Till innehåll på sidan

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv. Kursen syftar också till att genom kunskapsutveckling bidra till det civila försvarets utveckling samt öka deltagarnas förmåga att utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv bidra till totalförsvarsplaneringen.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist, beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid centrala myndigheter, länsstyrelser, i näringslivet samt i kommuner och regioner.

Aktörer som vill och kan delta med både jurist och beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson uppmuntras att anmäla dessa till samma kurstillfälle.

Detta eftersom det bidrar till en ytterligare förstärkning av utbildningseffekten genom att frågorna belyses utifrån såväl ett juridiskt som ett verksamhets- och organisationsperspektiv. Förhoppningen är att detta ytterligare bidrar till att utveckla den gemensamma verksamheten efter kursen.

Vårens kurs är riktad till myndigheter och näringsliv.

Höstens kurs är riktad till kommuner, regioner och näringsliv.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig innehållet i kursen på bästa sätt ska deltagaren redan innan kursen ha grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar samt god kunskap om sin egen organisations uppdrag i fred, vid samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap.

Innan kursen startar ska deltagaren även avsätta tid för inläsning och en förberedande hemuppgift. Detta arbete beräknas sammanlagt ta fyra-fem (4-5) timmar. Inläsningsmaterial och hemuppgift kommer att presenteras på FHS lärplattform efter att antagningsbeskedet skickats ut.

 

Kostnad

Kursavgiften är 8 500 SEK exklusive moms och inkluderar fika.
Deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende.

Hur påverkas denna kurs med anledning av covid-19?

I och med att regeringen fattat beslut om avvecklande av restriktioner från och med den 29 september 2021 tar MSB bort de särskilda hygienrutiner och instruktioner som använts i samband med utbildningar under 2020 och 2021.

Frågor kan ställas till utbildning@msb.se

Bakgrund

Kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret har tagits fram mot bakgrund av den återupptagna totalförsvarsplaneringen som förutsätter att berörda aktörer har kunskap om roller, ansvar och regelverk kring höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Försvarshögskolan (FHS) utvecklade kursen 2019, då kursen också genomfördes första gången. Under 2020 reviderades kursen som ett led i kontinuerlig erfarenhetsåterföring och ny kursplan fastställdes.
Utvecklingsarbetet har tagit hänsyn till gällande lagstiftning, regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Upplägg och omfattning

Kursen kan bedrivas endera som platsbunden eller helt på distans och genomförs sammanhängande under två dagar. Mot bakgrund av Covid-19 kommer beslut om vilket upplägg som gäller för aktuell kurs att baseras på rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Besked om platsbundet eller distansbaserat upplägg meddelas i samband med antagning.

Kursen kan anpassas beroende på målgrupp och därför kan vissa kurstillfällen komma att riktas särskilt till anställda vid vissa aktörer.

Innan kursen startar ska deltagaren även avsätta tid för inläsning och en förberedande hemuppgift, Detta arbete beräknas sammanlagt ta fyra-fem (4-5) timmar. Inläsningsmaterial och hemuppgift kommer att presenteras på FHS lärplattform efter att antagningsbeskedet skickats ut.
Efter avslutad kurs finns allt material som presenterats under kursen tillgängligt på FHS lärplattform. Materialet kan fungera som stödmaterial vid utbildningsinsatser inom den egna organisationen.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Kursplan Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 2 januari 2022
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar
Sista anmälningsdag: 26 juni 2022
Ort: Försvarshögskolan i Stockholm
Antal platser: 30
Längd: 2 dagar

Senast granskad: 6 december 2021

Till toppen av sidan