Till innehåll på sidan

Kriskommunikation - grundkurs

Med fokus på kommunikationens betydelse vid samhällsstörningar ger kursen dig kunskaper för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer inom offentlig och privat sektor samt frivilligorganisationer som, vid en samhällsstörning, har som sin uppgift att arbeta med kriskommunikation. Även personer som kan utses som talespersoner och företrädare för organisationen kan gå
kursen.

Förkunskaper

Deltagaren ska ha kunskap inom området kommunikation och ha erfarenhet av kommunikationsarbete. Inga särskilda förkunskaper inom kriskommunikation behövs. Deltagaren ska ha kännedom om sin egen organisations roll och ansvar vid samhällsstörningar.

För att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt ska kursdeltagaren innan kursstart förbereda sig genom att göra ett antal uppgifter. 

Kostnad

Kursavgiften är 15 500 SEK exklusive moms.

Kursavgiften för kursen som genomförs på plats inkluderar luncher och fika. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva. 

 

OBS! Distanskursen omfattar tre heldagars studier men genomförs under fyra dagar, med start kl 14.00 första kursdatum.

Bakgrund

Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation är avgörande vid samhällsstörningar. En förutsättning för effektiv kriskommunikation är att allmänhetens perspektiv och behov är centrala. Det ömsesidiga förtroendet mellan medborgare, myndigheter och medier handlar
ytterst om tilliten till demokratin. De demokratiska värdena är grundfundament för att kriskommunikationen ska fungera både före, under och efter en samhällsstörning, när ansvarsfrågor och efterarbete kommer i fokus. Kursen fokuserar på kommunikationens betydelse vid samhällsstörningar. 

Om kursen

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap, färdighet och kompetens för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan kursdeltagare och deras organisationer.

Kursplan Kriskommunikation - grundkurs

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar tre dagar och genomförs med fokus på aktivt lärande genom samarbete. Kursen kan genomföras på plats eller nätbaserad.

Kursens pedagogik bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar. Kursen varvar teori och praktik med inslag av föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar.

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 1 juli 2024
Ort: Distans
Antal platser: 20
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 3 september 2024
Ort: Sandö
Antal platser: 30
Längd: 3 dagar

Senast granskad: 31 juli 2023

Till toppen av sidan