Till innehåll på sidan

Hälsa inför insats

Att åka på utlandsinsatser för MSB innebär ökade hälsorisker och tillgången på adekvat sjukvård kan vara bristfällig. För att undvika allvarliga sjukdomsfall som kan äventyra individens eller gruppens säkerhet ställer MSB krav på insatspersonalens hälsa. Insatspersonalen bör ha normal kondition och ett gott allmäntillstånd, både fysiskt och psykiskt.

På den här sidan

Hälsokrav

Den som är registrerad i MSB:s resursbas måste uppfylla vissa hälsokrav för att få åka på insats för MSB. Vid ansökan om att bli registrerad i resursbasen ingår att fylla i en egenuppskattad hälsodeklaration.
 
När det är aktuellt med insats ska alltid en hälsoundersökning genomföras på en läkarmottagning före tänkt avresa. Underlaget från hälsoundersökningen skickas till medicinsk koordinator på MSB som gör bedömning om hälsokraven är uppfyllda. Hälsoundersökningen är sedan giltig i fem, tre respektive ett år beroende på ålder hos insatspersonalen.
 
All insatspersonal bedöms efter samma riktlinjer, insatsens karaktär och tjänstgöringsort kan i vissa fall vägas in i den slutliga bedömningen.
 
Någon övre åldersgräns finns inte i riktlinjerna. Dock kan ökad ålder medföra en förhöjd risk för en del medicinska problem och funktionsnedsättningar på till exempel syn, hörsel och rörelseapparaten.
 
Exempel på tillstånd och sjukdomar som utgör hinder för insats är insulinbehandlad diabetes, allvarliga hjärt- kärlsjukdomar, kraftig övervikt och behandlingskrävande psykisk sjukdom.

Vaccination

Utlandsinsatser kan innebära en ökad risk för en rad sjukdomar. MSB bekostar därför vaccinationer av de sjukdomar som är mest relevanta utifrån land och insatstyp.
 
När det är aktuellt med insats så skickar MSB en vaccinationsrekommendation till insatspersonalen, denna grundar sig på rekommendationer från Smittskyddsinstitutet, Reserådet samt Vaccinationsguiden.
 
Den vaccinerande mottagningen ska alltid kontrollera tidigare vaccinationer och föra en dialog med insatspersonalen kring vaccinationer, potentiella biverkningar, och malariaprofylax. Mottagningen ska även ge generella resemedicinsk råd samt information om att vaccinationer inte ger absolut skydd.
 
Det är insatspersonalens eget ansvar att hålla reda på dokumentation gällande vaccineringar.

Din hälsa

Som registrerad i MSB:s resursbas bör du ha en god grundfysik, detta eftersom många av MSB:s insatser genomförs i länder med bristfällig tillgång till sjukvård, och där hälsoriskerna vanligen är större än hemma. Motion och god kost är två viktiga faktorer för att bygga upp en god grundfysik.

I många länder saknas god tandvård, därför bör registrerade i resursbasen göra regelbundna tandläkarbesök när de inte är på insats. Ofta är inställelsetiden inför en insats kort och det är då inte säkert att det finns tid att åtgärda eventuella tandproblem före avresa.
 
Har du nedsatt syn bör du tänka på att alltid ha med dig ett extra par glasögon. Använder du linser kan det innebära en ökad risk för infektioner i ögonen.

Insatspersonalen har det yttersta ansvaret för sin egen hälsa under insats. Du som har kroniska sjukdomar eller inte känner dig helt frisk bör rådgöra med medicinsk koordinator på MSB före insats.

Senast granskad: 20 maj 2019

Till toppen av sidan