Till innehåll på sidan

Utbildning för registrerade i MSB:s resursbas

MSB:s utbildningar och övningar är att ge vår personal bra förutsättningar att framgångsrikt bidra i våra insatser. För att kunna ta del av våra utbildningar och övningar måste du vara registrerad i resursbasen.

Så ansöker du till MSB:s resursbas

Utbildnings- och övningsprogram

MSB erbjuder introduktions- och specialiseringskurser samt övningar i egen regi eller i samverkan med andra aktörer.
 
MSB:s introduktionskurs för registrerade i resursbasen (MSB Induction Course) är obligatorisk för alla som är registrerad i MSB:s resursbas. Vi erbjuder även specialiseringskurser och övningar inom en rad olika kompetensområden.

Målsättningarna för utbildnings- och övningsverksamheten är att:

 • Bidra till utvecklande och fördjupande av professionell kompetens för att på ett praktiskt sätt kunna verka inom MSB:s insatsverksamhet.
 • Öka kunskapen om MSB:s mandat, insatsverksamhet och samarbetspartners.
 • Ge ökade kunskaper om och förståelse för olika kulturer, individers lika rättigheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, ålder, religion, politisk åskådning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, samt om utsatta grupper med särskilda behov vid hjälpinsatser.
 • Ge ökad förmåga till självständigt ställningstagande och medvetet agerande med utgångspunkt i MSB:s gällande uppförandekodex och riktlinjer.
 • Utveckla förmågan till samarbete, problemlösning och ansvarstagande.

Introduktion

MSB:s introduktionskurs genomförs under fem dagar av internatstudier samt två dagars fältsäkerhetsutbildning
 
Introduktionskursen ger deltagarna kunskap och färdigheter inom bland annat:

 • MSB:s mandat och verksamhetsområden
 • MSB:s operativa verksamhet, insatstyper och samarbetspartners
 • Informationshantering och kommunikation
 • Säkerhet
 • Mänskliga rättigheter
 • Genus och mångfald
 • Miljö och katastrofriskreducering
 • Etiska frågor och ställningstaganden
 • Kulturell medvetenhet
 • Teamutveckling och konflikthantering
 • Hälsa

Specialisering

MSB erbjuder specialiseringskurser inom ett flertal områden. MSB genomför egna specialiseringskurser och i vissa fall erbjuds man att ta del av andra aktörers specialiseringskurser.
 
MSB:s specialiseringskurser är anpassade utifrån specifik kompetens och de uppgifter som den specifika personen ska utföra under insats. Det finns exempelvis särskilda kurser för miljöexperter, logistiker, sjuksköterskor och IT-tekniker.
 
MSB ges även möjlighet att nominera registrerade i resursbasen till andra organisationers utbildningar. Detta gäller framförallt kurser och övningar som arrangeras av olika FN-organ eller inom ramen för EU Civil Protection Mechanism, men även andra aktörer kan vara aktuella.

MSB:s specialiseringskurser genomförs i mån av behov.

Övning

För att registrerade i resursbasen ska få möjlighet att omsätta sina teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter anordnas olika typer av övningar.
 
En del övningar syftar till att bekanta sig med och använda den utrustning som används under insats, medan andra syftar till att skapa en realistisk kontext och öva sin professionella kompetens under så verklighetstrogna förhållanden som möjligt. MSB genomför både egna övningar och tillsammans med andra aktörer.

MSB genomför övningar i mån av behov.

Pedagogik och metodik

Pedagogiken och metodiken på MSB:s kurser och övningar för insatspersonal utgår från ett processorienterat lärande. Lärandeformerna varieras med bland annat föreläsningar, enskilda uppgifter, gruppdiskussioner, praktiska övningar, seminarier, rollspel, filmer och intervjuer. Deltagarna utvecklar på så vis sin samarbets- och problemlösningsförmåga, förmåga att ta ansvar samt göra självständiga och kritiska bedömningar.

Urval och antagning

För att ta del av MSB:s utbildnings- och övningsverksamhet krävs att du är registrerad i MSB:s resursbas.
 
Intresseförfrågningar sker genom riktade inbjudningar till målgruppen för utbildningen eller övningen. Antagning sker i samråd mellan berörda handläggare på MSB som i urvalet tar i beaktande vilka förkunskaper och tidigare erfarenheter som krävs, samt behov av kompetensutveckling och tillgänglighet för insats.
 
MSB strävar dessutom efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på våra kurser och övningar.

Senast granskad: 9 februari 2023

Till toppen av sidan