Till innehåll på sidan

Drivmedel och bensinstationer

Här har vi samlat information som rör vätskeformiga drivmedel för fordon och försäljningsställen för dessa, det vill säga bensinstationer av olika slag.

På den här sidan

Den typ av brandfarliga vätskor som flest människor kommer i kontakt med och som hanteras i störst mängd är drivmedel för fordon.

 • E85

  När introduktionen av E85 på marknaden i stor skala kom igång under 2005 var kunskaperna om hur dess egenskaper skilde sig från bensin dåligt kända. I dag är kunskapsnivån betydligt högre – vi vet mer om egenskaper och risker efter att flera undersökningar genomförts av bland andra SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

  SPBI Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet har i samarbete med dåvarande Räddningsverket utarbetat anvisningar för hantering på bensinstationer och rekommendationer för hantering av bränder som omfattar E85 har tagits fram.

Andra drivmedel

 • RME, FAME

  RME – rapsmetylester – används som låginblandning i diesel eller i vissa fall i ren form. RME framställs genom omförestring av rapsoljor med metanol.

  RME är inte en brandfarlig vätska och föranleder därför inte några speciella åtgärder från MSB:s sida. Däremot utgör framställningen hantering av brandfarlig vara och är i de flesta fall tillståndspliktig.

  Även andra växtoljor kan omvandlas till drivmedel. Den mer generella beteckningen är FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

  Egenskaperna och framställningsmetoden är likartade oavsett vilket biologiskt ursprung oljan eller fettsyran har. Det är även möjligt att använda etanol vid omförestringen och beteckningen blir då FAEE (Fatty Acid Ethyl Ester).

 • Metan, biogas

  Metangas har i dessa sammanhang två olika ursprung, dels är det ett fossilt bränsle (naturgas), dels framställs metan genom rötning av biologiskt avfall och kallas då biogas.

  Oavsett ursprunget innehåller fordonsgas mellan 95 och 98 % metan.

Brandprov med etanolbränsle

Under 1980- och 1990-talet utfördes större brandprover med etanol i olika scenarier.

Några brandprov med E85 har inte utförts i Sverige. Däremot har det tidigare gjorts två brandprov med ren etanol. Vid det ena gjordes på 1980-talet försök i Lodby med ren etanol ibland annat cistern. Det andra gjordes på 1990-talet i Berga med ren etanol i tankfordon (så kallade kemfordon utan isolering). Försöken, som bland andra Skandia (numera If) svarade för, filmades.

I slutna behållare ger etanol inom temperaturintervallet ca +12˚C till ca +40˚C upphov till explosiva ång-luftblandningar (se diagram i "Faktablad om brännbarheten för E85" ).

De två brandproven visade att de explosiva blandningarna antänds.

Antändningen sker när temperaturen på plåtens insida når den termiska tändtemperaturen +363˚C. Detta inträffar i proven redan efter cirka 3 minuter.

Tiden avgörs av brandens intensitet, behållarens fyllnadsgrad och isolering.

Faktablad Brännbarheten för E85

Senast granskad: 27 maj 2019

Till toppen av sidan