Till innehåll på sidan

Tvärgående perspektiv

Målsättningen är att alla insatser ska integrera miljö- och jämställdhetsperspektivet, för att bidra till goda resultat och vara i linje med svensk lagstiftning och biståndspolitik, som i förlängningen ska komma befolkningen i värdlandet tillgodo.

I den internationella verksamheten arbetar MSB med miljö och jämställdhet tvärgående och som insatsspecifikt stöd.

Miljö

MSB arbetar aktivt för att stärka miljöperspektivet i samhället, både nationellt och internationellt. Målsättningen är att alla insatser ska integrera miljöperspektivet, för att bidra till goda resultat och vara i linje med svensk biståndspolitik, som kommer befolkningen i värdlandet tillgodo.

Varför arbetar MSB med miljöperspektivet?

Miljöförstörelse och klimatförändringar har störst negativ inverkan på redan marginaliserade människor. Kvinnor, män, ungdomar och barn som lever i fattigdom, på landsbygden eller i avlägsna områden är vanligtvis mest sårbara och har små möjligheter att stå emot ytterligare miljökonsekvenser i samband med kriser och katastrofer. Kvinnor och barn är särskilt utsatta och drabbas ofta värst. Klimatförändringarnas effekter ökar dessutom de utsatta människornas sårbarhet ytterligare och påverkar deras fortsatta utvecklings- och försörjningsmöjligheter.  

För MSB är miljöfrågor viktiga som ett kvalitetshöjande tvärgående perspektiv på nationell nivå liksom inom den internationella insatsverksamheten.

MSB är miljöcertifierad enligt ISO 14001 med ett utvecklat ledningssystem för säkerhet, hälsa och miljö, inklusive  en uttalad miljöpolicy, med syfte att systematisera arbetet inom dessa områden och därmed ha verktyg för att uppnå ständiga förbättringar.

MSB:s styrning inom miljö

Ett antal styrdokument, både internationella, nationella och interna ger ramverket för MSB:s arbete med miljöintegrering i insatsverksamheten. 

På internationell nivå tar MSB:s insatsverksamhet avstamp i FN:s hållbarhetsmål Sustainable Develeopment Goals (SDGs) som fastställer miljöfrågans relation till fattigdomsbekämpning.

Enligt MSB:s regleringsbrev ska myndigheten bland annat stödja biståndsinsatser i enlighet med Sendairamverket, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Ramverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer.

Regleringsbrevet anvisar vidare att myndighetens verksamhet ska bidra till Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU), där det fastslås att Sveriges miljöpolitik och utvecklingssamarbete bör verka långsiktigt för att förebygga klimatförändringar och negativ miljöpåverkan. Enligt Sveriges politik för humanitärt bistånd ska Sverige verka för att det humanitära biståndet ska bidra till minskad sårbarhet för naturkatastrofer, inklusive miljö- och klimatrelaterade katastrofer, och att biståndet i möjligaste mån ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter både i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Inom MSB:s internationella verksamhet ska miljölagstiftningen i insatslandet efterlevas, samtidigt som MSB ska  eftersträva att följa svensk miljölagstiftning då denna ofta är mer reglerad än miljölagstiftningen i samarbetsländerna.

Miljö och klimatanpassningar i MSB:s internationella insatser

MSB har en specialistkompetens avseende miljö och miljöintegrering i insatsverksamheten, inklusive en miljörådgivarfunktion, en grupp projektledare med fördjupad miljökunskap samt en samlad miljöexperts i resursbasen med möjlighet att nyttja experterna både till miljöspecifika insatser men även som miljörådgivare i fält (EFA).

MSB:s Code of Conduct ger riktlinjerna för insatspersonals agerande och uppförande på insats. Där poängteras individens egna ansvar för hur miljöfrågan hanteras under insats. Där betonas även att var och en aktivt bör bidra till att minimera negativ miljöpåverkan och arbeta för en hållbar utveckling.

MSB:s Code of Conduct

MSB har också en diversifierad verktygslåda med användarvänliga metoder och verktyg för miljöintegrering i insatsprocessens olika faser.
Vidare hanteras upphandlingsrutiner, användning av material samt utbildningar  utifrån ett miljö- och klimatanpassat sätt.

Genusperspektiv och jämställdhet

MSB arbetar aktivt för att stärka kvinnors position i samhället, både nationellt och internationellt. Målsättningen är att alla insatser ska integrera ett jämställdhetsperspektiv, för att bidra till goda resultat, som kommer befolkningen i värdlandet tillgodo. MSB har skyldighet att arbeta mot detta mål, inte bara ur rättvise- och demokratisynpunkt, utan för att leva upp till de lagar, konventioner och resolutioner som Sverige förbundit sig till.

MSB arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. MSB:s arbete för jämställdhet i insatsverksamheten grundas bland annat i MSB:s styrning som Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet (1325­agendan) 2016–2020. Internt arbetar MSB mot en målbild att samtliga internationella insatser ska bidra till jämställdhet och anpassas utifrån ett genus­ och mångfaldsperspektiv år 2022.

Varför arbetar MSB med genusperspektivet?

Eftersom kvinnor och män ofta har olika sociala roller, ansvar, arbetsuppgifter, rättigheter och skyldigheter, drabbas de ofta olika av katastrofer och väpnade konflikter. Det betyder att hjälpbehoven vid en katastrof eller konflikt kan se olika ut för kvinnor och män.
 
Utan kunskap om och fokus på detta vid planering och genomförande av internationella insatser, riskerar MSB missa viktiga målgrupper och endast stödja delar av ett krisdrabbat samhälle.

Jämställdhetsperspektivet i MSB:s internationella insatser

För att bidra till jämställdhet och uppnå största möjliga kvalitet och effekt i insatsverksamheten, integreras frågor som belyser olika behov kopplat till genus, ålder, maktstrukturer och eventuellt andra relevanta faktorer i övriga insatsrelaterade utbildningar.

För att systematisera arbetet med jämställdhet i insatsverksamheten har MSB ett graderingssystem för att tydliggöra om en insats har hög, medel eller låg påverkansmöjlighet på jämställdhet och utsatta gruppers situation.

En viktig del i genusarbetet på MSB är att eftersträva internationell insatspersonal med en jämn könsbalans. Att kvinnor ingår i MSB:s internationella insatser är ofta en förutsättning för att kunna involvera kvinnor i återuppbyggnadsarbetet.

MSB:s Code of Conduct ger riktlinjerna för insatspersonals agerande och uppförande på insats. Där poängteras individens egna ansvar för hur jämställdhetsfrågor hanteras under insats. Där betonas även att var och en aktivt bör bidra till jämställdhet och arbeta för en hållbar utveckling.

MSB:s Code of ConductMed praktisk integrering av jämställdhet arbetar MSB med på flera fronter. Det kan exempelvis handla om att bygga anläggningar på ett genus- och kulturmedvetet sätt, att stärka kvinnor lokalt genom att erbjuda anställning inom insatsen eller att ifrågasätta traditionella könsroller genom att utbilda kvinnliga mekaniker, elektriker och konvojledare. En viktig aspekt är att alltid försäkra sig om att kvinnor ges möjlighet att göra sin röst hörd och bidra med sina unika kunskaper och erfarenheter, där kontakt med lokala kvinnogrupper utgör en viktig inkörsport.

Internt handlar jämställdhetsarbetet om att öka kunskapen, för insatspersonal såväl som personal på MSB, om genusrelationer i drabbade områden och dess påverkan på internationella insatser.

Verktygslåda med praktiska råd för ökad jämställdhet

För att säkerställa att MSB:s internationella insatser bidrar till effektiva och hållbara resultat som gör skillnad för kvinnor och män på marken och stärker hela samhällens motståndskraft måste ett jämställdhetsperspektiv alltid stå i centrum. I detta arbete har all MSB:s personal en viktig roll att spela. Det kan kännas som en utmanande uppgift för någon som inte är expert på jämställdhetsfrågor, men vår erfarenhet visar att med rätt stöd kan alla bidra.

MSB Gender Equality Toolkit har utvecklats som ett uppslagsverk för att inspirera och stödja personal inom MSB:s internationella insatsverksamhet att anta praktiska åtgärder för jämställdhet i sitt dagliga arbete. Resursen erbjuder över 30 lättanvända verktyg och checklistor med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsmetoder och tekniska områden.

MSB Gender Equality ToolkitVerktygen riktar sig främst till insatspersonal som MSB skickar ut på internationella uppdrag och som inte är experter på jämställdhetsområdet. Många av verktygen kan dock även vara användbara för annan intern MSB personal, både inom den internationella och nationella verksamheten, och personal på andra myndigheter och organisationer som arbetar med krishantering och fredsfrämjande insatser.

Ett viktigt led i MSB:s arbete med genusfrågor inom det internationella arbetet är partnerskapsprojektet Genderforce.

MSB:s internationella samarbeten

Senast granskad: 14 juni 2019

Till toppen av sidan