Till innehåll på sidan

Insatsmetodik för ras-, skred- och slamströmsolyckor

Utbildningen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens inom insatsmetodik för säker hantering av ras-, skred- och slamströmsolyckor.

Detaljer

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetsledande befattning inom kommunal räddningstjänst.

Kostnad

Kursavgiften är 10 900 SEK exklusive moms och inkluderar luncher och fika. 
Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Bakgrund

Flera stora olyckor inom ras-, skred och slamströmmar har inträffat i Sverige som påvisat behovet av kompetens inom området för kommunal räddningstjänst. Klimatutredningar visar också att riskerna för denna typ av olyckor kommer att öka inom utsatta områden i takt med att klimatförändringar sker i Sverige. Mot denna bakgrund behövs utbildning och ökad kunskap för att förbättra förutsättningarna att hantera olyckor inom området.

Utbildningen genomförs under tre dagar och är platsbunden vid MSB Sandö. Utbildningen inleds och avslutas i samband med lunch. 

Inför utbildningen förväntas deltagaren genomföra några förberedande uppgifter av begränsad karaktär vilka tar cirka två timmar i anspråk.

Kursplan Insatsmetodik för ras-, skred- och slamströmsolyckor.

Kursanmälan

Anmälan görs via vår webbplats
Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade räddningstjänster vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.
Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.
Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.
Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler och återbudsavgifter för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Gällande FHS:s kurser Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, steg 1 och 2 tillämpas förutom reglerna för övriga kurser i detta beslut även FHS:s egna återbudsregler rörande studieresor.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

  Vid återbud av kursplats på Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, Grib, senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms. Grib består av kurs 1 och kurs 2.

  Förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade

  Vid överlåtelse eller återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 2 250 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart tas en återbudsavgift ut på 4 500 kr exklusive moms om platsen inte kan överlåtas på annan deltagare från samma organisation.

  Övriga kurser

  Vid återbud senast 28 dagar före kursstart debiteras inte någon återbudsavgift.

  Vid återbud 15-28 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

  Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Möjlighet att överlåta platsen till deltagare från samma organisation kan finnas. Sådan överlåtelse ska ske i samråd med MSB. Om sådan överlåtelse sker debiteras ingen återbudsavgift.

 

Senast granskad: 4 oktober 2021

Till toppen av sidan