Till innehåll på sidan

Rapportera olyckor och tillbud vid transport av farligt gods

Olyckor och tillbud som inträffar i samband med lastning, lossning eller transport av farligt gods på väg och järnväg ska rapporteras till MSB. Så här gör du.

Vem ska rapportera?

Vid en olycka eller tillbud med farligt gods är ledningen för verksamheten ansvarig för att sammanställa och skicka en rapport till MSB senast en månad efter det inträffade. Säkerhetsrådgivaren kan vara ett stöd för ledningen i att ta fram underlag till rapporten och förhindra att nya olyckor inträffar. 

Vilka olyckor och tillbud ska rapporteras?

Olyckor och tillbud som ska rapporteras är

  • personskador som står i direkt samband med det transporterade farliga godset och som leder till intensivvård, sjukhusvistelse på minst ett dygn, oförmåga att arbeta under minst tre sammanhängande dagar eller dödsfall.
  • utsläpp av farligt gods med minst 50 kg eller liter i transportkategori 0 eller 1, 333 kg eller liter i transportkategori 2, eller 1000 kg eller liter i transportkategori 3 eller 4.
  • direkt fara för utsläpp av farligt gods i samma mängder som ovan, t ex på grund av skador på tankar eller containrar, att fordonet vält eller brand i omedelbar närhet.
  • alla händelser med smittförande ämnen (klass 6.2) och radioaktiva ämnen (klass 7).
  • skada på egendom eller miljö som överskrider 50 000 Euro.
  • händelser när myndighet initierat utrymning av personer eller avspärrningar av allmänna transportleder under minst tre timmar föranlett av faror med det farliga godset.

Bestämmelserna i sin helhet finns i 1.8.5.3 i ADR-S och RID-S.

Olyckor vid  sjö- eller lufttransport rapporteras till Transportstyrelsen

Rapportering av olyckor och tillbud med farligt gods som inträffar i samband med sjö- eller lufttransport ska göras till Transportstyrelsen enligt gällande bestämmelser för respektive transportslag.

Erfarenheter

Olyckor och tillbud som rapporteras in analyseras och sammanställs för att dra lärdomar av det inträffade som ska komma andra till del.

Årliga sammanställningar av händelser med farligt gods

Analyser av händelserapporter för farligt gods

Transport av farligt gods: händelserapportering 2007-2019Transport av farligt gods: Händelserapportering 2007-2012Analys av olycks- och tillbudsrapporter  i SOOT för åren 2006-2014 Bilaga  2 - Analysprotokoll Lag om transport av farligt gods (LFG) Bilaga  3 - Analysprotokoll Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och Lagom skydd mot olyckor (LSO)

Senast granskad: 17 maj 2022

Till toppen av sidan