Till innehåll på sidan

Lokala risker

I det här avsnittet finns tips på hur du kan kommunicera kommunens lokala risker, bland annat kopplat till risk- och sårbarhetsanalyserna och Sevesoverksamheter.

Utgå från kommunens RSA

De risker och sårbarheter som finns i kommunen bör vara utgångspunkt när du kommunicerar risker med invånarna. MSB rekommenderar inte kommunerna att lägga ut hela sin risk- och sårbarhetsanalys på webbplatsen, utan att använda den som ett underlag. Den riskkommunikation kommunen publicerar ska ju vara tydlig, konkret och användbar för invånarna. Fokus ligger på konsekvenserna för människors vardag, hur de kan förbereda sig och agera vid en specifik händelse.

Några exempel på sådan konkret information kan vara:
Så påverkas barn- och äldreomsorgen vid ett långvarigt elavbrott
Här kommer kommunen att upprätta trygghetspunkter
Här kan du få information om kommunens webbplats går ner

Fler exempel

Om det till exempel regnar mycket på kort tid kan Gullberg kommun drabbas av svåra översvämningar. Översvämningarna kan leda till att låglänta områden måste utrymmas, kanske med mycket kort varsel.

Vid kraftiga skyfall riskerar framför allt områden som Storängen och Lillby att drabbas av översvämningar. Du som bor i dessa områden behöver därför läsa igenom den här informationen och diskutera den med dina närmaste.

Kemikalieolycka vid en Sevesoindustri

Vid vissa industrier i Sverige, så kallade Sevesoverksamheter, bedrivs verksamhet som innebär fara för att en allvarlig kemikalieolycka i form av kemikalieutsläpp, brand eller explosion kan inträffa och orsaka allvarliga skador på människor och miljö. För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna av sådana olyckor har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet har sin grund i ett par allvarliga kemikalieolyckor, varav den ena inträffade i staden Seveso i Italien, under 1970-talet. I Sverige tillämpar vi Sevesodirektivet genom Sevesolagstiftningen.

Alla Sevesoverksamheter som hanterar sådana farliga ämnen som anges i Sevesolagstiftningen är skyldiga att ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

För vissa Sevesoverksamheter finns det ytterligare skyldighet att informera de kringboende direkt. Information på kommunens webbplats bör i likhet med all riskkommunikation vara konkret. Vilka upplysningar som informationen ska innehålla regleras i Sevesolagstiftningen.

Information till allmänheten i närheten av en SevesoverksamhetFörsök att, i samarbete med företrädare för verksamheten, vara saklig och konkret när det gäller vilka risker som finns kring verksamheten. Försök att ge svar på de frågor människor kan tänkas ha såsom: Hur stor är risken? Hur får jag information om att något har hänt? Och hur kan jag skydda mig och mina närmaste?

 

Tips

  • Texten beskriver konkret sätt vad risken kan innebära för invånarna
  • Informationen är specifik och detaljerad, så att det snabbt syns vilka områden som berörs
  • Råden är konkreta och lätta att följa
  • Det finns gott om länkar till mer generell och övergripande information

 

Senast granskad: 26 juni 2023

Till toppen av sidan