Till innehåll på sidan

Riktade kommunikationsinsatser om brandskydd

Riktade kommunikationsinsatser är ett samlingsbegrepp för olika sätt att nå ut med budskap om brandskydd till olika målgrupper.

Vägledning underlättar att komma igång

Hembesök, medverkan vid arrangemang och vidareinformatörer är alla exempel på riktat kommunikationsarbete.

Mer om hembesökSom en hjälp att börja arbeta med planerad kommunikation finns vägledningen Att kommunicera brandskydd. Den ger inspiration och stöd till olika former av uppsökande arbetet på lokal nivå. Här finns handfasta råd om planering, genomförande och uppföljning. Det finns också ett antal bilagor till vägledningen som kan läsas och laddas ner separat. Det är olika exempel på informationsblad, utbildningsmaterial, checklistor och utvärderingsblanketter riktade till olika målgrupper.

Vägledningen Att kommunicera brandskydd samt bilagor

Fokus på gemensamma budskap

Oavsett val av insats är viktigt att hålla budskapen enkla och fokusera på budskap om de vanligaste brandriskerna, rätt brandskydd och rätt agerande.

Målgruppen för vägledningen är i första hand räddningstjänsten, men även andra kan inspireras. Den kan också vara en utgångspunkt i samarbete mellan olika aktörer.

Bakgrund

Riktade kommunikationsinsatser ingår i samarbetet och varumärket Aktiv mot brand som har sin utgångspunkt i Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan.

Senast granskad: 7 augusti 2019

Till toppen av sidan