Till innehåll på sidan

Kemiska hot

Kemikalier och kemiska produkter med vissa farliga egenskaper kan användas för att avsiktligt orsaka allvarlig skada på människor, verksamheter och samhället i stort. MSB stödjer verksamheter att stärka sitt skydd mot denna typ av händelser.

Det kan röra sig om att sprida giftiga ämnen, att genomföra sprängdåd eller att skapa panik och belastning på samhällets resurser. Tillverkning av denna slags kemikalier är också möjlig med vissa utgångsämnen, prekursorer, som kan finnas i relativt ofarliga kemiska produkter.

MSB arbetar med skydd mot olyckor med kemikalier genom flera regelverk, bland annat Seveso-lagstiftningen, reglerna om transport av farligt gods och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Gällande skyddet mot avsiktliga händelser med kemikalier, så som terrorism, är regelverken inte lika utvecklade. MSB stödjer verksamheter att stärka sitt skydd mot denna typ av händelser.

Vägledning om kemikalier i terrorism och annan allvarlig brottslighet

För att hjälpa verksamheter som hanterar kemikalier och kemiska produkter att bättre skydda sig mot terrorism och annan allvarlig brottslighet har MSB gett ut vägledning.

Den riktar sig framför allt till lite mindre verksamheter som själva inte har kunskap eller resurser att ta sig an detta område.

Vägledningen innehåller en överskådlig systematik och enkel metodik, samt lättillgänglig information om vilka kemiska produkter som är mest angelägna att skydda. Exempel på avsiktligt framkallade händelser och deras effekter ges, liksom vilka orsaker som skulle kunna leda till att en sådan händelse inträffar. Genom i vägledningen föreslagna åtgärder och andra förebyggande barriärer, kan skyddet mot en terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemikalier stärkas med ganska enkla medel.

Vägledning: Kan era kemikalier användas för terrorattacker

Senast granskad: 9 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan