Till innehåll på sidan

Nordred – samarbete mellan räddningstjänster

Nordred är ett nordiskt samarbete för räddningstjänst mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Nordreds syfte är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan länderna, både vad gäller operativ samverkan i räddningsinsatser men också för samarbete för att utveckla räddningstjänsten.

Ramavtal för Nordred-samarbetet

Som grund för samarbetet finns ett särskilt ramavtal. Ramavtalet tecknades 1989 och trädde för Sveriges del i kraft 1992. Island anslöt sig 2001.

Ramavtalet möjliggör samarbete mellan ansvariga myndigheter i de nordiska länderna i syfte att underlätta ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser i fredstid och att påskynda insättandet av hjälpande personal och materiel.

Syftet med avtalet är att vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Genom avtalet förpliktar sig de nordiska länderna att i samband med en olycka eller vid överhängande risk för en olycka, i den omfattning som är möjlig, hjälpa övriga länder.

Begära hjälp från myndigheter i andra länder

Enligt artikel 3 i ramavtalet får en myndighet i en avtalsslutande stat som vid olyckshändelse svarar för åtgärder för att hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön begära bistånd direkt hos behörig myndighet i annan avtalsslutande stat. Den myndighet hos vilken biståndet begärs avgör därefter om detta kan lämnas.

Den hjälpande staten har rätt till ersättning av den hjälpsökande staten för kostnader för sina åtgärder.

Avtalet har införlivats i svensk lagstiftning genom bestämmelser i 9 kap. LSO. Enligt denna får regeringen, en kommun eller en statlig myndighet som ansvarar för räddningstjänst, i den utsträckning som följer av överenskommelser som Sverige ingått med Danmark, Finland, Island eller Norge, begära bistånd från eller lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser.

Avtal mellan kommuner som gränsar till varandra i olika länder

Ett stort antal gränskommunala avtal mellan kommuner i Sverige och kommuner i Finland, Norge och Danmark har ingåtts i anslutning till Nordredavtalet.

I den så kallade Hagadeklarationen från ansvariga ministrar 2009 finns en nordisk enighet om att utveckla samarbetet.

Senast granskad: 17 juni 2019

Till toppen av sidan