Till innehåll på sidan

Utrustning och programmering

Alla produkter och applikationer som ska användas i Rakelsystemet måste vara godkända av MSB. Varje användarorganisation i Rakel ansvarar själv för att köpa utrustning och applikationer från de leverantörer som finns på marknaden.

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

För alla användares säkerhet ska ny utrustning och applikationer godkännas av MSB innan de används i Rakel. I dokumentet Rakel – Godkänd utrustning finns en sammanställning över vilken utrustning som är godkänd.

Godkänd utrustning och applikationer för Rakel

Ramavtal för Rakelutrustning

Det finns ramavtal för Rakelutrustning som avropsberättigade organisationer kan göra avrop från. Det är Kammarkollegiet som har tecknat ramavtalen.

Ramavtalsområdet omfattas av två delområden:

 • Rakelprodukter- och tjänster
 • övrig radiokommunikation. 

Ramavtal för Rakelutrustning på Avropa.se

Programmering av Rakelterminaler

Programmering av Rakelterminaler kan utföras på olika sätt. Rakelkunder kan programmera Rakelterminaler i egen regi. Programmering kan också göras av en annan användarorganisation, av en leverantör av Rakelterminaler eller av en konsult.

 • Egenprogrammering

  Egenprogrammering innebär att en användarorganisation genomför programmering av Rakelterminaler i egen regi.

  Egenprogrammering ger mindre administration och underlättar logistiken för kunder med många Rakelterminaler.

  Kunden måste ha en Rakellicens för att få tillstånd till egenprogrammering. Kunden som beviljas egenprogrammering får programmera Rakelterminaler inom både den egna organisationen och åt andra organisationer med beviljad Rakellicens. MSB rekommenderar att man har en skriftlig överenskommelse mellan berörda parter.

  Begäran om egenprogrammering skickas till:

  MSB
  Enheten för aktörsrelationer och metodik
  651 81 Karlstad

  Ställ begäran till din kundansvariga.

  Begäran ska innehålla information om:

  • behov och syfte (varför organisationen anser att egenprogrammering är nödvändig).
  • hur support och förvaltning av programmeringen kommer att lösas.

  Bra att veta om egenprogrammering

  Kunden måste själv:

  • bekosta programmeringsutrustning
  • ha personal med tillräckliga kunskaper för att kunna utföra programmeringen
  • ha en egen supportorganisation som kan hantera ärenden rörande programmering och felhantering av Rakelterminaler.

  MSB ansvarar för att:

  • administrera abonnemang
  • administrera inläggning av K-nycklar i Rakelsystemet
  • utföra systemadministration via KC
  • utföra övrig systemadministration av tjänster
  • besluta om radiospecifika parametrar som påverkar luftgränssnitt och kapacitet i Rakelsystemet.

  Parametrar som kan programmeras:

  • telefonbok
  • statusnummer
  • talgrupper
  • destinationer för larmsamtal och larmstatus
  • ljud- och ljusprofiler
  • konfiguration av funktionstangenter
  • textsträngar och översättningar
  • PIN- och PUK-koder
  • övriga parametrar som bestäms av MSB.

  Rakelterminaler får även uppgraderas med av MSB godkänd mjukvara.

Programmeringsunderlag för Rakel

Talgruppsmatris – talgrupper för samverkan i Rakel

Tjänsteleverantörer för Rakel

Tjänsteleverantörer för Rakel kan erbjuda stöd att införa tjänster där Rakel är informationsbärare, som till exempel vid larmmottagning, larmöverföring och positionering. Tjänsteleverantörer licensieras av MSB. Här hittar du information om hur du som leverantör ansöker om tjänsteleverantörslicens och vilka villkor som då gäller.

Tjänsteleverantörslicens

Tjänsteleverantörer kan få rätt att köpa in utrustning och använda Rakel genom en så kallad tjänsteleverantörslicens. Licensen innebär en möjlighet att använda Rakelsystemet och tillåter inte till exempel att få tillgång till information som delas i systemet, endast att använda Rakel som en robust och driftsäker bärare.

 • Villkor för tjänsteleverantörslicens

  För att bli beviljad en tjänsteleverantörslicens behöver vissa villkor vara uppfyllda. Dessa är i korthet:

  • Det ska finnas ett juridiskt bindande avtal mellan kunden och tjänsteleverantören för tillhandahållandet av en tjänst där Rakel kan användas som bärare.
  • Tjänsten ska användas i verksamhet hos kunden inom användningsområdet allmän ordning, säkerhet eller hälsa enligt 3 kap. 3 § i förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation.
  • Den begränsade rätten att ansluta till Rakel gäller bara så länge avtalsförhållandet till kunden består och enbart vid medgivande för kommunikationen från kunden.

Villkor för Rakelkund respektive tjänsteleverantör finns samlade i de två dokumenten: Särskilda villkor för Rakelsystemet – Kundanpassad anslutning av tjänsteleverantör (för Rakelkunden) och Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel – Anslutning på uppdrag av kund (för tjänsteleverantören).

Så här går det till

 • Du som kund ansöker om anslutning av tjänsteleverantör hos MSB samt ger ert medgivande på blanketten Ansökan om anslutning av tjänsteleverantör i Rakel (R28).
 • Leverantören av tjänsten ansöker om Rakellicens för tjänsteleverantörer. För att få hjälp med att söka tjänsteleverantörslicens kontakta kundansvarig eller säljkoordinator för Rakel.
 • När licensen är beviljad kan tjänsteleverantören göra beställning av exempelvis ett abonnemang för kommunikationscentral (KC-abonnemang).

Vid ändring av uppgifter för medgivande skickas e-post med ändringarna till Rakel kundstöd.

Senast granskad: 14 februari 2023

Till toppen av sidan