Till innehåll på sidan

Samlad lägesbild

En samlad lägesbild är urval av information från flera aktörer som sammanställs i form av beskrivningar och bedömningar av läget för att ge överblick, förståelse och underlag till beslut och åtgärder i det aktörsgemensamma arbetet.

Samlade lägesbilder sammanställs för att underlätta förståelse för det inträffade. Med hjälp av samlade lägesbilder kan vi underlätta bedömningar av händelsen och dess konsekvenser för att kunna vidta lämpliga och samordnade åtgärder, enskilt eller aktörsgemensamt. Samlade lägesbilder är därmed betydelsefulla för att kunna nå insikter och förståelse för att hantera konsekvenserna av det inträffade.

Samlade lägesbilder kan användas för att förebygga och hantera konsekvenser av samhällsstörningar i fredstida kriser och höjd beredskap. De består av information som beskriver händelsen, konsekvenser, åtgärder, resurser och aktörer.

Samlade lägesbilder kan redovisas muntligt, skriftligt eller visualiseras via teknikstöd. En samlad lägesbild kan bestå av en mängd olika typer av information som presenteras detaljerat eller översiktligt sammanställt.

Arbetssätt - Definition av samlad lägesbild

 

Arbetssätt – process för samlad lägesbild

Process för samlad lägesbild är en generell och kortfattad beskrivning över de olika delmoment och steg som genomförs under lägesbildsarbetet. Processen ger en översikt över hur arbetet går till från uppstart till avslut.

Process för samlad lägesbild

Många av de metoder som presenteras i denna beskrivning bör implementeras i det förberedande arbetet, medan andra metoder behöver implementeras och anpassas under själva hanteringen. För att processen för samlad lägesbild ska vara så effektiv som möjligt är det av största vikt att den är välkänd inom organisationen innan en händelse inträffar.

Arbetet med att sammanställa en samlad lägesbild delas in i fyra delmoment:

  • Behov av lägesbild
  • Inramning av arbetet med lägesbild
  • Skapande av lägesbild
  • Användande av lägesbild

Checklistor och mallar för samlad lägesbild

Till stöd för arbetet med Process för samlad lägesbild finns metodstöd framtagna till flera av de ingående stegen.

Omvärldsbevaka

Checklistor och mallar - Stöd för att omvärldsbevaka

Identifiera behov av lägesbild

Checklistor och mallar - Stöd för att identifiera och följa upp behov av lägesbild

Definiera målgrupp för och formulera syftet med lägesbild

Checklistor och mallar - Stöd för att definiera målgrupp för och formulera syfte med för lägesbild

Etablera arbetssätt, identifiera informationsbehov och källor

Checklistor och mallar - Stöd för att etablera arbetssätt för lägesbild

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram samlad lägesbild: underlag för samlad lägesbild

Samla in och validera information

Checklistor och mallar - Stöd för att samla in och validera information

Bearbeta och gör urval av information

Checklistor och mallar - Stöd för att göra urval av relevant information

Checklistor och mallar - Stöd för att efterfråga, ta emot, återkoppla informationsunderlag

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram samlad lägesbild: underlag för samlad lägesbild

Analysera information och sammanställ lägesbild

Checklistor och mallar - Stöd för att göra skade- påverkan- och konsekvensanalys

Checklistor och mallar - Stöd för att göra händelse- och åtgärdsanalys

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram en aktörsanalys

Checklistor och mallar - Stöd för att ta fram samlad lägesbild: underlag för samlad lägesbild

Visualisera lägesbild

Checklistor och mallar - Stöd för att visualisera lägesbild

Följ upp behov av lägesbild

Checklistor och mallar - Stöd för att identifiera och följa upp behov av lägesbild

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan