Till innehåll på sidan

Lättnader, undantag, och multilaterala avtal

I vissa situationer finns det möjlighet till lättare bestämmelser vad gäller transport av farligt gods.

De generella undantag och lättnader som oftast kan användas, redovisas under dessa sidor. För att få kunskap om alla förenklade bestämmelser som rör specifika ämnen eller situationer hänvisas till ADR-S och RID-S.

MSBFS 2022:3 föreskrifter om farligt gods och transport på väg och terräng (ADR-S)

Undantag som har samband med hur transporten genomförs

I ADR-S och RID-S anges olika undantag som har samband med hur transporten genomförs. Det är framförallt sex undantag som kan nämnas i detta sammanhang.

Under förutsättning att villkoren för respektive undantag är uppfyllda och att försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att farligt gods läcker ut under normala transportförhållanden, gäller inte övriga bestämmelser i ADR-S eller RID-S.

Undantag finns för:

Privatpersoner

För privatpersoner gäller följande undantag från bestämmelserna om transport av farligt gods.

Undantag för privatperson

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Transport av farligt gods som genomförs av företag i samband med att de utför sitt arbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Undantag för farligt gods som tas med vid ett arbete

Transport av farligt gods kopplade till räddningstjänst i samband med olyckor, extraordinära händelser och övning (ADR-S 1.1.3.1 (d))

Delavsnitt 1.1.3.1 (d) medger undantag som kan användas vid till exempel en extraordinär händelse, som finns i 1.1.3.1 (d). Om undantaget kan användas eller inte beror på om det finns ett beslut av räddningschefen om räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Transporter av farligt gods kopplade till räddningstjänst i samband med olyckor, extraordinära händelser och övning

Fordon eller utrustning i fordon/järnvägsfordon som drivs av bränsle

Fordon eller utrustning i fordon/järnvägsfordon som drivs av bränsle är undantagna under vissna givna villkor. Detta gäller dels när fordonet används för utförandet av transporten och dels när fordon eller andra transportmedel, t.ex. båtar, utgör last på annat fordon. För transport på väg finns gränser på mängden bränsle som får medföras i de fall fordonet används för utförandet av transporten.

Fordon eller utrustning i fordon/järnvägsfordon som drivs av energilagringssystem som exempelvis litiumbatterier

Fordon/järnvägsfordon eller utrustning i dessa som drivs av litiumbatterier eller bränsleceller är undantagna från bestämmelserna i ADR-S och RID-S under vissa givna villkor. Detta gäller dels när fordonet används för utförandet av transporten och dels när fordon utgör last på annat fordon.

Transport av avfall

Vissa typer av farligt gods som är avfall och transporteras till återvinningscentral, -anläggning eller miljöstation. Se kapitel 16.o i bilaga S.

Lättnader beroende av mängd farligt gods

I ADR-S och RID-S finns även lättnader som baseras på vilken mängd farligt gods som transporteras per transportenhet eller per förpackning. Dessa undantag kan tillämpas oavsett vem som utför transporterna och med vilket syfte de genomförs.

Undantagen kallas för:

värdeberäknad mängd

begränsad mängd

reducerad mängd

Generellt kan sägas att värdeberäknad mängd kan användas beroende på vilken total mängd farligt gods det finns på transportenheten, medan begränsad respektive reducerad mängd kan användas beroende på mängden farligt gods per förpackning.

Senast granskad: 3 oktober 2023

Till toppen av sidan