Till innehåll på sidan

Konceptuell grund

För att hantering av samhällsstörningar ska ske effektivt behövs en gemensam förståelse för de begrepp vi aktörer utgår ifrån när vi tänker och kommunicerar. Vi behöver ett aktörsgemensamt språk. Den konceptuella grunden innehåller definitioner och fördjupningar av viktiga begrepp men också av beskrivningar av hur begrepp hänger ihop.

Vidareutvecklingen fortsätter - hjälp oss!

Öppen remiss 12 juni till den 6 september 2024

Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder är nu inne på sista året. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Nu är det dags för alla användare av Gemensamma grunder att tycka till om utkasten på nya leveranser.

De leveranser som är på öppen remiss denna gång finns listade i dokumentet om hur du lämnar synpunkter samt har en orange ruta i inledningen. Använd kommentarsmallen i länken nedan för att lämna dina synpunkter.

Läs om hur du kan lämna synpunkter

Kommentarsmall för att lämna synpunkter

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Centrala koncept - En grund för aktörsgemensamt arbete med ledning, samverkan och övrig styrning

Den här texten innehåller några av de mest centrala termerna och begreppen inom området samverkan och ledning, samt hur de hänger samman. Texten har fokus på att förklara begreppen och skapa en förståelse för kunskapsområdet.

Konceptuell grund - Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete med ledning, samverkan och övrig styrning

Termer och begrepp som tas upp är:

 • systemperspektiv
 • samhällsstörning
 • inriktning
 • samordning
 • generella aktiviteter för att medvetet åstadkomma inriktning och samordning
 • ledning
 • samverkan
 • övrig styrning

Centrala koncept - Praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning

Texten ger utifrån två scenarier med praktiska exempel på termer och begrepp från texten Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete med ledning, samverkan och övrig styrning.

Centrala koncept - Praktiska exempel med fokus på inriktning och samordning

Centrala koncept – Fördjupning om makt och normer inom samverkan och ledning

Den här fördjupande texten beskriver hur makt och normer påverkar hanteringar av samhällsstörningar.

Centrala koncept - Fördjupning om makt och normer inom samverkan och ledning

FAQ till Centrala koncept - En grund för aktörsge-mensamt arbete med ledning, samverkan och övrig styrning

FAQ:n ger svar på några frågor som vi tror kan uppkomma när man läser texten Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete med ledning, samverkan och övrig styrning.

Till frågor och svar om Centrala koncept – En grund för aktörsgemensamt arbete med ledning, samverkan och övrig styrning

Början till termbank

De här termerna kan ses som en början till en termbank som kommer att fyllas på under arbetets gång.

 • Början till termbank

   

  Term Definition
  Aktör

  En aktör är en formell organisation, antingen offentlig, privat eller ideell, eller ett spontant socialt nätverk, som har betydelse för hanteringen av samhällsstörningar.

  Aktörsgemensam

  Aktörsgemensam betyder ”över organisationsgränser”, i kontrast till aktörsintern. Något blir aktörsgemensamt när flera aktörer ska verka tillsammans. Hanteringen av samhällsstörningar blir aktörsgemensam när mer än en aktör är inblandad och när relationer uppstår mellan
  dessa aktörer för att hantera händelsen.

  Aktörsintern

  Aktörsintern betyder ”inom egen organisation”, i kontrast till
  aktörsgemensam. Organisation måste inte tvunget vara en
  organisation i formell mening utan kan också bestå av ett spontant socialt nätverk som uppstår i hanteringen av samhällsstörningar.

  Helhetssyn

  Helhetssyn innebär att aktörer ser sin egen hantering av en
  samhällsstörning som en del av en helhet – en pusselbit i ett större system. Genom att skapa helhetssyn tar man ansvar för det egna uppdraget, samtidigt som man bidrar aktivt till att den gemensamma
  hanteringen av samhällsstörningar blir så effektiv som möjligt.

  Informationsdelning

  Informationsdelning syftar på information som delas för kännedom utan att det finns krav i författning.

  Lägesbild

  Lägesbild är urval av information som sammanställs i form av beskrivningar och bedömningar av läget för att ge överblick, förståelse och underlag till beslut och åtgärder.

  Inriktning

  Inriktning handlar om att se till att rätt saker blir gjorda. Inriktning handlar om övergripande riktning snarare än om detaljer

  Avsedd inriktning är den inriktning vi vill att en verksamhet ska ha.
  Den avsedda inriktningen beskriver

  1. Mål – det vi vill uppnå
  2. Avsikt – vad vi övergripande ska göra för att uppnå målet

  När resurserna agerar i praktiken behöver vi bedöma den uppnådda inriktningen, för det ger en bild av var vi är på väg.

  Ledning

  Ledning innebär att inriktning och samordning uppnås med
  utgångspunkt i en förutbestämd beslutshierarki.

  Lägesbild

  Lägesbild är urval av information som sammanställs i form av beskrivningar och bedömningar av läget för att ge överblick, förståelse och underlag till beslut och åtgärder.

  Perspektivförståelse

  Perspektivförståelse innebär att förstå andras perspektiv som
  komplement till det egna perspektivet.

  Proaktivitet

  Att vara proaktiv är att vara förutseende och att arbeta förebyggande.

  Vid hanteringen av samhällsstörningar handlar det om att försöka ligga steget före – både i tanke och handling.

  Exempel på proaktivitet
  kan vara att upptäcka tidiga signaler på begynnande störningar och agera på dessa genom att exempelvis kontakta andra relevanta aktörer för samverkan.

  Rapportering

  Med rapportering syftar vi på formella krav på att dela information enligt författningar.

  Samhällsstörning

  En samhällsstörning är de konsekvenser som uppstår på grund av händelser som påverkar samhällets skyddsvärden negativt.

  Samordning Samordning är att använda rätt resurser för att göra rätt saker på rätt plats i rätt tid.
  Samlad lägesbild Samlad lägesbild är urval av information från flera aktörer som sammanställs i form av beskrivningar och bedömningar av läget för
  att ge överblick, förståelse och underlag till beslut och åtgärder i det aktörsgemensamma arbetet.
  Samordning Samordning är att använda rätt resurser för att göra rätt saker på rätt plats i rätt tid.
  Samverkan Samverkan definieras här som att i ett sammanhang där ingen har mandat att bestämma över någon annan åstadkomma inriktning och
  samordning genom informationsdelning och överenskommelser.
  Övrig styrning Övrig styrning innebär att en eller flera aktörer – utifrån en framtagen inriktning och plan – påverkar andra organisationers agerande genom exempelvis rekommendationer, uppmaningar och liknande. De som tar emot informationen har inte själva varit med i några gemensamma arbeten, utan är endast mottagare av informationen.

Fortsatt arbete med utveckling av konceptuell grund

Texten kommer kompletteras med fördjupade resonemang kring vissa begrepp, termbanken kommer att utökas och faktiska exempel kommer att finnas för att skapa en förståelse för innebörden av begreppen när och hur de ska användas.

Senast granskad: 12 juni 2024

Till toppen av sidan