Till innehåll på sidan

Tunnlar och trafikregler

Länsstyrelserna har bemyndigande att utfärda lokala trafikföreskrifter för att förbjuda vissa vägar eller områden för transport av farligt gods. De kan även rekommendera lämpliga transportvägar och ange vilka parkeringsplatser som bör användas vid exempelvis vila.

Lokala trafikföreskrifter

För att få en aktuell sammanställning över vilka vägar som är belagda med restriktioner för transport av farligt gods kan du besöka Transportstyrelsen webbplats. Här publiceras alla lokala trafikföreskrifter som rör transport av farligt gods. Har du frågor om denna sammanställning kan du kontakta Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens webbplats

Kartor om vad som gäller för farligt gods

Om du önskar kartor med information om vad som gäller för farligt gods på svenska vägar kan du besöka Trafikverkets webbplats ”NVDB”, Nationell Vägdatabas. Här finns information om det mesta som kan vara bra att veta vid tunga transporter, och då inte bara om lasten består av farligt gods. Du kan till exempel få uppgifter om rekommenderade vägar respektive restriktioner för transport av farligt gods, bärighetsklasser, begränsningar vad gäller fordonslängder, vägbredd, väghinder, svängmöjligheter och mycket mer.

Om du har frågor som rör NVDB så går det bra att kontakta Tommy Bylund på Trafikverket. Telefonnummer till Trafikverket framgår om du följer länken nedan.

Trafikverket, NVDBKartor med information om farligt gods, bärighetsklasser med mer kan laddas ned via Trafikverket.

Trafikverkets publikationer

Trafikföreskrifter i andra ADR/RID-länder

Enligt bestämmelserna i ADR-S och RID-S är det tillåtet för varje ADR- och RID-anslutet land att utfärda trafikföreskrifter i form av exempelvis förbudsvägar eller under vilka tider på dygnet som transporter får utföras.

Varje land är skyldigt att meddela FN respektive OTIF vilka trafikföreskrifter eller andra begränsningar som är utfärdade i landet.

Transport i tunnlar

I ADR-S finns bestämmelser om hur farligt gods får transporteras genom vägtunnlar.

Behörig myndighet i respektive ADR-land ska tilldela varje tunnel en tunnelkategori. Tilldelningen ska utgå ifrån en riskbedömning som exempelvis tar hänsyn till tunnelns egenskaper, möjlighet till trafikövervakning, räddningsinsatser och alternativa vägval. Tunnelkategorin anger vilka typer av farligt gods som är förbjudna för passage genom tunneln. Dessa bestämmelser, vilka återfinns i kapitel 1.9 i ADR-S, vänder sig till den som projekterar en ny tunnel och/eller klassificerar en tunneln. I Sverige är det länsstyrelserna som fattar beslut om vilken tunnelkategori en viss tunnel ska ha. 

Varje ADR-land är skyldigt att publicera och offentliggöra vilka tunnlar som är belagda med restriktioner och vad dessa består av. Restriktionerna ska även meddelas till FN som sedan publicerar dem på sin webbplats.

Tunnelrestriktionerna i respektive ADR-landSvenska tunnlar

Restriktionskoder för specifika ämnen och föremål

För att veta vilka begränsningar som gäller för specifika ämnen och föremål tilldelas dessa en restriktionskod. Koden anges för respektive UN-nummer i kolumn 15 i tabell A i del 3 i ADR-S. Restriktionskoden tilldelas utifrån godsets inneboende egenskaper, typ av inneslutning och i vissa fall även vilken mängd som transporteras.

Vissa ämnen och föremål saknar restriktionskod vilket framgår av att kolumn 15 är markerad med ett streck (”(-)”). Sådana ämnen och föremål får passera genom alla typer av tunnlar oavsett kategorisering.

Godsets restriktionskod anger vilka kategorier av tunnlar som det är förbjudet att passera igenom.

Restriktionskoden kan innehålla två kategorier  och även innebära mängdbegränsningar, t.ex. ”B/D” eller ”C5000D”. Betydelsen av alla restriktionskoder anges i tabellen i avsnitt 8.6.4 i del 8 i ADR-S. Tabellen återges även under rubriken ”I vilka tunnlar får jag transportera farligt gods?”.

Vägmärken och tilläggstavlor

För att restriktioner ska gälla i en tunnel måste vägmärken och tilläggstavlor vara utplacerade före tunnelmynningen. Skyltarna ska vara placerade på en plats där det är möjligt att välja en alternativ väg om passage genom tunneln är förbjuden. Alternativa färdvägar ska även vara anvisade med vägmärken.

Vägmärke för påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt

Ovan: Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Nedan visas vägmärket för förbud mot transport av farligt gods med märkningspliktiga fordon, det vill säga med fordon som ska vara försedda med orangefärgade skyltar eller med märkningen för begränsad mängd. Vägmärket tillsammans med tilläggstavlan för tunnelkategorin ska vara placerad före varje tunnel där det råder restriktioner för passage.

Tilläggstavlorna ska visa en bokstav som anger vilken tunnelkategori tunneln har tilldelats, det vill säga B, C, D eller E (en tunnel som vid kategoriseringen tilldelas ett A saknar restriktioner och förses därför inte har därför med ovan beskrivna vägmärken eller tilläggstavlor. Detta innebär att alla typer av farligt gods får passera genom den).Bild ovan höger: Förbud mot märkningspliktiga fordon med farligt gods lastade med farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla (se nedan) så anger märket tunnelkategori.

Tilläggsskyltar med bokstäverna B, C, D

Ovan: Tilläggstavlan används under märket förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag kan anges på tavlan.

I vilka tunnlar får jag transportera farligt gods?

För att kunna avgöra vilka tunnlar som en transport får passera genom måste restriktionskoden bestämmas för transportenhetens hela last. Restriktionskoden hittas för respektive UN-nummer i kolumn 15 i tabell A i del 3 i ADR-S och ska framgå i godsdeklarationen då avsändaren är skyldig att ange den för varje farligt gods.

Endast om det är känt från början att transporten inte kommer att passera några tunnlar får avsändaren exkludera uppgiften ur godsdeklarationen..

Om lasten består av farligt gods med olika restriktionskoder ska den strängaste koden gälla för hela lasten. När restriktionskoden för transportenhetens last är fastställd får passage i tunnlar ske enligt nedanstående tabell (motsvarar tabellen i avsnitt 8.6.4 i del 8 i ADR-S).

Restriktionerna gäller endast transportenheter som ska vara försedda med orangefärgade skyltar enligt kapitel 5.3 i del 5 i ADR-S samt transportenheter som ska vara försedda med märkningen för begränsade mängder enligt kapitel 3.4 i del 3 i ADR-S. Vid transport enligt något av undantagen i avsnitt 1.1.3 i del 1 (med undantag för märkningspliktiga begränsade mängder) i ADR-S gäller således inte restriktionerna, och det är tillåtet att passera genom alla tunnlar oavsett kategorisering. Restriktionerna gäller inte heller om det farliga godset saknar restriktionskod i kolumn 15 (markerat med ett streck, ”(-)”).

Restriktionskod för hela lasten Restriktion
B Passage förbjuden genom tunnlar av kategori B, C, D och E
B1000C Transport där den totala nettovikten explosivämne per transportenhet
är:
- överstiger 1000 kg: passage förbjuden genom tunnlar av kategori
B, C, D och E
- inte överstiger 1000 kg: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori C, D och E

B/D Transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori B, C, D och E,
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori D och E
B/E Transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori B, C, D och E.
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av
kategori E
C Passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, D och E
C5000D Transport där den totala nettovikten explosivämne per
transportenhet
- överstiger 5000 kg: passage förbjuden genom tunnlar
av kategori C, D och E,
- inte överstiger 5000 kg: passage förbjuden genom
tunnlar av kategori D och E
C/D

Transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, D och E

Annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E

C/E Transport i tank: passage förbjuden genom tunnlar av kategori C, D och E,
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
D Passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E
D/E Transport i bulk eller tank: passage förbjuden genom tunnlar av kategori D och E,
annan transport: passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
E Passage förbjuden genom tunnlar av kategori E
- Passage tillåten genom alla tunnlar (för UN 2919 och 3331, se även
8.6.3.1)

Exempel 1 – Tanktransport

Tanktransport av UN 1203 Bensin.

Enligt kolumn 15 i tabell A har UN 1203 Bensin restriktionskoden ”D/E”.

Enligt tabellen i 8.6.4 i del 8 i ADR-S betyder koden att det är förbjudet att transportera bensin i tank genom tunnlar med kategorierna D och E.

Det är tillåtet att passera genom tunnlar med kategorierna A, B och C.

Exempel 2 – Transport av kollin

Transport av kollin innehållande UN 1203 Bensin och UN 1859 Kiseltetrafluorid.

Enligt kolumn 15 i tabell A har UN 1203 Bensin restriktionskoden ”D/E” och UN 1859 Kiseltetrafluorid har restriktionskoden ”C/D”.

Tabellen i 8.6.4 i del 8 i ADR-S anger att ”C/D” är den strängaste koden och eftersom godset är förpackat i kollin är det den högra delen av koden som ska tillämpas. Detta innebär att det är förbjudet att passera genom tunnlar med kategori D.

Det är tillåtet att passera genom tunnlar med kategorierna A, B och C.

Regler

Bestämmelser om transport i tunnlar finns dels i avsnitt 1.9.5 i del 1 och dels i kapitel 8.6 i del 8 i ADR-S.

Avsnitt 1.9.5 innehåller bestämmelser som riktar sig till behöriga myndigheter som ska kategorisera tunnlar, medan kapitel 8.6 innehåller de bestämmelser som gäller för användarna, exempelvis transportplanerare, transportörer och förare.

Vidare finns kompletterande bestämmelser i avsnitt 5.4.1 i del 5 i ADR-S som rör godsdeklarationen. Bestämmelserna anger att avsändaren är skyldig att ange godsets restriktionskod i godsdeklarationen. Restriktionskoden kan dock exkluderas om det från början är känt att transporten inte kommer att passera några tunnlar.

Senast granskad: 10 juni 2019

Till toppen av sidan