Till innehåll på sidan

Översvämning - stöd för det förebyggande arbetet

Här finns stöd för kommuner och länsstyrelser i arbetet med att identifiera hot och risker för översvämningar. MSB tar fram kartunderlag över områden som hotas av översvämning vid höga flöden i vattendrag och sjöar. Kommuner kan också söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor hos MSB.

MSB stödjer kommuner och länsstyrelser i ert arbete med att identifiera vilka risker för översvämning som finns inom ert geografiska område.

Vi tar fram kartor över områden med översvämningsrisk, så kallade översvämningskarteringar. Kartorna kan utgöra ett stöd vid riskinventering, riskhantering och vid samhällsplanering.

Översvämningskarteringar - underlag för planering

Kartorna visar områden utmed sjöar, vattendrag och kust som hotas av
översvämning när vattnet uppnår vissa nivåer. Den hydrauliska modellen
för vattendraget som tas fram i samband med karteringen kan också
användas under en pågående översvämning.

Översvämningskarteringar

Sök statsbidrag för förebyggande åtgärder

Om din kommun har områden som hotas av en naturolycka finns statsbidrag att söka via MSB.

Statsbidrag för naturolyckor

Översvämningsdirektivet och förordningen styr arbetet

Arbetet enligt förordningen om översvämningsrisker syftar till att minska konsekvenserna från översvämningar och på så sätt värna om  människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Arbetet sker genom att identifiera områden med betydande översvämningsrisk, kartlägga översvämningshot och identifiera risker inom det översvämningshotade området.

I de riskhanteringsplaner som länsstyrelserna tar fram enligt MSB:s föreskrifter fastställs sedan åtgärder som behöver vidtas för att minska konsekvenserna av en översvämning. Olycksutredningar genomförs om omfattande översvämningar inträffar. MSB har ansvar för rapportering av arbetet till EU.

Översvämningsdirektivet

Vi bevakar och rapporterar om höga flöden

Under varje vår sammanställer MSB lägesrapporter varje vecka för höga flöden som kan uppstå till följd av snösmältning eller rikligt med regn. Via länsstyrelserna samlar MSB in information om läget lokalt och regionalt och sammanställer därefter läget i hela landet. Rapporterna skickas till samtliga länsstyrelser, Regeringskansliet och publiceras i WIS.

Om det ändå blir översvämning

Din kommun ska själv, så långt det är möjligt, klara att hantera er egen risk. Vid en omfattande händelse där inte egna resurser räcker till, ska ni i första hand samarbeta inom er region för att lösa situationen. Räcker resurserna ändå inte till, kan MSB hjälpa till med förstärkningsresurser för översvämning. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner.

Förstärkningsresurser för översvämning

Vanligaste översvämningstyperna

I Sverige förekommer översvämningar mer eller mindre regelbundet. De vanligast förekommande översvämningstyperna är:

  • Översvämningar utmed sjöar och vattendrag som inträffar under långa perioder med riklig nederbörd eller snösmältning.
  • Kustöversvämningar som beror på stigande havsnivåer vilka ofta uppstår i samband med storm eller andra väderfenomen.
  • Översvämningar till följd av extrem nederbörd (skyfall) som faller över ett mindre geografiskt område under en kort tid.

Andra orsaker till översvämningar kan exempelvis vara isproppar i vattendrag eller konstruktions-haverier, till exempel ett dammhaveri.

Senast granskad: 3 maj 2022

Till toppen av sidan