Till innehåll på sidan

Jämställdhet inom räddningstjänst

I kommunal räddningstjänst råder en sned könsfördelning mellan män och kvinnor. Endast ett par procent av de heltidsanställda brandmännen och räddningstjänstpersonal i beredskap är kvinnor.

Sedan slutet av 1990-talet har en rad åtgärder genomförts i syfte att öka andelen kvinnor i räddningstjänsten. Resultatet av dessa åtgärder är att antalet kvinnor ökat något men ökningen går mycket långsamt.

Med mångfald avses i detta sammanhang att de ”olikheter” som finns i samhället även skall avspeglas inom räddningstjänsten. Exempel på mångfald är annan etnisk och kulturell bakgrund än nordisk, sexuell läggning som avviker från heteronormen samt könsöverskridande identitet och uttryck.

Det finns ett stort intresse inom kommunal räddningstjänst dels för att öka antalet kvinnor så att jämställdhet på sikt kan uppnås och dels att öka mångfalden inom yrkesområdet.

MSB:s jämställdhetsarbete

MSB:s interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunder som finns angivna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009. MSB stödjer även utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst, bland annat genom att finansiera forskning på området.

MSB:S arbete med jämställdhet och jämlikhet

Just nu ser MSB över hur stödet till mångfaldsarbetet i räddningstjänsten behöver utformas i framtiden. Möten och dialoger kommer att hållas med räddningstjänster och intresseorganisationer för att precisera önskad inriktning och utmaningar.

I början på 2021 ska MSB presentera en ny inriktning och handlingsplan med konkreta aktiviteter som syftar till ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten. 

Handlingsprogram 2009-2014

Mellan 2009 – 2014 inriktades MSB:s arbete i det femåriga Handlingsprogrammet för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Programmet reviderades 2013.

Handlingsprogram 2009-2014

Inriktning 2015-2018

MSB stödjer fortsatt räddningstjänsternas arbete för mångfald. Det sker bland annat genom samverkan med Nätverket Jämställda Räddningstjänster, genom att informera politiker på lokal och regional nivå och genom att fortsätta med strategisk spridning av kunskap om jämställdhet och mångfald. MSB har antagit en Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018

Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018Utvärdering av Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018

Nationellt arbete inom jämställdhet och mångfald

I juni 2009 presenterade regeringen en strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin innehåller både en analys och en beskrivning av konkreta åtgärder som främjar kvinnors och mäns lika möjligheter att utvecklas i arbetslivet och i näringslivet.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att alla människors kompetens och skaparkraft tillvaratas och främjas.

Regeringen bedömer att det behövs en samlad, långsiktig strategi som kan vara vägledande för politiken för jämställdhet på arbetsmarknaden och näringslivet. Strategin innehåller därför både de insatser som regeringen gör och avser att göra i enlighet med följande inriktningar:

  • motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet
  • främja jämställda villkor för entreprenörskap
  • jämställt deltagande i arbetslivet
  • jämställda arbetslivsvillkor

Senast granskad: 27 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan