Till innehåll på sidan

Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet B, 10 studiepoäng

Kursen syftar till att ge dig förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper och
färdigheter i det olycksförebyggande arbetet.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda inom kommunal räddningstjänst som behöver fördjupa och bredda sina kunskaper inom området skydd mot olyckor och som avser att arbeta med kommunal tillsyn- och olycksförebyggande verksamhet inom området.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning inom en kommun
  • genomgått kursen Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A med betyg Godkänd eller:
  • genomgått motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem
 2. ha minst ett års erfarenhet från tillsynsarbete

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Resor samt kost och logi bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Om kursen

Centralt för kursen är att skapa förutsättningar för att kunna utveckla kunskaper och färdigheter som kan omsättas i arbetet med att ta fram underlag kopplat till tillsyn- och det olycksförebyggande arbetet. Centrala planer som lyfts i kursen är kommunala handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet samt planer för tillsyn utifrån lagen om skydd mot olyckor och ärendehanteringen inom ramen för lagen om brandfarliga och explosiva varor. Kursens innehåll lyfter också det viktiga i att på ett ändamålsenligt vis kunna arbeta med planering, utvärdering och utveckling av den förebyggande verksamheten. I samband med det ger kursens innehåll förutsättningar att utveckla kunskaper och färdigheter inom; tillsyn, brandskyddskontroll, rådgivning, räddningstjänst och juridik. Andra delar som behandlas i kursen är framtagandet av och innehållet i kommunala planer kopplat till plan- och bygglagstiftningen samt hantering kopplat till olika verksamheter såsom farlig verksamhet, Seveso och miljöfarlig verksamhet.

Inom de förvaltningsrättsliga aspekterna så behandlar kursen ett innehåll gällande tillämpning av undantagen till motiverings- och kommuniceringsskyldigheten. Ytterligare ett fokusområde handlar om beslutsfattande som vanligen inte tillämpas, så som att ett beslut ska gälla även om det överklagas. Med hänsyn till att juridiken har en betydande del i det förebyggande arbetet så behandlas även ett innehåll om lagföljsamhet, handläggning samt skillnaden mellan rättsliga och icke rättsliga normer i kontexten juridiskt beslutsfattande. Med kursens innehåll ges deltagaren förutsättningar att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i utredningsarbetet inom tillsyn och tillståndsprövning. Utifrån det så behandlar kursen ett innehåll om insamlings- och analysmetoder för tillsynen och tillståndsprövningen enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Upplägg och omfattning

Kursen är tio studiepoäng, vilket motsvarar tio veckors heltidsstudier, fördelat på närträffar samt arbete på distans.

Urval

I de fall antalet sökande överskrider antalet platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Till frågor och svar om MSB:s vidareutbildningar på distans

Kursplan Tillsyn och olycksförebyggande B

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 8 augusti 2024
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 50 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge distans
Antal platser: 24
Längd: 50 dagar

Senast granskad: 30 september 2021

Till toppen av sidan