Till innehåll på sidan

UAS

UAS (Unmanned Aircraft System) kan med fördel användas både före, under och efter en räddningsinsats.

Ökad digitalisering och snabb teknikutveckling innebär stora utmaningar för kommunal räddningstjänst. En sådan utmaning är inom området obemannade luftfartyg kallad UAV (Unmanned Aerial Vehicle) om det rör sig om själva luftfartyget eller UAS (Unmanned Aircraft System) om det rör sig om hela systemet. Det finns även andra typer av tekniska hjälpmedel till exempel markgående robotar eller undervattensdrönare även kallade ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle). Systemen finns även idag som hybrider med en kombination av ovanstående förmågor.

Användning av UAS inom kommunal räddningstjänst

Det är fördelaktigt att använda UAS:er – både före, under och efter en räddningsinsats – men det finns samtidigt utmaningar som måste hanteras. UAS:er, kan vid användning inom kommunal räddningstjänst – om de används på rätt sätt– bidra med värdefull information. Med hjälp av sensorer som kamera, infraröd kamera med mer, så kan bränder och människor lokaliseras snabbare. 

En sådan ändamålsenlig användning av tekniken kan bidra med värdefull information som både kan underlätta inriktning och samordning av räddningsinsatser. Dessutom kan dessa bidra till en effektivare och säkrare verksamhet i så väl före, under och efter en räddningsinsats.

Generellt bedöms nyttan av UAS:er vara störst i samband med olyckor där det kan vara svårt att skapa sig en överblick av skadeområdet från marken, men även vara till nytta vid olyckor på platser som är farliga för människor. I framtiden kan det även tänkas att UAS:er flyger till en olycksplats före andra enheter för att ge en första överblick. Vidare att systemen används för transport av mindre utrustning (exempelvis hjärtstartare eller vattenlivräddningsutrustning) till avlägsna eller otillgängliga platser innan räddningstjänstens ordinarie enheter kommit fram.

UAS:er har flera verksamhetsområden, dels att i realtid övervaka ett förlopp. Ett annat användningsområde är att samla in information vidare bearbetning och analys. Ett sådant exempel är att förädla informationen genom att skapa geodata som sedan kan användas tillsammans med annan data bland annat som beslutsstöd och information till lägesbild. Ett exempel kan vara att kartera stormar eller översvämningars utbredning och därigenom mäta storlek och tillexempel brandintensitet eller djup med hjälp av bildanalys. Man kan även använda drönare för att skapa 3D-modeller av ras och skred för att beräkna dess omfattning. 

Denna typ av information kan underlätta inriktningen på och samordningen av räddningsinsatserna  samt bidra till att de blir effektivare. Att införa en UAS är dock inte helt oproblematiskt eftersom användningen omfattas av flera olika regelverk. Dessutom behöver systemet anpassas till den tänkta användningen och den befintliga organisationen.

I dag sker förändringar kring regelverk i allt snabbare takt och nya kunskaper tillkommer med tillhörande teknikutveckling– inte minst inom området artificiell intelligens (AI).

Som ett stöd inom teknikutvecklingen till kommunal räddningstjänst så arbetar MSB med ett projekt kallat UAS 2.0.

Publikation

Obemannade luftfartyg i kommunal räddningstjänst : vägledning 2.0

Publikationsnummer: MSB1569

Utgivningsår: 2020

Ökad digitalisering och snabb teknikutveckling innebär stora utmaningar för kommunal räddningstjänst, inte minst inom området artificiell intelligens (AI). MSB har tidigare publicerat en vägledning ka...

Omslagsbild för  Obemannade luftfartyg i kommunal räddningstjänst : vägledning 2.0

Publikationsnummer: MSB1569

Utgivningsår: 2020

Publikation

Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie

Publikationsnummer: MSB1577

Utgivningsår: 2022

Denna rapport är en litteraturöversikt om artificiell intelligens (AI) med dess möjligheter och utmaningar för obemannade luftfartyg inom svensk verksamhet vid samhällsstörningar. Obemannade luftfarty...

Omslagsbild för  Artificiell intelligens för obemannade luftfartyg vid samhällsstörningar : tillämpningar och sårbarheter studie

Publikationsnummer: MSB1577

Utgivningsår: 2022

Publikation

Obemannade luftfartygssystem och artificiell intelligens : inverkan på svensk operativ förmåga i räddningstjänst studie

Publikationsnummer: MSB1774

Utgivningsår: 2022

Räddningstjänsten kan dra nytta av den senaste tekniken för obemannade luftfartygssystem (UAS) för att exempelvis förbättra sin lägesförståelse vid insatser och därmed minska risker för den egna perso...

Omslagsbild för  Obemannade luftfartygssystem och artificiell intelligens : inverkan på svensk operativ förmåga i räddningstjänst studie

Publikationsnummer: MSB1774

Utgivningsår: 2022

Projekt UAS. 2.0

Detta projekt har som idé att ta fram en fortsatt vägledning inom UAS-området till kommunal räddningstjänst, som även kan ge stöd till andra aktörer inom statlig räddningstjänst.

Vägledningen ska också bistå till ökad metodutveckling, förmåga att inhämta, analysera, bearbeta, använda och dela data vid samverkan mellan relevanta aktörers arbete på skadeplats.

En framgångsfaktor är att MSB har gjort en överenskommelse med Polismyndigheten NOA. Överenskommelsen gäller samarbete inom teknik, metod och utbildningsutveckling inom UAS-området. Syftet är att bibehålla befintlig kunskap och utveckla arbetet med UAS tillsammans med PMY genom att identifiera gemensamma samarbets- och utvecklingsområden.

Identifierad områden hittills:

  • Utbildning av piloter och sensoroperatörer hos räddningstjänst och polisen.
  • Gemensamma metoder för datainsamling och information kopplat till olyckor och övriga samhällsstörningar.
  • Erfarenheter från flygningar och avvikelserapportering

Förutom en uppdaterad vägledning så har projektet ytterligare två arbetspaket.

  1. Att ta fram ett koncept på en UAS-metodutbildning med gemensamt blåljusperspektiv.
  2. Att ta fram ett koncept på om hur en nationell UAS-förstärkningsresurs ska se ut och verka.

Projektet har också initierat en studie om vilka aktuella AI-tillämpningar som idag utarbetas inom forskning och utveckling för verksamhet med UAS-teknologier, samt vilka hot, sårbarheter och angreppsvektorer som kan exploateras med stöd av AI.

Projektledningsgrupp:

Stefan Haggö, MSB - projektledare
Rickard Henningsson, PM NOA - projektstöd
Tomas Melin, FOI - Apkt vägledning
Joakim Segolsson, MSB - Apkt utbildning
Johnny Möller, MSB - Apkt förstärkningsresurs

Projektet avslutades 2021-03-31

MSB har publicerat en vägledning Obemannade luftfartyg (UAS) i kommunal räddningstjänst. Vägledningen är framtagen i samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), räddningstjänsternas UAS-nätverk och Polismyndigheten.

Att implementera UAS i kommunal räddningstjänst omfattas av kunskap om många regelverk samt i hur man beträder ett luftrum.
Syftet med vägledningen är därför att underlätta införandet av UAS som ett förmågehöjande verktyg i verksamheten, som rätt använt kan bidra till en effektivare ledning av räddningsinsatsen.

 

 

 

Senast granskad: 15 februari 2023

Till toppen av sidan