Till innehåll på sidan

EU och civilskyddssamarbetet

MSB är Sveriges kontaktpunkt mot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att vi både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Civilskyddsmekanismen

Inom ramen för civilskyddsmekanismen bedrivs arbete med såväl förebyggande, beredskap som respons. Samordnade civilskyddsinsatser genomförs både inom och utanför EU.

Förebyggandearbetet handlar bland annat om att de deltagande staterna rapporterar in nationella riskbedömningar och riskhanteringsanalyser till Europeiska kommissionen. Dessa sammanställs för att ligga till grund för beredskapsarbetet. Det finns också verktyg för länderna att stötta varandra med utvärdering och råd. Det finns även gemensamma system för tidig varning inom bland annat skogsbrand och översvämningar och karttjänster som bygger på EU:s satellitsystem Copernicus. Dessutom har EU-kommissionen finansiering för såväl förebyggande som beredskapsprojekt.

På beredskapsområdet handlar arbetet om att möjliggöra gränsöverskridande stöd, bland annat genom att ställa nationella förstärkningsresurser till varandras förfogande i Civilskyddspoolen. Sverige bidrar med resurser för bland annat oljeskadeskydd och teknisk support samt med högkapacitetspumpar och nödboenden. Mekanismen har också utvecklat riktlinjer för värdlandsstöd för att underlätta utbytet av resurser. Dessutom finns ett omfattande program för gränsöverskridande expertutbyte, utbildning och övning.

rescEU - gemensamma resurser

De senaste åren har vi upplevt flera parallella, tvärsektoriella och långdragna kriser. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, klimatförändringarna och Covid-19 pandemin ställer nya krav på krisberedskapen och har visat på behov av ytterligare insatskapacitet, utöver de nationella förstärkningsresurserna. Därför pågår ett utvecklingsarbete – rescEU – för att bygga upp EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka deltagande staters beredskaps- och insatskapacitet. I nuläget utvecklas rescEU-resurser främst inom skogsbrand, katastrofmedicin, farliga ämnen (CBRNE), energiförsörjning, transport och logistik samt nödboenden.

Inom ramen för rescEU står Sverige värd för skogsbrandsflygplan, ett beredskapslager för sjukvårdsmateriel samt nödbostäder. 

ERCC koordinerar hjälp

I Bryssel finns en dygnet-runt-bemannad tjänst kallad Emergency Response Coordination Centre (ERCC). Centret har till uppgift att bevaka, analysera och värdera information om händelser både inom och utanför EU. ERCC koordinerar också drabbade länders begäran om hjälp samt meddelar dessa vilken hjälp som går att få.

MSB tar emot alla förfrågningar från ERCC och förmedlar svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Sverige har också fått hjälp via ERCC i samband med skogsbranden i Västmanland 2014 och vid de massiva skogsbränderna 2018 då vi tog emot både flygande resurser och markstyrkor från flera länder.

Senast granskad: 2 juli 2024

Till toppen av sidan