Till innehåll på sidan

MSBFS 2018:5 föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

(MSBFS 2016:8 upphävs 190630)

ADR-S är i dagligt tal benämningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterade med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU-medlemsstaterna.

Innehåll

ADR-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna A, B och S.
 
Bestämmelserna i bilagorna A och B är identiska med motsvarande bestämmelser i bilagorna A och B till ADR. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter.
 
Bilaga S innehåller däremot bestämmelser som endast är tillämpliga vid nationella transporter.

Inledande föreskrifter

I de inledande föreskrifterna beskrivs uppbyggnaden av ADR-S, vissa begrepp definieras och bestämmelser om teknisk kontroll anges.

Bilagorna A och B

Bilagorna A och B delas in i nio olika delar, vilka behandlar alla moment i en transport. Allt från förberedande arbete som exv. klassificering och krav på förpackning till själva utförandet som exv.  märkning av fordon och förarutbildning.
 
Bilaga A innehåller delarna 1 till 7. Till innehåll motsvaras dessa i princip av delarna 1-7 i bilaga 1 till RID-S. Bilaga B består av delarna 8 och 9, vilka innehåller bestämmelser specifika för vägtransporter.
 
Följande delar finns i bilagorna A och till ADR-S

 • Del 1 Allmänna bestämmelser
 • Del 2 Klassificering
 • Del 3 Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade mängder
 • Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar
 • Del 5 Bestämmelser för avsändning
 • Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
 • Del 7 Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering
 • Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation
 • Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Bilaga S

Bilaga S innehåller bestämmelser som endast är tillämpliga för nationella transporter. Vid nationella transporter gäller således bilagorna A och B tillsammans med bilaga S.
 
Bokstaven ”S” betecknar att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.

I bilaga S finns exempelvis bestämmelser om

 • användning av äldre fordon,
 • språk i transporthandlingar,
 • övningskörning,
 • kontroll av brandsläckare,
 • godkännande av dolly,
 • lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng,
 • transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande,
 • användning av multilaterala avtal, och
 • lastsäkring.

Senast granskad: 23 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan