Till innehåll på sidan

Om vidareutvecklingen av Gemensamma grunder

I januari 2022 startades ett treårigt utvecklingsprojekt för att vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Projektet kallas kort för GGV.

Personer som jobbar med gemensamma grunder.

MSB leder projektet men arbetet genomförs tillsammans med många andra aktörer från vårt beredskapssystem. Projektet har sin bas i nuvarande Gemensamma grunder. Arbetet sker utifrån inriktningen att förstärka det som redan fungerar bra och vidareutveckla de delar som aktörer och systemet efterfrågar utifrån det samlande utvecklingsbehovet.

Syftet är att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Det handlar om att stärka förmågan hos aktörer att agera samordnat så att samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av samhällsstörningar begränsas.

 • Arbetssätt och arbetsgrupper

  Projektet drivs genom ett antal referens- och arbetsgrupper.

  Arbetssättet präglas av samskapande vilket innebär att de deltagande aktörerna är med på hela resan – från att ta fram behoven och ta fram leveranser för att åtgärda behoven till att implementera resultaten.

  Följande grupper är igång inom ramen för projektet:

  Styrgrupp och strategisk inriktningsgrupp

  Fokus är att styra projektet i rätt riktning mot uppsatta mål samt att göra strategiska vägval under tiden.

  Referensgrupper (en inom MSB och en aktörsgemensam)

  Dessa grupper är med och säkerställer samskapande för helheten. I dessa forum provskjuter projektet idéer och tidiga tankar för att leveranser och aktiviteter i slutändan ska nå önskad effekt.

  Utvecklingsarbetsgrupp med fokus på konceptuell grund och förhållningssätt

  Gruppen ansvarar för att vidareutveckla de delar i Gemensamma grunder som handlar om att beskriva den konceptuella grunden och vidareutveckla förhållningssätten.

  Utvecklingsarbetsgrupp med fokus på lägesbild, rapportering och operativ rytm

  Gruppen arbetar med att vidareutveckla och konkretisera de behov som finns med fokus på att tydligare beskriva HUR:et, konkretisera arbetsformer och ta fram checklistor samt beskrivningar.

  Utvecklingsarbetsgrupp med fokus på aktörsgemensamma arbetsformer

  Gruppen arbetar med att vidareutveckla och konkretisera de behov som finns med fokus på att tydligare beskriva HUR:et, konkretisera arbetsformer och ta fram checklistor samt beskrivningar. ISF-konceptet är den del av detta arbete.

  Utvecklingsarbetsgrupp med fokus på inriktning och samordning på central nivå

  Gruppen arbetar med att vidareutveckla och konkretisera de behov som finns med fokus på att tydliggöra roller, ansvar och mandat på central nivå under samhällsstörningar. Till exempel vad innebär sektorsansvaret under en hantering.

 • Projektet tar sin utgångspunkt i nio utvecklingsområden

  Under hösten 2021 tog MSB i dialog med andra aktörer fram en sammanställning över de behov man sett utifrån tidigare arbete och erfarenheter. Detta konkretiserades till dessa nio utvecklingsområden:

  • Visualisering av systemet och tydliggörande av begrepp.
  • Generiska metoder för aktörsgemensam inriktning och samordning.
  • Inriktning och samordning på nationell nivå.
  • Centrala myndigheters ansvar kontra geografiskt områdesansvar.
  • Flöden, tempo och operativ rytm.
  • Lägesbild.
  • Metoder för organisationsintern ledning under påfrestande förhållanden.
  • Att professionalisera nyckelroller inom samverkan och ledning.

  Samordning mellan genomförandenivå och politisk styrning.
  Utvecklingsområdena fungerar som utgångspunkt för inriktning av projektets arbete och leveranser. Projektet gör fördjupade analyser av behoven i respektive utvecklingsområde för att anpassa och prioritera vilka former av vidareutveckling som behövs.

  Läs mer om de nio utvecklingsområdena

  Varje utvecklingsarbetsgrupp har utifrån detta gjort en fördjupad behovsanalys utifrån sitt område.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan