Till innehåll på sidan

Statistik över räddningstjänstens insatser

MSB samlar in och sammanställer uppgifter ur den kommunala räddningstjänstens händelserapporter. Underlaget ligger till grund för myndighetens statistik över de händelser och uppdrag som lett till utryckning av räddningstjänsten samt de åtgärder som vidtagits i samband med olyckor.

Räddningstjänstens statistik på nytt sätt

I cirka 20 år har MSB publicerat detaljerad statistik i statistikverktyget IDA. MSB har beslutat att övergå till annan teknik och tills statistiken är tillgänglig den vägen presenteras detaljerad statistik på den här sidan i form av exceltabeller.

Tabellurvalet täcker de flesta behov på nationell nivå, men på kommunal nivå är endast övergripande statistik tillgänglig. Den som behöver statistik nedbruten på lägre geografisk nivå eller statistik över uppgifter som inte finns med i det publicerade tabellurvalet är välkommen att kontakta MSB på statistik@msb.se.

Alla händelser och uppdrag

Under 2022 ryckte Sveriges kommunala räddningstjänster ut till omkring 116 700 händelser och uppdrag. Cirka 29 600 av händelserna var olyckor med någon form av skada och 20 600 händelser var olyckstillbud.

I cirka 44 400 av fallen konstaterade räddningstjänsten att det handlade om en händelse utan risk för skada. I resterande drygt 22 000 fall handlade det om första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) eller något annat slags uppdrag.

 • Statistik över alla händelser och uppdrag

  Den kommunala räddningstjänsten ryckte ut till knappt 95 000 inträffade eller befarade olyckor under 2022. Räddningstjänsten har bedömt att cirka 30 000 av dessa händelser var olyckor med någon form av skada. Drygt 20 000 händelser var olyckstillbud. I de övriga fallen konstaterade räddningstjänsten att det handlade om en händelse utan risk för skada.

  Många räddningstjänster har avtal med regionen om första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans (IVPA). Under 2022 genomfördes cirka 13 500 IVPA-uppdrag. Dessutom genomförde räddningstjänsten 8 500 uppdrag av annan karaktär, till exempel bärhjälp till ambulans eller hjälp till polis.

  116 652 händelser och uppdrag som lett till utryckning 2022

  Alla_handelser_2022.png

Inträffade och befarade olyckor

Varje år rycker den kommunala räddningstjänsten ut till cirka 100 000 inträffade eller befarade olyckor. Det är händelser som ledde till eller hade kunnat leda till en räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). År 2022 var antalet knappt 95 000.

 • Statistik över inträffade och befarade olyckor

  Antalet bränder och brandtillbud i byggnader har varit relativt stabilt under perioden 2005–2022. Det har varit mycket större variation för trafikolyckor och bränder i skog och mark. När det gäller bränder i skog och mark är det tydligt att vädret ibland påverkar utfallet på ett påtagligt sätt. Till exempel 2018 då en lång period med torrt och varmt väder ledde till ovanligt många och stora skogsbränder.

  Antal inträffade och befarade olyckor per år 2005–2022

  alla_handelser_98-22.png

  För att följa utvecklingen över tid i mer detalj finns statistik för åren 1998–2022. Observera att händelserapportens utseende har reviderats 2005, 2016 och 2022, vilket gör jämförelser över tid svårare. MSB väljer därför att redovisa på en aggregeringsnivå som är jämförbar över tid.

  Antal inträffade och befarade olyckor per händelsetyp och år 1998–2022

  De olyckshändelser som leder till utryckning av räddningstjänsten har vitt skilda konsekvenser. Räddningstjänsterna gör en bedömning av skadeutfallet efter varje inträffad eller befarad olycka. Tänk på att en olyckshändelse kan omfatta flera sorters skador.

  Antal inträffade och befarade olyckor per utlösande händelse och skador 2022

  Det är viktigt att följa upp personskador till följd av olyckor. För varje skadad person gör räddningstjänsten en bedömning av vårdbehovet. Tänk på att vårdbehovet är räddningstjänstens bedömning vid olyckstillfället och att det kan skilja sig mot sjukvårdens bedömning.

  Antal skadade personer per utlösande händelse, vårdbehov och kön 2022

Första hjälpen och sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) samt andra uppdrag

Många räddningstjänster har avtal med regionen om första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans (IVPA). Räddningstjänster utför även uppdrag av annan karaktär, till exempel bärhjälp till ambulans eller hjälp till polis.

 • Statistik över Första hjälpen och sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) samt andra uppdrag

  Kravet på att räddningstjänsterna ska skicka händelserapporter till MSB gäller endast inträffade och befarade olyckor där det befarats att en räddningsinsats enligt LSO hade kunnat behövas. MSB bedömer att de allra flesta andra uppdrag ändå registreras i en händelserapport och några få uppgifter ur rapporten skickas till MSB.

  Antal uppdrag per uppdragstyp 2022

  Uppdragstyp Antal
  Första hjälpen och sjukvård i väntan på ambulans (IVPA) 13 505
  Dörröppning åt ambulans 853
  Transport i terräng till ambulans 434
  Annan bärhjälp till ambulans 1 723
  Annan hjälp till ambulans 542
  Hjälp till polis 298
  Säkerställa alarmering vid telefonavbrott 1
  Övrigt uppdrag 4 651
  Totalt 22 007

Byggnadsbränder

Antalet byggnadsbränder är relativt stabilt från år till år. Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till cirka 10300 bränder och brandtillbud i byggnader. Det har de senaste tio åren legat på i genomsnitt 10 500 per år.

Bostadsbränder

Drygt hälften av alla byggnadsbränder sker i vanligt boende. Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till cirka 5 800 bränder och brandtillbud i vanligt boende. De allra flesta av dessa var i flerbostadshus eller villa.

Boende där hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kräver att någon av de boende har uppnått en viss ålder, så kallat seniorboende, räknas till vanligt boende. Däremot exkluderas trygghetsboende, elev- eller studenthem, gemensamhetsboende och särskilt boende som är behovsprövat enligt lag.

Bränder i fordon och fartyg

Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till cirka 4 300 bränder eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus, vilket är en minskning med 32 % jämfört med 2018.

 • Statistik över bränder i fordon och fartyg

  Vid nio av tio bränder i fordon eller fartyg utomhus drabbas endast ett fordon eller fartyg.

  Totalt drabbades drygt 5 000 fordon och fartyg av brand under 2022, en minskning med 37 % jämfört med 2018.

  Personbilar är den fordonstyp som oftast är inblandad i fordonsbränder. Två av tre branddrabbade fordon är personbilar. En av tio bränder drabbar någon form av lastbil.

  Antal branddrabbade fordon och fartyg per typ 2022Räddningstjänsten gör en bedömning av huvudorsak och eventuell avsikt efter varje brand. För bränder där personbilar är inblandade bedöms minst var fjärde brand vara en avsiktlig händelse, och var tredje bero på fel i utrustning. Bedömningen är avsedd för inriktning och uppföljning av den brandförebyggande verksamheten och kan skilja sig från bedömningar som gjorts i ett senare skede av till exempel polisen eller försäkringsbolag.

  2 754 bränder och brandtillbud i personbilar utomhus per förmodad huvudorsak 2022orsak.png

Bränder i skog och mark

Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till drygt 5 000 händelser där skog eller mark brann. De fem senaste åren har det inträffat mellan 4 000 och 8 000 sådana bränder. Både antalet bränder och avbrända ytor varierar stort från år till år, eftersom vädret ibland påverkar utfallet på ett påtagligt sätt. Till exempel var 2018 ett år med en utdragen period med torrt och varmt väder, vilket ledde till betydligt fler och större skogsbränder än normalt.

Trafikolyckor

Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till knappt 17 000 trafikolyckor. Det är ungefär lika många som det varit både 2020 och 2021, men 15 % lägre än de fyra föregående åren.

Drunkning

Under 2022 ryckte räddningstjänsten ut till drygt 400 drunkningar och drunkningstillbud.

Kommunstatistik

Genom MSB:s sammanställning av uppgifter ur händelserapporter går det att jämföra olycksfrekvensen i landets olika kommuner.

Kvalitet i insatsstatistiken

MSB arbetar löpande under året för att hjälpa räddningstjänsterna upprätthålla kvaliteten i händelserapporterna. Innan den årliga publiceringen gör MSB en övergripande bedömning av kvaliteten i statistiken över räddningstjänsternas insatser.

 • Kvalitet i räddningstjänstens insatsstatistik 2022

  Innan MSB publicerar statistiken över räddningstjänsternas insatser granskas statistiken utifrån ett antal olika kvalitetsaspekter. Granskningen sammanfattas i en rapport som ska hjälpa statistikanvändare bedöma om MSB:s data är av tillräcklig kvalitet för den tänkta användningen.

  Kvalitet i räddningstjänstens insatsstatistik 2022

  En statistikanvändare behöver ibland kontrollera definitionerna för att förstå och tolka statistiken. Innehållet i händelserapporten och definitioner till begreppen finns i Uppgiftsförteckning för undersökningsrapport, ett dokument som hör till MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats.

  MSB:s föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats MSBFS 2021:5

  MSB:s insamling har drabbats av underrapportering under åren 2003–2017. MSB bedömer att bortfallet inte påverkar några slutsatser som kan dras från den nationella statistiken, men att det kan påverka djupare studier på läns- eller kommunnivå. MSB saknar underlag från följande kommuner och år:

  Kommun Saknade år
  Aneby 2010, 2012, 2013 (helt)
  Bjurholm 2005 (helt)
  Bjuv 2004 (helt)
  Båstad 2006 (helt)
  Danderyd 2014 (delvis)
  Ekerö 2003, 2004 (helt)
  Lidingö 2014 (delvis)
  Ljusnarsberg 2005 (helt)
  Lycksele 2004-2013 (helt)
  Malå 2004-2012, 2016, 2017 (helt)
  Norsjö 2016 (helt)
  Solna 2014 (delvis)
  Stockholm 2014 (delvis)
  Sundbyberg 2014 (delvis)
  Täby 2014 (delvis)
  Vallentuna 2014 (delvis)
  Vansbro 2006, 2007 (helt)
  Vaxholm 2014 (delvis)
  Vännäs 2005 (helt)
  Värmdö 2014 (delvis)
  Ydre 2004, 2006, 2007, 2009 (helt)
  Österåker 2014 (delvis)

Senast granskad: 16 maj 2023

Till toppen av sidan