Till innehåll på sidan

Insatsverksamheten 2013

Insatsverksamheten 2013

Detaljer

Insatsverksamheten 2013
Publikationsnummer
MSB650
ISBN-nummer
978-91-7383-416-2
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
36 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB som operativ aktör Den röda tråden i MSB:s operativa uppdrag är att möjliggöra och stödja andra aktörers hantering av allvarliga olyckor, kriser och katastrofer, nationellt såväl som internationellt. Detta görs genom att bistå med stödresurser till svenska kommuner och länsstyrelser, samt till andra länder, FN och EU i samband med större händelser. MSB ska även skapa förutsättningar för andra centrala myndigheter, länsstyrelser med flera att hantera allvarliga olyckor och kriser effektivt och samordnat. Målet är ett samlat nyttjande av samhällets resurser och samordning av information gentemot allmänheten. MSB ska skapa förutsättningar för andra aktörer att själva hantera situationen, men tar aldrig över det operativa ansvaret. I genomförandet av internationella insatser arbetar MSB främst inom ramen för den svenska biståndspolitiken, där MSB har uppdraget att hålla beredskap för räddnings och katastrofinsatser, humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap, tidig återuppbyggnad och civil konflikthantering. MSB genomför även stödinsatser till icke biståndsländer vid katastrofer, främst genom EU:s civilskyddsmekanism samt genom de arrangemang som skapats för att möjliggöra stöd och solidaritet mellan EU-länderna. Myndigheten bistår även med förstärkningsresurser nationellt vid skogsbrand, översvämning, oljeutsläpp och kemikalieolycka. MSB har vidare uppdraget att ge stöd till utlandsmyndigheter och nödställda då många personer med hemvist i Sverige drabbas av en katastrof i utlandet. Återrapportering Enligt MSB:s regleringsbrev 2013 ska myndigheten i en särskild rapport redovisa en sammanfattande analys av omfattning, inriktning och finansiering av under året genomförda insatser. Rapporten ska enligt regleringsbrevet också redovisa samarbetet med andra svenska myndigheter inom det fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet, hur FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 har implementerats i insatsverksamheten samt hur regeringens policy för humanitärt bistånd har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten. Denna rapport utgör MSB:s återrapportering utifrån ovanstående uppdrag. Ett inledande avsnitt sammanfattar genomslaget för regeringens humanitära policy i insatsverksamheten. Därefter redovisas respektive verksamhetsområde inom insatsverksamheten. Nyckelinsatser beskrivs och resultat redovisas. I ett särskilt kapitel redovisas MSB:s arbete med de kvalitetshöjande perspektiven genus och miljö i insatsverksamheten, vilket också svarar mot återrapporteringskravet rörande resolutionerna 1325 och 1820. Rapporten avslutas med en statistisk och ekonomisk översikt av verksamheten under 2013.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan