Till innehåll på sidan

Tillsyn över kommunerna enligt LSO

MSB ska enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ha tillsyn över att kommunerna följer lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Här beskrivs hur tillsyn bedrivs, vilka tillsynsområden som kommer att prioriteras och våra ställningstaganden.

Hur går tillsynen till?

MSB bedriver ett omfattande arbete med dataanalys där kommunernas årsuppföljningar inom LSO-området samt upprättade händelserapporter från räddningsinsatser är de två största datakällorna. Analysen kan ge indikationer på att det finns tillsynsbehov inom ett eller flera områden för en kommun. Tillsyn kan också bedrivas tematiskt där ett eller flera områden granskas oavsett om det finns några indikatorer eller inte.

Ovanstående beskriver MSB:s planerade tillsyn. Utöver det förekommer också oplanerad (händelsestyrd) tillsyn, exempelvis genom att MSB får information som påvisar ett behov av tillsyn i enskilt fall. I dessa fall görs först en prövning om det är relevant att påbörja ett tillsynsärende eller inte.

Exempel på områden som kan granskas i MSB:s tillsyn är:

  • Finns tillräcklig förmåga till räddningsinsats?
  • Finns rätt förutsättningar för att leda räddningsinsatser?
  • Uppfyller handlingsprogrammet för skydd mot olyckor kraven på struktur och innehåll?
  • Bedrivs rådgivning, tillsyn, sotning och brandskyddskontroll i tillräcklig omfattning och på ett rättssäkert sätt?

En tillsyn börjar alltid med en informationsinhämtning. Den kan göras genom platsbesök, webbmöten eller genom granskning av information som begärts in. Ur våra datakällor kan vi sammanställa jämförande data.

MSB:s sammanställning av information kommuniceras alltid med kommunen för att säkerställa att inte viktig information missats eller att något missförståtts innan MSB slutligen gör en bedömning.

Bedömningen baseras på kommunens prestation i förhållande till lagen och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Om MSB bedömer att kommunen uppfyller gällande krav kommer tillsynsärendet avslutas och kommunen informeras. Om MSB bedömer att kommunen behöver förbättra sin hantering för att uppfylla lag och föreskrifter kommuniceras detta normalt i form av ett föreläggande. MSB kan också lämna rekommendationer utan krav på rättelse. I de fall MSB förelagt kommunen kommer ärendet följas upp.

Ett föreläggande kan överklagas till domstol. Ett föreläggande riktas alltid mot den ansvariga nämnden oavsett vem som är utförare av en tjänst.

Illustration som först beskriver hur den planerade tillsynen går till från informationsinhämtning till avslut och även den oplanerade tillsynen. De följer samma process men den oplanerade tillsynen startar med indikation av tillsynsbehov istället.

Årlig uppföljning ger en nationell bild

MSB samlar varje år in information från kommunerna avseende det gångna verksamhetsåret. Uppgifterna används dels som underlag för MSB:s tillsynsarbete, men också för att MSB ska kunna fullfölja sina övriga uppgifter inom området. Övriga uppgifter utgörs av MSB:s ansvar att samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med råd och information, samt de särskilda uppdrag som MSB fått genom sin instruktion. Viss nationell statistik som ”Öppna jämförelser” är också baserad på denna datainsamling.

Årsuppföljning LSO 2019-2023 (xlsx)Årsuppföljningar 2019-2023 som grafik (dashboard)Tips! Storleken på texten i dashboarden ändras automatiskt och anpassas efter din skärmupplösning. Är texten inte helt optimal för dig? Prova med ”Ctrl +” alternativt ”Ctrl –” för att ändra zoom på webbsidan.

Fördjupning om personal i räddningstjänstens utryckningstjänst

Ställningstaganden från MSB:s tillsynsarbete

I syfte att skapa en transparent redovisning av MSB:s tillsynsverksamhet redovisas i nedanstående lista ett urval av de förelägganden och andra ställningstaganden som MSB bedömer kan vara av allmänt intresse.

Föreläggande om åtgärder beträffande kommunens (Skellefteå) ansvar för rengöring och brandskyddskontroll

Beslut om kommunens tillsyn för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbundBeslut angående Kalix kommuns skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckorFöreläggande om kommunalförbundet Hälsinglands omfattning av tillsyn

Beslut angående Malung-Sälens skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor

Beslut efter tillsyn över Jokkmokks kommuns arbete enligt lagen om skydd mot olyckor

Bedömning och beslut avseende Räddningstjänsten Mälardalens arbete i Arboga kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

PM om brandskyddsåtgärder som kompensation för minskad förmåga med stegutrustning

MSB:s föreläggande om att ha tillgång till reservfordon för livräddning MSB bedömer att avvikelse avseende bemanning under pandemi var rimligt med anledning av genomförda åtgärder

Senast granskad: 29 april 2024

Till toppen av sidan