Till innehåll på sidan

Dialog med trossamfund

Trossamfundens församlingar har en viktig roll när en kris eller katastrof har inträffat. MSB har en dialoggrupp med trossamfunden för att utbyta information och erfarenheter.

Samfunden har värdefulla kunskaper och resurser att bidra med, och framför allt har de en utvecklad förmåga att stödja människor i kris genom samtal och medmänsklighet.

Det är viktigt att drabbade och anhöriga kan få någon att prata med som både förstår sorgen, trosuppfattningen, språket och den egna kulturen.

Gudstjänster, ritualer och ceremonier kan ofta vara viktiga när den drabbade ska bearbeta sina traumatiska upplevelser. Rent praktiskt kan samfundens lokaler vara lämpliga samlingsplatser för de drabbade, där de även kan få mat och värme. Det kan även vara ett bra tillfälle att förmedla korrekt information om händelsen och dess konsekvenser.

Representanter från trossamfunden medverkar ofta i olika krisgrupper som kommunen och sjukvården ansvarar för.

MSB:s dialoggrupp med trossamfunden

MSB har dialog med trossamfunden på nationell nivå genom en dialoggrupp, där information och erfarenheter i krisberedskapsfrågor utbyts. Arbetet sker i samverkan med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).

Syftet med dialoggruppen är att den ska fungera som ett nätverk och en resurs i samhällets krisberedskap. Gruppen kan också vara en resurs inom MSB:s verksamheter som den enskildes säkerhet, förebyggande och hanterande av olyckor samt våldsbejakande extremism.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

I dialoggruppen ingår

  • De ortodoxa och österländska kyrkorna
  • Islamiska riksorganisationerna
  • Judiska centralrådet
  • Romersk katolska kyrkan
  • Svenska kyrkan
  • Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
  • Frikyrkorna och de Lutherska kyrkorna
  • Alevitiska riksförbundet
  • Mandeiska sabeiska samfundet 

Senast granskad: 26 september 2022

Till toppen av sidan