Till innehåll på sidan

Rapportera olyckor och tillbud vid transport av farligt gods

Olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg ska rapporteras till MSB. Så här gör du.

Vem ska rapportera?

Vid en olycka eller tillbud med farligt gods är ledningen för verksamheten ansvarig för att sammanställa och skicka en rapport till MSB senast en månad efter det inträffade. Säkerhetsrådgivaren kan vara ett stöd för ledningen i att ta fram underlag till rapporten och förhindra att nya olyckor inträffar. 

Vilka olyckor och tillbud ska rapporteras?

Olyckor och tillbud som ska rapporteras är

  • personskador som står i direkt samband med det transporterade farliga godset och som leder till intensivvård, sjukhusvistelse på minst ett dygn, oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar eller dödsfall.
  • utsläpp av farligt gods med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4.
  • direkt fara för utsläpp av farligt gods i samma mängder som ovan, t ex på grund av skador på tankar eller containrar, att fordonet vält eller brand i omedelbar närhet.
  • alla händelser med smittförande ämnen (klass 6.2) och radioaktiva ämnen (klass 7).
  • skada på egendom eller miljö som överskrider 50 000 Euro.
  • händelser när myndighet initierat utrymning av personer eller avspärrningar av allmänna transportleder under minst tre timmar föranlett av faror med det farliga godset.

Bestämmelserna i sin helhet finns i 1.8.5.3 i ADR-S och RID-S.

Olyckor vid  sjö- eller lufttransport rapporteras till Transportstyrelsen

Rapportering av olyckor och tillbud med farligt gods som inträffar i samband med sjö- eller lufttransport ska göras till Transportstyrelsen enligt gällande bestämmelser för respektive transportslag.

Erfarenheter

Olyckor och tillbud som rapporteras in analyseras och sammanställs för att dra lärdomar av det inträffade som ska komma andra till del.

Årliga sammanställningar av händelser med farligt gods

Här listas sammanställningar för de olyckor och tillbud som inträffat i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg. De har rapporterats in av verksamhetsutövare till MSB. Inrapporterade händelser farligt gods 2022

Inrapporterade händelser farligt gods 2021

Inrapporterade händelser farligt gods 2020

Analyser av händelserapporter för farligt gods

Publikation

Transport av farligt gods : händelserapportering 2007-2019

Publikationsnummer: MSB1661

Utgivningsår: 2020

Syftet med rapporten är att ge en överblick och bild av händelser, det vill säga tillbud och olyckor, som skett i samband med transporter av farligt gods. Denna rapport bygger vidare på föregående rap...

Omslagsbild för  Transport av farligt gods : händelserapportering 2007-2019

Publikationsnummer: MSB1661

Utgivningsår: 2020

Publikation

Transport av farligt gods : händelserapportering 2007-2012

Publikationsnummer: MSB786–december2014

Utgivningsår: 2015

Under åren 2007-2012 har 89 händelser med farligt gods rapporterats inom sjötransporter och 510 händelser inom lufttransporter till Transportstyrelsen. Under samma period rapporterades 233 händelser i...

Omslagsbild för  Transport av farligt gods : händelserapportering 2007-2012

Publikationsnummer: MSB786–december2014

Utgivningsår: 2015

Publikation

Analys av olycks- och tillbudsrapporter

Publikationsnummer: MSB815

Utgivningsår: 2015

Studien har gått igenom samtliga 503 händelser
som rapporterades i MSB:s samordnade olycks- och
tillbudsrapporteringssystem SOOT under åren
2006–2014. Händels...

Omslagsbild för  Analys av olycks- och tillbudsrapporter

Publikationsnummer: MSB815

Utgivningsår: 2015

Senast granskad: 20 juli 2023

Till toppen av sidan