Till innehåll på sidan

Förändrat klimat

MSB arbetar för att minska de negativa effekter som ett förändrat klimat kan ge upphov till. Samhället är mycket sårbart för klimatförändringar eftersom det är anpassat till det klimat vi har i dag.

Effekten av klimatförändringen kommer att påverka samhällets alla aktörer. Därför är det viktigt att redan nu kartlägga vilka effekter som kommer att påverka den egna verksamheten och planera för hur dessa effekter kan minimeras. Klimatscenarier är beskrivningar av hur klimatet kan utvecklas i framtiden och fungerar som ett hjälpmedel för planering och beslut om anpassning till klimatförändringarna.

Klimatscenarier för respektive län och distrikt på SMHI:s webbplats

Fler naturolyckor i framtiden

Klimatförändringen kommer att leda till högre temperaturer, förändrade regnmönster och mer frekventa och intensiva extrema händelser såsom värmeböljor, torka och skyfall. Naturolyckor inträffar årligen i Sverige, men problemet med exempelvis översvämningar, ras, skred, erosion, stormar och skogsbränder kommer att bli ännu större i framtiden.

 • MSBs arbete med klimatanpassningsförordningen (2018:1428)

  Klimatförändringens påverkan på intensitet och återkomst av extrema väderhändelser har en tydlig koppling till myndighetens uppdrag inom området skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. MSB arbetar för att stärka samhällets förmåga att hantera påfrestningar i hela skalan från olyckor till kris och krig. Klimatets påverkan på samhället som kan medföra sådana händelser eller bidra till att pågående händelser förvärras är därför redan en del av myndighetens dagliga arbete.

  I enlighet med förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) har MSB bedrivit ett arbete med att ta fram en handlingsplan med prioriterade åtgärder inom myndighetens ansvarsområden. Arbetet med förordningen har under 2019 begränsats till den förändring av extrema väderhändelser och den samhällspåverkan som ett förändrat klimat kan medföra som kan orsaka olyckor eller kris. Det kan handla om behov av åtgärder före, under eller efter en sådan samhällspåverkan. Myndigheten har därför bedömt att de analyser som ska ingå i detta arbete bör utgå från det utsläppscenario som bygger på en kraftigt ökad värmestrålning som är realistisk men också det scenario som ligger bortom förhandlade utsläppsnivåer. MSBs analyser bygger därför på utsläppscenariot RCP 8,5.

  Beslut om betydande miljöpåverkan

  Eftersom den handlingsplan ligger till grund för prioriteringar av arbetet med klimatanpassning inom myndigheten bedömer MSB att planen och dess åtgärder kan komma att omfatta åtgärder för att förebygga eller hantera händelser som har en betydande miljöpåverkan.

  MSB bedömer utifrån 6 kap 6 § miljöbalken att planen, kan komma att innehålla strategiska ställningstaganden som ligger till grund för åtgärder som vidtas före, under eller efter en händelse, som påverkas av ett förändrat klimat, som kan få sådana effekter att handlingsplanen omfattas av kraven på en strategisk miljöbedömning för planer och program enligt 6 kap miljöbalken.

  Avgränsning av arbetet med miljöbedömningen av handlingsplanen innebär att MSB kommer att bedöma behovet av prioritering av åtgärder utifrån de fem prioriterade områdena (översvämning, ras och skred, storm, vegetationsbrand samt ett klimatanpassat Sverige) samt syftet med klimatanpassning som är att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom. Miljöbedömningen förutsätts bidra med stöd i prioritering av åtgärder i handlingsplanen utifrån de konsekvenser som kan uppstå för dessa tre aspekter, med beaktande av vilka åtgärder som kan vidtas inom myndighetens ansvarsområde inom de närmaste fem åren.

  Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 7 § miljöbalken

  Handlingsplan för MSB

  MSB har den 30/1 2020 redovisat uppdraget med att ta fram en handlingsplan enligt instruktionerna i förordningen. Redovisningen innehåller MSB:s handlingsplan för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbetet inom området skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar för åren 2020-2025.

  MSB:s arbete enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete

  Beslut om redovisning av handlingsplan

Klimatanpassning.se

På webbportalen Klimatanpassning.se finner du information om klimatanpassning från svenska myndigheter. Syftet med portalen är att stödja olika aktörer i samhället i arbetet med klimatanpassning.

Klimatanpassning.se

Klimatanpassa din fastighet

Ett förändrat klimat innebär att fastighetsägare kan behöva skydda sina byggnader mot översvämningar, värme, stormar och ras.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram en guide för hur du kan arbeta med att klimatsäkra dina byggnader.

Rapport på fastighetsägarna.se: Klimatsäkra din din fastighet

Senast granskad: 19 maj 2020

Till toppen av sidan