämmelser om att den som transporterar farligt gods eller lämnar farligt gods till någon annan för transport ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder och övriga försiktighetsmått för att uppnå lagens syfte.

I övrigt innehåller lagen bland annat bestämmelser om säkerhetsrådgivare, straffansvar, föreläggande, förbud och vite samt bemyndiganden i samband med tillsyn.

Lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Förordningen

I förordningen (2006:311) om transport av farligt gods pekas framförallt ansvariga myndigheter ut och vilka uppgifter som de ska utföra. Dessutom finns kompletterande bestämmelser avseende regleringen om säkerhetsrådgivare.

Förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

Lagens förarbeten

SOU 2004:87Regeringens proposition 2005/06:51

MSB:s föreskrifter

Gränsdragning påbörjad och avslutad transport av farligt gods

MSB får en del frågor om när en transport av farligt gods kan anses som påbörjad respektive avslutad. Detta gäller särskilt gränsdragning mot bestämmelser som gäller för lagring.

I det här dokumentet beskriver MSB gränsdragningen och ger exempel på tillämpningen i olika situationer:

Transport av farligt gods eller annan lagstiftning (pdf)

Senast granskad: 16 juni 2023

Till toppen av sidan