Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder – ramverk för samverkan och ledning

Gemensamma grunder är ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning. Innehållet i ramverket ska göra det enklare att samverka med varandra, dela lägesbilder, samt att åstadkomma gemensam inriktning och samordning inför och under samhällsstörningar vid fredstida kriser och höjd beredskap.

Ramverkets innehåll riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller som bidrar till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentliga, privata och ideella organisationer. Det kan vara kommuner, regioner, myndigheter, frivilliga organisationer eller företag.

Vad är Ramverket?

Guide till ramverket

Ta del av guiden för att få en beskrivning av vad ramverket är och hur du kan läsa det. Den innehåller även beskrivningar av varje nivå i ramverket:

 • Vad handlar den nivån om?
 • Vilka utkast av leveranser finns just nu?
 • Vilka leveranser planeras att finnas i den nivån av ramverket i slutet av 2024?

Frågor och svar om ramverket

Vidareutvecklingen fortsätter – hjälp oss!

Öppen remiss 14 december till 7 februari

Arbetet med att vidareutveckla Ramverket Gemensamma grunder går vidare. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Nu är det dags för alla användare av Gemensamma grunder att tycka till om utkasten på nya leveranser och uppdaterade versioner från den första öppna remissen. De leveranser som är på öppen remiss denna gång finns listade i dokumentet om hur du lämnar synpunkter samt har en orange ruta i inledningen. Använd kommentarsmallen i länken nedan för att lämna dina synpunkter.

Läs om hur du kan lämna synpunkter

Kommentarsmall för att lämna synpunkter

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Ursäkta röran - vi bygger om

En central del i vidareutvecklingen är att omhänderta det material och stöd som har tagits fram mellan 2012-2022. Vidareutvecklingen handlar om att förädla och bygga vidare på den grund som redan finns.

Det handlar inte om att göra om allt, utan göra det bättre och mer användbart utifrån våra gemensamma erfarenheter. Vidareutvecklingen handlar också om att anpassa materialet till det förändrade omvärldsläget och till den nya beredskapsstrukturen som infördes den 1 oktober 2022.

Medans vidareutvecklingen pågår finner du gammalt material här nedan samt en text om vilka delar från det vi arbetar med just nu.

 • Referensmaterial generellt
  Publikation

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

  Publikationsnummer: MSB777

  Utgivningsår: 2018

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar riktar sig till alla aktörer som har ett ansvar för eller kan bidra till att hantera samhällsstörningar. Med aktörer menas offentlig...

  Omslagsbild för Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

  Publikationsnummer: MSB777

  Utgivningsår: 2018

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar : sammanfattning

  Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar är resultatet av det aktörsgemensamma arbetet i Projekt Ledning och samverkan år 2012–2014. Viktiga framgångsfaktorer för projektet var delaktighet och förankring hos berörda samhällsviktiga aktörer.

  Genom lanseringen av ramverket Gemensamma grunder den 14 juni 2023 används nu den tidigare boken, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (MSB 777), och sammanfattningen som ett referensmaterial till de uppdaterade delar som vi arbetar med inom projektet.

  Så här arbetar projektet för närvarande med de olika kapitlen i boken:

  1. Det skyddsvärda i samhället (se utgångspunkter i ramverket)
  2. Identifierade brister och utvecklingsbehov (se uppdaterat PM om behovsbilden på webbsidan om projektet)
  3. Ett aktörsgemensamt språk (se Konceptuell grund i ramverket)
  4. Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar (se Utgångspunkter i ramverket)
  5. Helhetssyn (se Förhållningssätt i ramverket)
  6. Perspektivförståelse (se Förhållningssätt i ramverket)
  7. Människors samspel i grupp och ledarskap (vidareutveckling sker 2024 inom ramen för ledarskap, kommer ej bli ett förhållningssätt)
  8. Medvetet beslutsfattande (se Förhållningssätt i ramverket)
  9. Tid, proaktivitet och samtidighet (se Förhållningssätt i ramverket)
  10. Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation (vidareutveckling sker våren 2024, kommer bereddas till ev. medveten kommunikation)
  11. Aktörsgemensamma former (se Arbetssätt i ramverket)
  12. Helhetsmetoden (vidareutveckling sker eventuellt under 2024)
  13. Teknisk samordning för att kunna dela information (se Utgångspunkter i ramverket)
  14. Informationsdelning – en förutsättning för att skapa lägesbild (se Arbetssätt i ramverket)
  15. Lägesbilder ger bättre överblick (se Arbetssätt i ramverket)
  16. Kunskap, övning och lärande (vidareutveckling sker under 2024 samt som en del av implementeringsarbetet)
  17. Aktörer och deras roller (se Utgångspunkter i ramverket)
  18. Offentlig förvaltning samt offentlighet och sekretess (se Utgångspunkter i ramverket)
  19. Höjd beredskap (ska integreras i alla delar av ramverket)
  20. Tankemodell och centrala termers innebörd (se Konceptuell grund i ramverket)
  21. Ordlista (se Konceptuell grund i ramverket, utvecklas mer under 2024)
  22. Om Projekt Ledning och samverkan (2012–2014) (Historia)
  23. Ändringar (Information från 2018)

   

  Publikation

  Lägesbilder : att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

  Publikationsnummer: MSB770

  Utgivningsår: 2016

  Den här boken är ett resultat av det arbete kring informationsdelning och lägesbild som bedrivits inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt Ledning och samverkan, LoS. Materi...

  Omslagsbild för Lägesbilder : att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

  Publikationsnummer: MSB770

  Utgivningsår: 2016

  Den här boken är ett resultat av det arbete kring informationsdelning och lägesbild som bedrivits inom ramen för MSB:s projekt Ledning och samverkan, LoS.

  Materialet syftade till att öka kunskapen kring begreppet lägesbild och hur lägesbilder kan användas i samband med samhällsstörningar. Ambitionen var att ge fördjupad kunskap genom teoretisk förankring samt praktikbaserade insikter kring de utmaningar som är förknippade med att skapa lägesbilder.

  De leveranser inom lägesbild som tas fram i vidareutvecklingen av Gemensamma grunder använder denna bok som en utgångspunkt i arbetet.

  Publikation

  Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar : vägledning för aktörer på lokal och regional nivå med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar

  Publikationsnummer: MSB1031

  Utgivningsår: 2017

  Nu finns ett stöd för dig som arbetar med att utveckla aktörsgemensamma former på lokal och regional nivå. Inom ramen för Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har de...

  Omslagsbild för Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar : vägledning för aktörer på lokal och regional nivå med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar

  Publikationsnummer: MSB1031

  Utgivningsår: 2017

   

  Publikation

  Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

  Publikationsnummer: MSB1378

  Utgivningsår: 2019

  Kommunerna och staten har i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap1 kommit överens om att kommunerna ska kunna driva en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå vid fredstida kri...

  Omslagsbild för Vägledning för lokal ISF : att åstadkomma inriktning och samordning vid samhällsstörningar utifrån det lokala geografiska områdesansvaret

  Publikationsnummer: MSB1378

  Utgivningsår: 2019

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan