Till innehåll på sidan

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga försvarsorganisationer har möjlighet att ansöka om medel från anslag 2:4 Krisberedskap för uppdrag inom rekrytering, försvarsupplysning och utbildning.

Beloppet som kan fördelas till uppdrag bestäms årligen av regeringen i MSB:s regleringsbrev. Det finns möjlighet att söka tilläggsmedel under innevarande år efter dialog med MSB.

För att beviljas medel från anslaget måste uppdragen uppfylla de ändamål som regeringen fastställt för anslaget och vara förenliga med förordningen om frivillig försvarsverksamhet. MSB tar också fram vissa uppdrag utifrån behov av att stärka förmågan inom krisberedskapen och civilt försvar.

Instruktioner för ansökan sänds per brev till de berörda organisationerna. MSB tecknar en överenskommelse mellan MSB och respektive organisation med bland annat villkoren för hur medlen får användas.

Om frivilliga försvarsorganisationer

Uppdragsmedel åt de frivilliga försvarsorganisationerna 2024-2027

De frivilliga försvarsorganisationerna kan vart fjärde år söka uppdragsmedel. Däremellan finns det utrymme att justera pågående uppdrag. Uppdragsmedlen kan gå till utbildning av de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar för att bli förstärkningsresurser åt de offentliga aktörerna vid samhällskriser och höjd beredskap.

Utlysning av medel

Den 11 maj 2023 utlyste MSB ansökan om medel för 2024-2027 avseende de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. Uppdragen ska vara förenliga med villkoren för och ändamålet med anslag 2:4 Krisberedskap. Fördelning av uppdragsmedel utgår från den summa som anges i MSB:s regleringsbrev, det vill säga 80 miljoner kronor per år.
Uppdragen ska utgå från behov som har identifierats av en offentlig aktör (myndighet, region eller kommun) och målet är att frivilliga ska krigsplaceras hos den offentliga aktören i fråga.

Sista ansökningsdag för perioden 2024-2027 är den 15 september 2023.

Övergripande inriktning uppdragsersättning till FFO 2024-2027

Allmänna villkor för uppdragsersättning till FFO

Avnämarblad: Ansökan om uppdragsersättning år 2024-2027

MSB:s roll och ansvar

Regeringen konstaterar att de frivilliga försvarsorganisationerna har en särskild roll att spela inom totalförsvaret och är en viktig del av samhällets beredskap. MSB ansvarar för att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna och stärka förutsättningarna för att nyttja de frivilliga som organisationerna utbildar. Ansvaret omfattar också att inrikta och finansiera de uppdrag inom rekrytering, utbildning och totalförsvarsupplysning som organisationerna kan få utifrån förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

Senast granskad: 17 maj 2023

Till toppen av sidan