Till innehåll på sidan

Innehåll och upplägg för skydd mot olyckor

Här kan du läsa om utbildningens innehåll och upplägg, information om LIA samt om våra skolor.

Innehåll och upplägg

Utbildning i skydd mot olyckor består av 57 studiepoäng skolbunden tid, 17 studiepoäng arbetsplatsförlagd tid – lärande i arbete (LIA) samt sex studiepoäng fördjupningsarbete. Varje termin på 20 studiepoäng är indelad i kurser där teoretiska studier och praktiska moment varvas.

 • Termin 1

  Under termin ett läser den studerande kursen Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete och kursen Olyckans skeden.

  Yrkesroll i kommunalt säkerhets- och räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete berör vad det är att verka inom yrkesområdet kommunalt säkerhets- och räddningsarbete samt olycksförebyggande arbete . Vidare behandlas normer och värderingar i förhållande till individen, yrkesverksamheten samt omgivande samhälle. Kursen varvar såväl teori, praktik som Lärande i arbete (LIA).

  Olyckans skeden berör ett brett perspektiv på olycksbegreppet såväl teoretiskt som praktiskt genom kursens 4 delkurser; Grundläggande risk- och olycksteori, Den lilla olyckan, Grundläggande brandkunskap och Mindre fördjupningsarbete.

 • Termin 2

  Under termin två läser den studerande kurserna Risker med farliga ämnen, Säkerhetsarbete på ett systematiskt säkert sätt samt Kommunalt säkerhetsarbete.

  Risker med farliga ämnen berör egenskaper av skyddsåtgärder vid samt skadebegränsande åtgärder mot farliga ämnen. Kursen berör också säkerhetsarbete och grovanalys.

  Säkerhetsarbete på ett systematiskt och säkert sätt ska ge den studerande förutsättningar att utveckla sina kunskaper och färdigheter om hur man säkert och med god arbetsmiljö och professionalitet kan arbeta brett inom områdena säkerhet, krishantering samt förebyggande och operativt arbete.

  Kommunalt säkerhetsarbete belyser det kommunala säkerhetsperspektivet där risker behandlas i en kommunal kontext. Kursen berör också metoder för losstagning och prehospitalt akut omhändertagande.

 • Termin 3

  Under termin tre läser den studerande kursen Skadeplatsen samt kursen Lärande i arbete (LIA), vilken är platsförlagd till, för utbildningen, relevant yrkesverksamhet. Skadeplatsen behandlar organisation och samverkan vid skadeplats och berör också person- och djurlivräddning.

  Lärande i arbete (LIA) sker på kommunal räddningstjänst i nära samverkan med handledare från räddningstjänsten.

 • Termin 4

  Under termin fyra läser den studerande kurserna Den stora olyckan, Det robusta samhället samt Fördjupningsarbete/Processinriktat arbete.

  Den stora olyckan behandlar metoder och tekniker vid större olyckor genom bland annat losstagning, prehospitalt akut omhändertagande, principer för ledning av räddningstjänst och metoder för räddningsinsatser.

  Det robusta samhället behandlar naturolyckor, oljeutsläpp, extrema väderförhållanden och större kriser ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv.

  Under Fördjupningsarbete/Processinriktat arbete ska den studerande på ett självständigt sätt utveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter, inom ett för yrkesrollen relevant område utifrån en strukturerad metod.

 • Examination och betygssättning

  Examination sker inom ramen för varje kurs genom att pröva om den studerande har uppnått kursplanens lärandemål. Formerna för bedömning kan genomföras på flera olika sätt - skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning, enskilt eller i grupp.

  Examination

  Examination sker inom ramen för varje kurs. Formerna för bedömning kan ske på flera olika sätt. Bedömningen kan genomföras skriftligt, muntligt eller genom praktisk tillämpning – enskilt eller i grupp.

  Kursansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller och när dessa äger rum.

  Betygsättning

  På samtliga kurser ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. Skulle du missa en examination ges två möjligheter till omtentamen. Därefter får du vänta till nästa ordinarie kurstillfälle.

 • Skydd mot olyckor på distans med närträffar

  Du kan läsa utbildningen i skydd mot olyckor på distans med närträffar. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Revinge eller Sandö, beroende på ditt studieortsval.

  De schemalagda aktiviteterna online består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Aktiviteterna äger rum dagtid. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att kunna samarbeta.

  Närträffarna är obligatoriska och genomförs vid MSB:s skola i Revinge eller Sandö, beroende på ditt studieortsval. Det är vid närträffarna de praktiska examinationerna genomförs. Närträffsveckorna varierar mellan Revinge och Sandö.

  Som vid all utbildning måste du planera in tid för egenstudier.

  Närträffsupplägg för SMO på distans

  Termin

  Närträffar Revinge

  Närträffar Sandö

  Termin 1 Träff 1: 5 dagar

  Träff 2: 3 dagar

  Träff 3: 5 dagar

  Träff 4: 5 dagar

  Träff 5: 5 dagar

  Träff 6: 5 dagar
  Träff 1: 5 dagar

  Träff 2: 5 dagar

  Träff 3: 10 dagar

  Träff 4: 10 dagar
  Termin 2

  Träff 1: 4,5 dagar

  Träff 2: 3 dagar

  Träff 3: 4,5 dagar

  Träff 4: 4,5 dagar

  Träff 5: 4,5 dagar

  Träff 6: 4 dagar

  Träff 7: 4,5 dagar

  Träff 1: 10 dagar

  Träff 2: 10 dagar

  VT
  Träff 3: 10 dagar

  HT

  Träff 3: 5 dagar

  Träff 4: 5 dagar

  Termin 3 Träff 1: 10 dagar Träff 1: 9 dagar
  Termin 4

  Träff 1: 10 dagar

  Träff 2: 5 dagar

  Träff 3: 9 dagar

  Träff 4: 3 dagar

  Träff 1: 10 dagar

  Träff 2: 10 dagar

  Träff 3: 5 dagar

  Frågor och svar

  Vad innebär det att läsa på distans?

  Det innebär att du kommer att studera dagtid. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Revinge eller Sandö, beroende på ditt studieortsval.

  Är det samma utbildning?

  SMO på distans och den skolbundna SMO är samma utbildning med samma utbildningsplan, kursplaner och mål.

  Vilken teknisk utrustning behöver jag ha?

  Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling om minst 2Mbit/sek. Du måste ha tillgång till webbkamera och headset.

  Vilka datakunskaper krävs?

  Du behöver grundläggande datakunskaper.

  Hur studerar jag mellan träffarna?

  Tiden när du studerar hemifrån deltar du i schemalagda föreläsningar och gruppaktiviteter dagtid. Som vid all utbildning måste du planera in tid för egenstudier.

  Är närträffarna obligatoriska?

  Närträffarna är obligatoriska.

  Var träffas vi och hur bor jag under närträffarna?

  Närträffarna sker på Revinge och Sandö, beroende på ditt studieortsval. Du ordnar själv ditt boende. Skolan kan tipsa om uthyrare av rum eller lägenheter. På Sandö erbjuds boende på skolan i mån av plats under närträffarna.

  Hur ofta träffas vi och hur långa är närträffarna?

  Närträffarnas omfattning varierar beroende på vilken termin du läser och vilken studieort du valt. För information om hur många träffar det blir per termin, se info om närträffsupplägget för Revinge och Sandö ovan.

  Är föreläsningar via webb obligatoriska?

  Du förväntas följa schemalagda aktiviteter. Aktiviteterna är planerade dagtid 08.00-16.00. Vissa lektioner är inspelade, examinerande lektioner är obligatoriska.

  Får jag ersättning för mina kostnader för resor och boende?

  Nej, det ges ingen ersättning för utlägg för resor och boende.

  Vad kostar det att läsa på distans?

  Det kostar inget extra att läsa på distans, men tänk på att det är du själv som betalar för resor och boende vid närträffarna.

  Hur ser behörighetskraven ut?

  Behörighetskraven är desamma som för den skolbundna SMO utbildningen.

  Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar SMO på distans?

  Nej, du kan inte arbeta dagtid samtidigt som du studerar SMO.

LIA - lärande i arbete

Studierna varieras med lärande i arbete vilket innebär att dina studier förläggs till arbetsplatser inom kommunal räddningstjänst.

Mer information om LIA - lärande i arbete

Om våra skolor

Skolorna i Revinge och Sandö har specialanpassade utbildningslokaler, bibliotek och välutrustade övningsfält med verklighetsnära övningsanordningar. Där får du öva bland annat släckningsarbete, taktik och ledning eller trafikolyckor.

Som studerande på skolan har du tillgång till lokaler för träning och rekreation samt en mängd aktiviteter, till exempel styrketräning, spinning, badminton, innebandy och volleyboll.

Fotbollsplan och motionsspår finns på området samt kanotleder och fina cykelvägar. Det finns även möjlighet att låna utrustning för olika uteaktiviteter, exempelvis cyklar och fiskeutrustning.

Sandö

Om du ska studera på distans med närträffar på Sandö så erbjuds boende i mån av plats under närträffarna. 

Då antalet rum är begränsat så kan du gärna kontakta någon av de lokala bostadsförmedlarna som vi hänvisar till.

Boendet på Sandö

Revinge

Om du ska studera i Revinge kontakta gärna någon av de lokala bostadsförmedlarna som vi hänvisar till.

Vi erbjuder inget boende för dig som ska läsa SMO-utbildningen på MSB Revinge.

Boendet i Revinge

Läsa på distans

Du kan läsa utbildningen i skydd mot olyckor på distans med närträffar. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Revinge eller Sandö, beroende på ditt studieortsval.

De schemalagda aktiviteterna online består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Aktiviteterna äger rum dagtid. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att kunna samarbeta.

Närträffarna är obligatoriska och genomförs vid MSB:s skola i Revinge eller Sandö, beroende på ditt studieortsval.

Det är vid närträffarna de praktiska examinationerna genomförs. Närträffsveckorna varierar mellan Revinge och Sandö.

Vattenlivräddning
Under utbildningen får du öva på vattenlivräddning. Fotograf Pavel Koubek.
Vattenlivräddning Under utbildningen får du öva på vattenlivräddning. Fotograf Pavel Koubek.

Senast granskad: 7 mars 2023

Till toppen av sidan