Till innehåll på sidan

Ledningskurs Larm- och ledningsoperatör

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen larm- och ledningsoperatör inom kommunal räddningstjänst.
Ett vidare syfte är också att uppmuntra och främja ett fortsatt lärande efter avslutad kurs.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

För att antas till kursen ställs vissa krav på den sökandes behörighet. Den sökande ska ha:

 1. anställning inom en kommun eller en kommuns organisation för räddningstjänst, eller hos en organisation som har avtal med någon av dessa avseende tjänster för larm- och ledning.
 2. a. avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning Skydd mot olyckor, eller
  b. genomgått grundläggande utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap
  med betyget Godkänd, eller
  c. genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem, eller
  d. annan av arbetsgivaren, kommunen/eller hos en organisation som har avtal med någon av dessa avseende tjänster för larm- och ledning, bedömd lämplig utbildningsbakgrund, kompletterad med utbildning och erfarenhet inom området kommunal räddningstjänst.

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av att ha arbetat som räddningstjänstpersonal, eller genom avtal med organisationen för kommunal räddningstjänst för att tillgodogöra sig innehållet i kursen

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Resor samt kost och logi bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande. Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.

Ledningsfunktionen Larm- och ledningsoperatör beskrivs inom ELS som en ledningsfunktion som förväntas i många fall, kunna agera i rollen händelsevärdering och utgöra ett ledningsstöd, t.ex. i rollen som sambandsstöd. Användningen av ledningsfunktionen larm- och ledningsoperatör förväntas variera beroende bland annat på hur räddningsledningssystemet är organiserat.

Att verka i ledningsfunktionen som larm- och ledningsoperatör på en ledningscentral innebär arbetsuppgifter kopplat både till att utöva systemledning och genomföra räddningsinsatser. En larm- och ledningsoperatör är den som i ett initialt skede i larm- och ledningskedjan samordnar och larmar ut resurser vid bl.a. en potentiell räddningsinsats och upprättar kommunikation med både drabbad, personal från kommunal räddningstjänst och andra samverkande aktörer. En larm- och ledningsoperatör kan både verka i en ledningscentralsnära miljö, men också på annan plats, t.ex. som ett ledningsstöd vid det skadeområdesnära arbetet.

Kursens utformning och innehåll är anpassad för de personer som är anställda inom kommunal räddningstjänst för att inneha ledningsfunktionen larm- och ledningsoperatör, men kräver också en lokal/organisatorisk fortsatt utbildning för deltagaren innan eller efter avslutad kurs.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till både tidskritisk respons, utövande av övergripande ledning samt genomföra räddningsinsatser. Innehållet lyfter bl.a. aktuell lagstiftning samt orienterande kring andra angränsande aktörers lagstiftning som kan påverka ledning av räddningsinsats, hantering av händelse eller deltagande i andra myndigheters insatser.

Kursen innehåller också grundläggande samhällskunskap och delar av gemensamma grunder för samverkan och ledning samt grundläggande kunskap om andra aktörer. Vidare så lyfts viss teoribildning kring ledningsprocesser med tonvikt på tidskritisk respons, principer för ledning samt beslutsdomäner kopplat till kommunal räddningstjänst. Detta innefattar också både system- och perspektivförståelse.

Innehållet berör bedömningar av hjälpbehov utifrån inkomna larmsamtal, riskbedömning samt hur normer och värderingar kan påverka bedömning av inkomna larmsamtal. Omvärldsbevakning och informationsflöden inom räddningsledningssystemets olika delar lyfts fram – exempelvis utifrån lägesrapporter. Viss grundläggande metod och taktik behandlas utifrån ett tillämpbart perspektiv för ledningsfunktionen larm- och ledningsoperatör.

Grundläggande beredskapsplanering och hantering berörs, samt viss enklare uppföljning av tagna åtgärder vid räddningsinsats/hantering av händelser. Slutligen lyfts även viss mediehantering samt några olika tekniska beslutsstöd, samband/kommunikation och förväntan på ledningsfunktionen och dess roller utifrån ett ledningsstödsperspektiv upp i kursens innehåll.

Kursplan Ledningskurs Larm- och ledningsoperatör

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar totalt 4 studieveckor. Kursen genomförs genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Under kursen genomförs närträffar varvat med föreläsningar och t.ex. gruppredovisningar på distans. Bedömning sker på olika sätt, både skriftligt och under närträffar.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 31 oktober 2024
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 20 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 20 dagar

Senast granskad: 27 januari 2023

Till toppen av sidan