Till innehåll på sidan

MSB:s medarbetar- och ledarkriterier

MSB:s medarbetare ska tillsammans arbeta för att nå verksamhetens mål, ytterst för dem vi är till för - medborgarna. I vårt arbete agerar vi utifrån den statliga värdegrunden och MSB:s medarbetar- och ledarkriterier.

MSB:s medarbetare ska tillsammans arbeta för att nå verksamhetens mål, ytterst för dem vi är till för - medborgarna. I vårt arbete agerar vi utifrån den statliga värdegrunden och MSB:s medarbetar- och ledarkriterier.

Medarbetarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Vi bidrar till att vi kan känna en stolthet i att vara medarbetare på MSB.

Som medarbetare på MSB förväntas att du

 • är uppdragsorienterad

  Du ser till hela myndighetens bästa och gör det genom att samverka både internt och externt. Detta bidrar till din egen, andras och verksamhetens utveckling. 

  Du har förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar och efterfrågar stöd vid behov. 

  Som ledare/chef förväntas även att…

  Du uppmuntrar medarbetarnas samverkan med andra och underlättar deras samarbete med andra verksamheter. Du inriktar, prioriterar och gör avvägningar i arbetet mot det som skapar mest värde i form av samhällsnytta. För att göra detta har du förståelse och tillräcklig kunskap för uppdraget. 

  Du beskriver tydligt ramar för uppdraget men formulerar inte hur det ska genomföras. Genom kontinuerlig dialog håller du dig uppdaterad på hur arbetet går och är uppmärksam på behov av stöd från dig.

 • är utvecklingsinriktad

  Du arbetar tillsammans med andra för att driva utveckling.

  Du är ansvarstagande och har mod att framföra idéer i syfte att utveckla dig själv, gruppen och verksamheten.

  Du är engagerad, har en vilja att lära av andra och är öppen för förändringar.

  Som ledare/chef förväntas även att…

  Du har mod att vara flexibel och är öppen för att förändra och att hantera förändringar, oavsett var de kommer ifrån.

  Du uppmuntrar andra att framföra tankar, idéer och synpunkter. 

  Du stödjer medarbetarna att ta till sig förändringar och bidrar till att de kan anpassa sitt beteende till den nya situationen.

 • är dialoginriktad

  Du tar ansvar för att skapa och bidra till dialog i syfte att utföra dina arbetsuppgifter och ytterst myndighetens uppdrag. Genom dialog medverkar du till att utveckla relationer och trivsel i arbetet. 

  Som ledare/chef förväntas även att…

  Du ser till att medarbetares samlade kunskap, kompetens och erfarenhet kommer verksamheten till godo för att driva utveckling. Det gör du genom dialog och ett coachande ledarskap. Du ställer frågor och lyssnar utifrån uppdrag och mål. Du ger feedback på prestation kopplat till uppdraget. 

  Genom en tidig involvering ökar du medarbetares motivation och möjligheter att bidra med kompetens. Du utmanar och stimulerar andra till att nå sina ambitioner och mål. 

 • har självkännedom

  Du reflekterar kontinuerligt över ditt agerande och tar stöd vid behov för att utveckla dig själv i förhållande till ditt uppdrag. Du gör val utifrån din förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning. 

  Du välkomnar och efterfrågar återkoppling från dina kollegor. Den information du får använder du som en del av din personliga och professionella utveckling.

  Som ledare/chef förväntas även att

  Du välkomnar och efterfrågar återkoppling från dina medarbetare.

 • är ett föredöme

  Du agerar för en god förvaltningskultur och kommunicerar MSB:s och statens värderingar till andra och efterlever dessa i dina handlingar. Du är lyhörd i dialogen med interna och externa kontakter och är beredd att ompröva den egna uppfattningen. 

  Genom transparens och prestigelöshet bidrar du till samverkan och ökad trygghet. 

  Du är inkluderande och respektfull i ditt bemötande. 

  Som ledare/chef förväntas även att…

  Du står bakom, förmedlar och arbetar utifrån fattade beslut.

Senast granskad: 31 mars 2023

Till toppen av sidan