Till innehåll på sidan

Föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Här beskriver vi vad de olika delarna av föreskrifterna innehåller.

ADR-S är i dagligt tal benämningen på MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till FN:s överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterad med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige.

ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU- och EES-medlemsstaterna.

Innehåll

ADR-S består dels av inledande föreskrifter, dels av bilagorna A, B och S.
 
Bestämmelserna i bilagorna A och B är identiska med motsvarande bestämmelser i bilagorna A och B till ADR. Dessa bestämmelser ska tillämpas både vid nationella och internationella transporter.
 
Bilaga S innehåller däremot bestämmelser som endast är tillämpliga vid nationella transporter.

Inledande föreskrifter

I de inledande föreskrifterna beskrivs uppbyggnaden av ADR-S, vissa begrepp definieras och bestämmelser om teknisk kontroll anges.

Bilagorna A och B

Bilagorna A och B delas in i nio olika delar, vilka behandlar alla moment i en transport. Allt från förberedande arbete som exv. klassificering och krav på förpackning till själva utförandet som exv.  märkning av fordon och förarutbildning.
 
Bilaga A innehåller delarna 1 till 7. Till innehåll motsvaras dessa i princip av delarna 1 till 7 i bilaga 1 till MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, RID-S. Bilaga B består av delarna 8 och 9, vilka innehåller bestämmelser specifika för vägtransporter.
 
Följande delar finns i bilagorna A och B till ADR-S

 • Del 1 Allmänna bestämmelser
 • Del 2 Klassificering
 • Del 3 Förteckning över farligt gods, särbestämmelser och undantag för farligt gods förpackat i begränsade och reducerade mängder
 • Del 4 Bestämmelser för förpackningar och tankar
 • Del 5 Bestämmelser för avsändning
 • Del 6 Bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar, IBC-behållare, storförpackningar, tankar och bulkcontainrar
 • Del 7 Bestämmelser för transport, lastning, lossning och hantering
 • Del 8 Bestämmelser för fordonsbesättning, utrustning, drift och dokumentation
 • Del 9 Bestämmelser för tillverkning och godkännande av fordon

Bilaga S

Bilaga S innehåller bestämmelser som endast är tillämpliga för nationella transporter. Vid nationella transporter gäller således bilagorna A och B tillsammans med bilaga S.
 
Bokstaven ”S” betecknar att bilagan innehåller specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige.

I bilaga S finns exempelvis bestämmelser om

 • språk i transporthandlingar,
 • övningskörning,
 • kontroll av brandsläckare,
 • godkännande av dolly,
 • lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng,
 • transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande,
 • användning av multilaterala avtal, och
 • lastsäkring.

Senast granskad: 15 november 2023

Till toppen av sidan