Till innehåll på sidan

Olycksutredningar för lärande från olyckor och räddningsinsatser

Det är viktigt att försöka dra lärdomar av de olyckor och räddningsinsatser som sker och att använda den kunskapen i det förebyggande och förberedande arbetet.

MSB presenterar erfarenheter av olyckor, tillbud och insatser dels i form av statistik, dels i form av utredningar, rapporter och olika databaser.

Förutsättningarna för kommunerna skiljer sig åt avseende resurser och kompetens för utredning och erfarenhetsåterföring från olyckor. För mer ovanliga olyckor är olycksutredningar den enda framkomliga vägen för ett bättre lärande.

Till verktyget för att rapportera in olycksutredning från kommuner

Utredningsrapporter efter olyckor och räddningsinsatser

Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats

MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)  gäller från och med den 1 januari 2022.

När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt LSO 3:10 se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

Då kommunen funnit det skäligt att komplettera händelserapporten med ytterligare undersökning (t.ex. olycksutredning eller insatsutvärdering) ska även dokumentationen av den undersökningen skickas in till MSB.

Föreskrifterna beskriver i de fallen bara ett minsta innehåll på övergripande nivå – hur den delen av rapporten ska utformas är fortfarande upp till kommunen att bestämma. Den dokumentationen ska skickas in senast två månader efter att den färdigställts.

Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats MSBFS 2021:5

Olycksutredningar för 2021 ska skickas in

Lagkravet att skicka in undersökningsrapporter till MSB gäller från 1 januari 2021. Det innebär att även olycksutredningar och dödsbrandsrapporter som gjorts under 2021 också ska skickas in.

Stödmaterial för olycksutredningar

  • Utrustning för olycksplatsundersökning

    I filen finner du en sammanställning av utrustning som kan vara användbar vid datainsamling i samband med olycksutredning. Listan ska ses som en exempellista att välja av utifrån de egna behoven.

    Utrustning för olycksplatsundersökning

    Sammanställningen är framtagen av Nationellt forum för olycksutredning (NFO) och utgör en del av det metodstöd som MSB erbjuder för olycksutredning.

Utbildningar inom olycksutredning

Hur lär vi från händelser och insatser (Inspelat webbinarium)

Under hösten 2022 genomförde MSB ett webbinarium om att lära från händelser och olyckor.

Senast granskad: 5 februari 2024

Till toppen av sidan