Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Distans
Antal platser:
Längd: 3 dagar
Sista anmälningsdag: 14 mars 2021
Ort: Distansstudier
Antal platser:
Längd: 3 dagar

Kriskommunikation

Med fokus på kommunikationens betydelse vid olyckor och samhällskriser ger kursen dig kunskaper för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom offentlig och privat sektor, som informatör eller kommunikatör inom samhällets krisberedskap och samhällsviktig verksamhet på lokal, regional eller nationell nivå. Kursen vänder sig också till heltidsanställda informatörer/kommunikatörer vid frivilliga organisationer. Även personer som kan utses som talespersoner och företrädare för organisationen kan gå kursen.

Förkunskaper

Deltagaren ska arbeta som informatör/kommunikatör och ha en relevant utbildning inom området. Inga särskilda förkunskaper behövs inom kriskommunikation. Deltagaren ska ha kunskap om sin egen organisations roller och ansvar vid samhällsstörningar. 

Kostnad

Kursavgiften är 9 200 SEK exklusive moms.

 

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

Kurstillfället i mars

Kursen genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom som man kan nå via webbläsare.

Kurstillfället i maj

Kursen genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom som man kan nå via webbläsare. Kursens upplägg för genomförande på distans är under bearbetning och utveckling för att skapa en så bra lärandesituation som möjligt. Det kan innebära att kursen startar redan på måndag efter lunch även om angivna kursdatum är tisdag-torsdag. Den totala kurslängden är densamma men kan komma att fördelas över fyra dagar istället för tre. Du får detaljerad information om programmet i ditt välkomstbrev men vi ber dig preliminärboka även måndag eftermiddag i din kalender.

Inför vårens utbildningar har MSB vidtagit ett antal åtgärder med anledning av covid-19-pandemin och de skärpta allmänna råden i flera regioner. Kursupplägget kan komma att ändras och bedrivas endera som platsbunden eller på distans. Bland annat ska distansalternativ väljas i första hand. För de kurser som inte kan genomföras på distans ska platsundervisning bedrivas med stöd av särskilt framtagna hygienrutiner eller kursen kan komma att ställas in.

Information om eventuell ändring av kursupplägg informeras via e-post till anmälda/antagna deltagare.

MSB konstaterar att händelseutvecklingen är föränderlig och att vi kan få anledning att göra en förnyad bedömning på inrådan av Folkhälsomyndigheten.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

En effektiv kriskommunikation vid olyckor och kriser syftar till att behålla ett förtjänat förtroende för myndigheterna. Förtroendet mellan medborgare, myndigheter och medier handlar ytterst om tilliten till demokratin. De demokratiska värdena är ett grundfundament inom kriskommunikation vilket måste vara en förutsättning inom den planeringsprocess som finns och som ska fungera vid myndighetsutövning vid kriser och olyckor.

På samma sätt gäller dessa förutsättningar efter en händelse då ansvarsfrågor och efterarbete kommer i fokus.  De förtroendevalda och medborgarna har en medvetenhet om dessa grundläggande värden och normer som ska upprätthållas på samma sätt vid omvälvande situationer som i vardagen.

Demokratiska värden vilar på det förtroende som medborgarna gett politiker och myndigheter. Det handlar också om att skapa ett förhållningssätt om hur myndigheter och kommuner ska kommunicera vid samhällsstörningar då kraven på information alltid är omfattande.

Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sin kunskap, färdighet och kompetens för att bedriva kriskommunikation inom den egna organisationen samt bidra till en effektiv samordning av information och kommunikation mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer, medier och allmänhet.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursplan Kriskommunikation

Kursen i november genomförs på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas Räddningsledare A, Räddningsledning B samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningssamordning på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Senast granskad: 8 januari 2021

Till toppen av sidan