Till innehåll på sidan

Märkning av explosiva varor

Det finns flera regelverk som reglerar märkningen av explosiva varor utifrån olika utgångspunkter och situationer. Här kan du läsa mer om de olika regelverk som styr märkningen av explosiva varor.

Regelverk för märkning av explosiva varor

Identitetsmärkning av explosiva varor för civilt bruk

Den som tillverkar eller importerar explosiva varor för civilt bruk måste förse varorna med identitetsmärkning så att de ska kunna spåras. Spårbarheten uppnås genom att den som hanterar eller importerar identitetsmärkta explosiva varor måste föra och underhålla ett register över dem.

Den som tillverkar eller importerar explosiva varor för civilt bruk ska märka varje individuell vara med en beständig och läsbar identitetsmärkning, detsamma gäller varornas innersta förpackning. Identitetsmärkningen ska bestå av både en alfanumerisk kod och en maskinläsbar del. Den maskinläsbara delen kan vara en streckkod eller matriskod som innehåller samma information som den alfanumeriska koden. Den alfanumeriska koden ska innehålla information om den som har tillverkat varan och ett unikt nummer för varje explosiv vara eller för den innersta förpackningen.

Kravet gäller alla explosiva varor för civilt bruk utom pyrotekniska artiklar och ammunition. Varor som är avsedda för användning av Försvarsmakten eller polisen behöver inte märkas.

Bestämmelser om identitetsmärkning finns i 3 kap. i MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:5.

MSBFS 2016:5 om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Alla som hanterar eller importerar identitetsmärkta explosiva varor för civilt bruk ska också föra och underhålla ett register över sina varor.

Läs mer om spårbarhet och registerhållning av identitetsmärkta explosiva varor

Koden för varans tillverkningsplats ska fastställas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och erhålls efter ansökan till myndigheten.
 
För tilldelning av en kod för tillverkningsplatsen skicka ansökan till:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

registrator@msb.se

En ansökan ska innehålla:

  • Kopia eller diarienummer på tillverkningstillstånd
  • Organisationsnummer
  • Adressuppgift till tillverkningsplatsen
  • Uppgifter till de kontaktpersoner som kan nås dygnet runt

Exempel på märkningens utformning


Märkning av explosiva varor enligt LBE

Enligt 14 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska den som tillverkar, överför, importerar eller släpper ut explosiva varor på marknaden, genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter för att bedöma riskerna för explosion och dess konsekvenser.

MSB anser att informationen om explosionsfaran i första hand bör ges genom märkning av produkten, då det annars är svårt att bevisa att informationen verkligen getts. Exempel på märkning som enligt MSB uppfyller kravet ges i följande text samt i tabellen nedanför.

Märkning som uppfyller kraven i CLP-förordningen

Genom CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) ställs krav på märkning för explosionsfaran hos explosiva varor vid utsläppande på marknaden. Kravet gäller i princip såväl inner- som ytterförpackningar, men undantar transportförpackningar i viss mån (se Art 33 CLP-förordningen).

Transportmärkning och CLP

Sedan den 1 juni 2015 måste alla explosiva ämnen, blandningar och föremål som sätts ut på EU-marknaden vara märkta enligt CLP-förordningen.

Explosiva varor som uppfyller CLP-förordningens märkningskrav tillgodoser även informationskravet i 14 § LBE, enligt MSB.

CLP-märkning av explosiva varor

Märkning som uppfyller kraven vid transport

Vid transport av explosiva varor gäller regelverken om transport av farligt gods, bl.a. ADR-S och RID-S. Även enligt dessa regelverk ställs krav på märkning för explosionsfaran för explosiva varor (ämnen, blandningar och föremål som tillhör Klass 1). Kravet gäller dock endast transportförpackningen, dvs. normalt sett ytterförpackningen. På eventuella innerförpackningar ställs inga krav på märkning genom transportregelverken.

Den märkning för explosionsfaran som krävs enligt transportregelverken är tillräcklig för att uppfylla kravet i 14 § LBE för den förpackning som är märkt, anser MSB. För de förpackningar som inte är märkta på dessa sätt, t.ex. innerförpackningar, kan kravet i 14 § LBE uppfyllas genom motsvarande märkning.

Märkning enligt reglerna om transport av farligt gods

Exempel på märkning som anses uppfylla informationskravet avseende explosionsfaran enligt 14 § LBE

Regelverk Exempel på utseende Kommentar
CLP-förordningen

FARA
Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Exemplet är för Riskgrupp 1.3.

Ange det signalord och den faroangivelse som hör till.

Riskgruppen, se CLP-förordningens bilaga 1, kapitel 2.1.

ADR

UN 0XXX

Exemplet är för Riskgrupp 1.1, samhanteringsgrupp D.

Ange rätt Riskgrupp och rätt UN-nummer enligt ADR. Explosiva varor (Klass 1) har UN-nr 0004-0510.

 

Senast granskad: 4 juni 2019

Till toppen av sidan