Till innehåll på sidan

Övningsinriktning

Övningsinriktningen är ett viktigt verktyg för aktörsgemensam inriktning av samverkansövningar.

Övningsinriktningen tas fram av MSB i dialog med aktörerna i Nationellt forum för samverkansövningar (NAFS). Den tydliggör de förmågor som är prioriterade att öva i samverkansövningar. Myndigheter som planerar samverkanövningar ska utgå från övningsinriktningen. Övningsinriktningen revideras under fördjupningsperioderna.

 • Övningsinriktning 2018-2021

  Syftet med övningsinriktningen

  MSB:s GD beslutar om övningsinriktning för de myndigheter som anges i bilaga till krisberedskapsförordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Övningsinriktningen gäller för samverkansövningar på nationell och regional nivå samt för övningar inom EU och internationellt, där svenska myndigheter deltar aktivt.

  Syftet med övningsinriktningen är att gemensamt utveckla förmågan att hantera olyckor, kriser och krig i samhället genom att lyfta fram övergripande perspektiv, fokuserade områden samt ett urval av konkreta aspekter som myndigheterna ska öva under kommande år.

  Fokuserade områden till och med 2021

  Övningsinriktningen tar sin utgångspunkt i den nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB) och i ett allriskperspektiv genom följande fokuserade områden som skapar förmåga: samverkan och ledning, resurser, kommunikation samt kompetens.

  Prioriterade aspekter att öva

  De fokuserade områdena har brutits ner i mer konkreta aspekter. De grundar sig i de förmågebrister som har identifierats i olika ingångsvärden till övningsinriktningen. Nytt i övningsinriktningen för 2018 - 2021 är att aspekterna är prioriterade med utgångspunkt i resultatet av NRFB 2017. Övriga referenser beskrivs i den så kallade underlagsversionen.

  Övningsinriktning 2018-2021 Underlagsversionen

  Utvärdering och erfarenhetshantering

  Myndigheterna som omfattas av övningsinriktningen ska lämna in utvärderingsrapporter, utvecklingsområden och åtgärdsplaner till MSB efter genomförda övningar. Detta ska göras i den nationella övningskalendern. Utvärderingsresultaten kommer att utgöra underlag för kommande övningsinriktning, såväl som för kommande NRFB.

 • Övningsinriktning 2022-2026

  Övningsinriktningen gäller för samverkansövningar på nationell och regional nivå samt för övningar inom EU och internationellt där svenska myndigheter deltar aktivt.

  Övningsinriktningen som ska gälla 2022-2026 har tagits fram i dialog med Nationellt forum för inriktning och samordningar av övningar. Dialogen har ägt rum inom ramen för Fördjupningsperioden under våren och sommaren 2021. Som underlag för den kommande inriktningen har aktörerna bland annat utgått ifrån analyser av utvärderingsresultat från genomförda samverkansövningar mellan 2016-2020.

  Utvärderingsresultaten visar bland annat att aktörerna övat olika förmågor i varierande omfattning. Aktörerna har byggt upp en grundläggande kunskap och i flera fall kommit längre och vidareutvecklat färdigheter. Ett stort fokus har legat på samverkan och ledning kopplat till totalförsvarsplaneringen. Förmågor kopplade till resurshantering har övats i mindre skala.

  Under oktober 2021 är den nya övningsinriktningen på remiss hos samtliga beredskapsansvariga myndigheter. I december 2021 ska MSB:s GD fatta beslut om den nya övningsinriktningen. Inriktningen revideras vid behov i samband kommande fördjupningsperioder.  

  Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar

  Femårig övningsperiod

  Fördjupningsperioder

Senast granskad: 11 oktober 2021

Till toppen av sidan