Till innehåll på sidan

MSB:s insatsverksamhet

MSB bedriver insatser i Sverige och utomlands vid stora olyckor, kriser, katastrofer eller konflikter. Vi har över 30 års erfarenhet av att bedriva både hjälp- och förebyggande insatser. Insatserna har sin grund i MSB:s instruktion och regleringsbrev, svensk biståndspolitik samt behov och erfarenhet.

Insatsverksamheten har en lång historia på MSB och tidigare Räddningsverket. Den första internationella insatsen var en sök- och räddningsinsats i Armenien 1988. Sedan dess har insatsverksamheten utvecklats och består i dag av nationella insatser inom räddningstjänst, resurser för kriser och förhöjd beredskap, samt internationella insatser inom områdena humanitärt, resiliensbyggande, fredsfrämjande och civilskydd.

När ett behov av stöd från MSB uppstår, kan vi skräddarsy och tillhandahålla flexibla lösningar med experter och materiel. Sammanfattningsvis inriktar, samordnar och stärker MSB ansvariga aktörers hantering av allvarliga olyckor, kriser, katastrofer, krig och konflikter så att konsekvenserna begränsas eller förebyggs.

Gemensamma mål

Det övergripande målet för MSB:s insatsverksamhet att rädda liv, lindra nöd, skydda egendom och värna miljö, främja frihet och säkerhet, samt stärka motståndskraft mot kriser och katastrofer i samhället.

Målbilden för insatsverksamheten är att MSB ska vara en aktör som med engagemang och erfarenhet bedriver nationella och internationella insatser genom proaktiva dialoger och samarbeten med relevanta samarbetsaktörer.

MSB:s långa erfarenhet att bistå i hanteringen av olyckor, kriser och katastrofer i Sverige och i andra länder gör att vi kan bidra från flera olika perspektiv in i en insats. De internationella erfarenheterna har i de senaste årens kriser visat sig behövas i svensk krishantering och det faktum att vi bistår i såväl resiliens-, som fredsfrämjande och humanitära insatser förstärker och skapar förutsättningar åt varandra i en kris.

Insatsområden

Insatsverksamheten bygger på behov, erfarenhet, dialoger med relevanta aktörer och etablerade arbetssätt. En styrka i vår insatsverksamhet är det breda mandatet och synergier mellan insatserna. MSB har beredskap och kapacitet att utföra insatser inom fem övergripande insatsområden; nationella, civilskyddande, humanitära, fredsfrämjande och resiliensbyggande.

Nationella insatser

Nationella insatser genomförs utifrån en nationell riskbild där MSB ska upprätthålla beredskap med förstärkningsresurser. Vi ska kunna bistå med stöd i samband med allvarliga olyckor och kriser samt vid höjd beredskap. Vi ska också bidra till att samhällets samlade resurser används effektivt.

När ordinarie resurser inte räcker till kan MSB mäkla och på andra sätt underlätta för en aktör att hitta ändamålsenliga resurser för att hantera en samhällsstörning. Vi har också egna förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande. Våra egna förstärkningsresurser består av särskild kompetens och specialanpassad utrustning som en enskild aktör inte kan förväntas ha beredskap med själv. MSB kan ge stöd under ett intensivt skede, tills en ansvarig aktör kunnat bygga upp sin egen förmåga inom ett område. Vi utgör däremot inte stommen i en annan aktörs beredskap och tar aldrig över ansvaret för hanteringen av en händelse. MSB har samma roll vid höjd beredskap och krig.

MSB:s förstärkningsresurser

Civilskyddsinsatser

Civilskyddsinsatser bedrivs samordnat och genomförs både inom och utanför EU. Sverige har rapporterat in resurser i EU:s civilskyddspool och står även värd för EU-resurser inom ramen för rescEU. Det är ett sätt att samla EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka EU:s beredskaps- och insatskapacitet.

I dagsläget har Sverige helikoptrar och skopande flygplan tillgängliga för skogsbrandsbekämpning inom rescEU. Sverige är också, genom MSB, ett av de länder som har i uppdrag att ansvara för rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Ibland bistår MSB även med experter i behovsbedömningsinsatser.

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism och tar emot alla förfrågningar som kommer till Sverige via European Response and Coordination Center (ERCC) och förmedlar svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Vi kan också begära stöd via civilskyddsmekanismen om Sverige skulle drabbas av en omfattande kris eller katastrof. Samordnade internationella civilskyddsinsatser genomförs både inom och utanför EU.

EU och civilskyddssamarbetet, inklusive rescEUEU:s beredskapslager för sjukvårdsmaterielOm flygande förstärkningsresurser vid skogsbrand

Humanitära insatser

MSB stöttar FN och andra internationella organisationer med  humanitära insatser för att nå och stödja enskilda människor som drabbas av olika kriser eller katastrofer. Det kan handla om snabbt uppkomna eller eskalerande katastrofer eller utdragna kriser och konflikter i världens mest utsatta länder. 

Humanitära insatser ska leda till stärkt förmåga att:

 • ta emot och samordna stöd i samband med humanitär respons,
 • stärka infrastruktur som möjliggör humanitär närvaro,
 • värna om drabbade människors och samhällens behov
 • minska riskerna för befolkning och humanitära aktörer vad gäller explosiva kvarlämningar från krig.

Stödet sker ofta genom sekonderade experter eller större omfattande projekt inom logistik och infrastruktur, men också genom stöd till snabba behovsbedömningsinsatser.

MSB:s humanitära insatser

Fredsfrämjande insatser

Fredsfrämjande insatser är en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik och tar sig bland annat. uttryck i de svenska bidragen till de FN-, EU- och OSSE-ledda missionerna.

Insatserna fokuserar på att stärka multilaterala organisationers fredsfrämjande mandat eller att verka direkt fredsfrämjande gentemot civilsamhället. Det innebär olika typer av insatser för att stabilisera konflikt-, postkonfliktländer och sviktande stater för att förebygga lokala, nationella och globala hot och risker. Genom fredsfrämjande insatser kan gränsöverskridande säkerhetshot förebyggas och därmed också förbättra Sveriges säkerhet.

Inom området ansvarar även MSB för att stärka EU:s civila insatser, genom att leverera en logistiktjänst med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget går under namnet CSDP Warehouse och omfattar inköp, transporter, lagerhållning, samt ett globalt affärssystem för att effektivisera planering och resurssättning. Logistiktjänsten möjliggör ett mer flexibelt och skalbart arbetssätt inom EU:s fältinsatser.

MSB:s fredsfrämjande insatserEU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Resiliensbyggande insatser

Resiliensbyggande insatser ska öka förmågan att identifiera och förstå risker samt förebygga och mildra risker hos ansvariga aktörer på nationell och lokal nivå. Projekten sker både i form av bilaterala projekt med systermyndigheter i andra länder eller genom EU-finansierade konsortier.

Resiliensbyggande insatser sker främst med andra myndigheter i krisdrabbade länder, för att utveckla kapacitet att förebygga och hantera kriser och katastrofer.

MSB:s resiliensbyggande insatser

Arbetssätt

Som operativ biståndsaktör drar MSB på myndighetens kärnkompetenser i egenskap av nationell krisberedskapsmyndighet, en resursbas med föridentifierad och utbildade experter, ett materiellager och etablerade rutiner för projektledning och tvärgående stödfunktioner (säkerhet, hälsa, miljö och gender), inklusive metoder och verktyg.

Insatshantering sker enligt en fördefinierad process med planering, genomförande och avslutning av insatser. Under en insatscykel på MSB arbetar olika funktioner gemensamt för att säkerställa att MSB:s insatser är behovsbaserade, håller hög kvalitet och leder till de förväntade resultaten. MSB:s projektledare ansvarar för att insatserna planeras, genomförs och avslutas enligt vedertagna arbetssätt och rutiner. Övriga funktioner som är involverade är sakkunniga, HR-handläggare, logistiker, rådgivare inom säkerhet, hälsa, psykosocialt stöd, jämställdhet och miljö, samt tjänsteman i beredskap, projektekonomer med flera.

Gemensamma arbetssätt inkluderar bland annat:

 • Identifierade behov, förfrågan om stöd och evidens är utgångspunkten, inte vad MSB kan erbjuda. Samtidigt, ska MSB:s insatser grunda sig i MSB:s komparativa fördelar som insatsaktör, samt mervärdet i den nationella-internationella mandatet.
 • Kontexten är av stor vikt i insatsverksamheten och ofta av en föränderlig karaktär, varpå MSB arbetar för att ha en förståelse och analysera kontexten, så att risker eller orsaker kan adresseras och undvikas. Kontexten är också av vikt för att bidraget ska vara behovsstyrt och relevant.
 • Mål, resultatstyrning, effektivitet och kontinuerligt lärande genomsyrar alla insatser.
 • Proaktivitet genom kontinuerlig dialog med nationella och internationella samarbetsaktörer för att tillgodose behov eller förändrade behov.
 • Svenska policys och inriktningar styr verksamheten, både nationellt och internationellt. Nationellt styrs vi exempelvis av krisberedskapens principer om ansvar, närhet och likhet. Inom det internationella är Sveriges utrikespolitik, biståndspolitik och säkerhetspolitik utgångspunkten.
 • Grunden är tidigare erfarenheter, kontinuerligt lärande och strävan efter ökad effektivitet för att nå drabbade människor i kriser, katastrofer och konflikter, samt för att stötta samarbetsaktörer att uppnå upprättade kapacitetsmål.
 • Kvalitetshöjande perspektiv och tvärgående områden som jämställdhet och utsatta grupper och miljö och klimat integreras i alla insatser. Beroende på insats, ska också mänskliga rättigheter och demokrati, konfliktperspektivet, nexus, säkerhet och hälsa inkorporeras.
 • Kontinuerliga riskbedömningar görs genomgående för att säkerställa insatspersonalen välmående och säkerhet, samt är ett instrument för vidare analys.
 • Kunskap och erfarenhet hos projektledare som ansvarar för planering, genomförande och avslut av insatser är en fortsättning i insatshanteringsprocessen. Tillsammans med andra funktioner på MSB skickas expertkompetens och/eller materiel till drabbade områden.

MSB:s insatshantering i korta drag

MSB:s operativa personal som bemannar insatser

Samarbetspartners

MSB:s samarbetsaktörer i insatser varierar, men är vanligtvis FN, EU, OSSE, myndigheter eller lokala institutioner, frivilligorganisationer.

Internationella samarbeten

Senast granskad: 10 mars 2022

Till toppen av sidan