Till innehåll på sidan

Resiliensbyggande insatser

MSB:s arbete med resiliens handlar om att stärka andra länder och internationella aktörer i deras arbete med att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och katastrofer.

MSB:s biståndsinsatser ska bidra till en ökad motståndskraft i samhällen och länder genom att stärka kapaciteten hos ansvariga aktörer att förebygga, förbereda sig för samt effektivt hantera kriser och katastrofer. Detta i sin tur förväntas bidra till ett minskat lidande hos drabbad befolkning och stärkta förutsättningar för långsiktig utveckling.

Fördjupade exempel på MSB:s arbete i insatsbroschyren  

Fokus på kapacitetsutveckling

Resiliensbyggande insatser har ett särskilt fokus på kapacitetsutveckling (KU). KU är en metod som syftar till att bidra till stärkt institutionell kapacitet hos till exempel myndigheter och organisationer att förebygga, förbereda sig för och hantera kriser och katastrofer. I arbetet ingår även att planera för en hållbar återuppbyggnad.

Kapacitetsutvecklingsguiden LÄNK

Inom ramen för det internationella utvecklingsbiståndet används expertis och kapacitet från MSB:s nationella uppdrag och verksamhet.

MSB:s förstärkningsresurser

Den typ av kompetens som MSB stöttar med är experter inom:

 • katastrofriskreducering
 • katastrofberedskap
 • risk- och sårbarhetsanalyser
 • samordning
 • biståndseffektivitet
 • behovsbedömningar
 • krissamordning
 • räddningstjänst
 • jämställdhet
 • miljö
 • och resultatuppföljning.

Är du intresserad av att arbeta för MSB inom resiliens eller andra insatser?

Så anmäler du dig till vår resursbas

Inom det internationella arbetet med resiliens genomför MSB insatser inom risk- och sårbarhetsanalys, samverkan och ledning och beredskap för respons och återuppbyggnad.

Det blivit alltmer aktuellt att stärka samarbetspartners i att hantera återuppbyggnadsprocesser som integrerar humanitära behov, fredsbyggnadsprocesser och långsiktiga utvecklingsprioriteringar, genom att verka inom det så kallade Humanitarian-Development-Peacebuilding Nexus.
Insatser som baserats på myndighetssamarbeten, liksom på att stärka nexus mellan humanitär respons, utvecklingssamarbete och fredsuppbyggnad förväntas prägla området framöver.

Insatserna inom området har stärkt förmågan hos aktörer att identifiera och förstå samt förebygga och mildra risker på nationell och lokal nivå. Detta har bidragit till en effektiv hantering av kris¬ och katastrofrisker som stärker samhällelig resiliens. Dessa insatser har även stärkt ansvariga aktörer att återinrätta centrala samhällsfunktioner, att samordna och delta i krishantering och återuppbyggnad, liksom att integrera hållbar återuppbyggnad i respons och skapa förutsättningar för rehabilitering.

MSB genomför ca 20 resiliensbyggande insatser per år och de är ofta av större omfattning, i form av planering, rekrytering och tidsperiod.

 • Risk- och sårbarhetsanalys

  MSB:s arbete med kapacitetsutveckling för risk- och sårbarhetsanalys syftar till att stärka förmågan hos myndigheter i andra länder att utveckla nationella och tvärsektoriella risk- och sårbarhetsanalyssystem som innefattar lokala och regionala nivåer i respektive land. MSB stöttar även partners i utveckling av olika metoder för risk- och sårbarhetsanalys, vilket kan bidra till reducerad sårbarhet och ökad beredskap samt förmågan att hantera risker.

  Exempel på några MSB-insatser inom detta område kapacitetsutvecklande stöd inom riskanalys och riskkartering  i västra Balkan och Turkiet (IPA-DRAM) och riskinformerande insatser inom mänskliga rättigheter i katastrofriskhantering och klimatanpassning i Asien och Stillahavsregionen (BRDR). MSB har även ett regionalt utbildningsprogram (ITP) i riskhantering i Nepal, Bangladesh, Kambodja och Filippinerna.

 • Samverkan och ledning

  MSB:s arbete med kapacitetsutveckling för samverkan och ledning hos samarbetspartners i andra länder syftar till att stärka kapaciteten hos ansvariga myndigheter att samverka och leda vid kriser och katastrofer. En utvecklad kapacitet inom området kan stärka länders förmåga att hantera allvarliga händelser i syfte att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt andra aspekter som mänskliga rättigheter, miljö och ekonomiska värden. Stödet ges ofta till  MSB:s systermyndigheter, vanligtvis en National Disaster Management Agency (NDMA).

  Exempel på några MSB-insatser inom detta område är kapacitetsstärkande program med myndigheter i Irak inom krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalys, räddningstjänst, jämställdhet, miljö, liksom uppföljning och utvärdering. Detta stöd har getts till två mottagare i Irak, den kurdiska regionala regeringens krishanteringscenter och till den federala regeringen.

  Ett annat myndighetssamarbete sker i Serbien, med koordineringsövningar, förbättrade arbetsmetoder i krissituationer samt stärkt kapacitet att använda geobaserad information om risker vid riskhantering och insatser vid katastrofer, olyckor och kriser.

  I Uganda stöttar MSB statliga myndigheter med krisberedskap, integrering av humanitära och utvecklingsprogram (nexus), samordning och miljö.

 • Beredskap för respons och hållbar återuppbyggnad

  Inom MSB:s arbete med beredskap för respons och hållbar återuppbyggnad avses nationell och lokal kapacitet stärkas genom stöd till samarbetspartners i att bygga upp en responsberedskap, som även integrerar hållbar återuppbyggnad och skapar förutsättningar för återhämtning. Detta kan innefatta stöd till partners i att planera och  genomföra insatser som syftar till ökade synergier mellan humanitär respons, fredsuppbyggnad och långsiktig utveckling. Utöver direkt stöd inom området till nationella och lokala myndigheter och organisationer, kan MSB också kanalisera sitt stöd genom multilaterala aktörer inom FN-systemet.

  Exempel på några MSB-insatser inom detta område stödet med att stärka FN:s kapacitet inom tex UNDP med biståndskoordinering och nexus för stärkt resiliens i Somalia, UNDP med nexusprogram i Uganda, UNDP med biståndskoordinering och nexus i Centralafrikanska Republiken (CAR), UNDP med katastrofriskreducering  i Bangladesh (Rohinga-krisen), WFP med en miljöutredning för att finna betydande miljökonsekvenser i Kenya, Unicef regionalt med riskanalys och krisberedskap i Sydostasien och Stillahavsregionen, OCHA och UNDP med katastrofberedskap i Palestina, UNDP med jämställdhetsintegrering i återuppbyggnad i Syrien och Palestina.
  Andra samarbetspartners kan vara Röda Korset tex med riskreducering, miljö och jämställdhet i Sudan.

  Under senare år har MSB även stöttat länder i EU med att utveckla mottagarländernas kapacitet att hantera översvämningar genom att bygga upp kapacitet inom tre områden: räddning via båt, högkapacitetspumpning och översvämningsbarriärer (IPA-Floods).

Senast granskad: 20 mars 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan