Till innehåll på sidan

Märkning av explosiva varor

Det finns flera regelverk som reglerar märkningen av explosiva varor utifrån olika utgångspunkter och situationer. Här kan du läsa mer om de olika regelverk som styr märkningen av explosiva varor.

Identitetsmärkning av explosiva varor för civilt bruk

Den som tillverkar eller importerar explosiva varor för civilt bruk måste förse varorna med identitetsmärkning så att de ska kunna spåras. Spårbarheten uppnås genom att den som hanterar eller importerar identitetsmärkta explosiva varor måste föra och underhålla ett register över dem.

Den som tillverkar eller importerar explosiva varor för civilt bruk ska märka varje individuell vara med en beständig och läsbar identitetsmärkning, detsamma gäller varornas innersta förpackning. Identitetsmärkningen ska bestå av både en alfanumerisk kod och en maskinläsbar del. Den maskinläsbara delen kan vara en streckkod eller matriskod som innehåller samma information som den alfanumeriska koden. Den alfanumeriska koden ska innehålla information om den som har tillverkat varan och ett unikt nummer för varje explosiv vara eller för den innersta förpackningen.

Kravet gäller alla explosiva varor för civilt bruk utom pyrotekniska artiklar och ammunition. Varor som är avsedda för användning av Försvarsmakten eller polisen behöver inte märkas.

Bestämmelser om identitetsmärkning finns i 3 kap. i MSB:s föreskrifter MSBFS 2016:5.

MSBFS 2016:5 om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Alla som hanterar eller importerar identitetsmärkta explosiva varor för civilt bruk ska också föra och underhålla ett register över sina varor.

Läs mer om spårbarhet och registerhållning av identitetsmärkta explosiva varor

Koden för varans tillverkningsplats ska fastställas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och erhålls efter ansökan till myndigheten.
 
För tilldelning av en kod för tillverkningsplatsen skicka ansökan till:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

registrator@msb.se

En ansökan ska innehålla:

  • Kopia eller diarienummer på tillverkningstillstånd
  • Organisationsnummer
  • Adressuppgift till tillverkningsplatsen
  • Uppgifter till de kontaktpersoner som kan nås dygnet runt
En etikett
En etikett

Märkning av explosiva varor enligt LBE

Enligt 14 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska den som tillverkar, överför, importerar eller släpper ut explosiva varor på marknaden, genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter för att bedöma riskerna för explosion och dess konsekvenser. MSB anser att informationen i första hand bör ges genom märkning av produkten.

Märkning för explosionsfaran enligt CLP-förordningen eller reglerna för transport av farligt gods tillgodoser kravet i 14 § LBE, enligt MSB. Nedan ges två exempel på sådan märkning.

Mer om LBEKlassificering och märkning av kemiska produkterTransport av farligt gods

Exempel på märkning som anses uppfylla informationskravet avseende explosionsfaran enligt 14 § LBE

Exempel på märkning Kommentar

FARA
Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.

Faropiktogram, signalord och faroangivelse enligt CLP-förordningen.

Exemplet är för riskgrupp 1.3.

UN 0209

TRINITROTOLUENE (TNT)

Varningsetikett, UN-nummer och officiell benämning för transport enligt ADR och RID.

Exemplet är för trinitrotoluen (TNT) i riskgrupp 1.1, samhanteringsgrupp D.

Märkning av pyrotekniska artiklar

För pyrotekniska artiklar finns ytterligare märkningskrav för säker hantering.

Pyrotekniska artiklar

Senast granskad: 5 februari 2024

Till toppen av sidan