Till innehåll på sidan

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Kursen syftar till att ge dig möjlighet att utveckla systemförståelse för krisberedskap och totalförsvar, för att med ett proaktivt förhållningssätt kunna bidra i arbete med beredskapsplanering och hantering av händelser under såväl fredstida kriser som höjd beredskap.

Detaljer

Målgrupp

Kursen vänder sig till beslutsfattare och handläggare med ansvar och arbetsuppgifter inom krisberedskap eller totalförsvar vid statliga myndigheter, kommuner och regioner, privat näringsliv samt frivilligorganisationer, företrädesvis med erfarenhet av att hantera frågor kring krisberedskap och totalförsvar.

Förkunskaper

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass:
Du ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad. Intygande om säkerhetsprövning kan komma att krävas i samband med antagning till kursen.

Du ska ha goda kunskaper om din egna organisations uppgifter, roll och ansvar vid fredstida kriser och höjd beredskap.

Kostnad

Kursavgiften är 56 000 SEK exklusive moms.

Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende.

Under kursen genomförs studieresor där Försvarshögskolan (FHS) ansvarar för inbokning av resor, mat och boende. Efter kursen faktureras respektive deltagares myndighet/organisation för mat och boende. Kostnaderna för detta beräknas till 5 000 SEK exklusive moms.

Läs mer om FHS återbudsregler: Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 - Försvarshögskolan (fhs.se)

Om kursen

Kursens innehåll har mer fokus på totalförsvar än på krisberedskap. Kursens tyngdpunkt ligger på de civila delarna av totalförsvaret, medan det militära perspektivet tas upp mer översiktligt. Kursen har ett övervägande nationellt perspektiv.

Kursen utgår från tre teman:

 Samhällets skyddsvärden och hotbilden

 • samhällets skyddsvärden
 • koncept, inriktningar och definitioner
 • hot och risker
 • Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.

Systemet för krisberedskap och totalförsvar

 • aktörer, roller, ansvar och mandat
 • regler och rättsliga förutsättningar.

Förmåga inom krisberedskap och totalförsvar

 • krishantering och krisdiagnos
 • samverkan och ledning
 • inriktning och samordning
 • planering av det civila och militära försvaret
 • katastrofpsykologi samt ledarskap under påfrestning och stress
 • desinformation, informationspåverkan och medias roll
 • strategisk kommunikation, risk-, och kriskommunikation
 • psykologiskt försvar och försvarsvilja.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan (FHS) på uppdrag av MSB och Försvarsmakten.

Kursplan Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar totalt fyra (4) veckors utbildning på heltid.

Kursen inleds med förstudier på distans, motsvarande en (1) vecka. Deltagaren ansvarar själv för sina förstudier och kan påbörja studierna i samband med antagning till kurs. Under förstudierna ingår tre digitala möten med kursledningen samt regelbundna digitala avstämningar med en studiepartner.

Tre (3) veckor genomförs sedan som närstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm, där en kortare studieresa inom Sverige ingår.  De tre veckorna genomförs med en inledande vecka på plats, därefter en veckas uppehåll, för att sedan avslutas med ytterligare två veckor på plats.

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats.
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att tillsammans med FHS göra ett urval bland de anmälda. Vid urval eftersträvas en så jämn representation bland krisberedskapssystemets och totalförsvarets aktörer som möjligt. Vid urvalet beaktas faktorer som bland annat systemets utvecklingsbehov samt jämställdhet och geografisk spridning.

Försvarsmakten hanterar urval av deltagare från den egna myndigheten.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

För mer information gällande FHS återbudsregler, läs mer här: https://www.fhs.se/utbildningar/hogre-kurs-i-samhallets-krisberedskap-och-totalforsvar-steg-1.html 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 20 dagar

Senast granskad: 5 juli 2024

Till toppen av sidan