Till innehåll på sidan

Tillsyn och vägledning för farlig verksamhet

Lagen om skydd mot olyckor anger vem som har tillsyn över att lagstiftningen efterlevs. I det ansvaret ingår också att ge råd, stöd och vägledning till både enskilda och andra som utövar tillsyn.

Kommunens tillsynsansvar

Kommunen har tillsyn över att den enskilde följer lagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Med "den enskilde" menas både enskilda personer, men också till exempel företag och andra verksamheter. Kommunen ska även genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.

MSB har meddelat föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor MSBFS (2021:8).

Statens tillsynsansvar

MSB ansvarar för tillsyn över kommunernas skyldigheter att bedriva tillsyn över den enskildes skyldigheter. MSB ansvarar även för tillsynen över länsstyrelsernas skyldighet att besluta om vilka verksamheter som ska omfattas av regelverket om farlig verksamhet.

MSB ska också ge råd, stöd och vägledning till alla aktörer inom lagstiftningen. MSB kan också ge inriktningar om hur lagstiftningen ska tolkas. Detta kan till exempel ske genom att utfärda så kallade allmänna råd. Ett sådant allmänt råd finns som behandlar farlig verksamhet (MSBFS 2014:2).

Vad kan tillsyn av farlig verksamhet omfatta?

Den tillsyn som kommunen bedriver enligt 2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor fokuserar i huvudsak på att ägaren eller verksamhetsutövaren håller eller bekostar beredskap med personal och egendom i skälig omfattning i händelse av olycka eller vid överhängande fara för olycka.

Tillsynen kan utgå från nedanstående frågeställningar. Beroende av verksamhetens art kan inriktningen variera. Utförligare beskrivning av skyldigheterna vid farlig verksamhet finns i MSB:s allmänna råd MSBFS 2014:2.

Frågeställningar i samband med tillsyn

Tillsynen kan utgå från nedanstående frågeställningar. Beroende av verksamhetens art kan inriktningen variera. Utförligare beskrivning av skyldigheterna vid farlig verksamhet finns i MSB:s allmänna råd MSBFS 2014:2.

Detta är några exempel på frågor man kan ta med sig vid tillsyn av farlig verksamhet:

 • Har de händelser och scenarier som kan leda fram till olycka eller överhängande fara för olycka identifierats och analyserats?
 • Är konsekvenserna av en olycka analyserade?
 • Kan olycka eller överhängande fara för olycka upptäckas i tid?
 • Finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka eller överhängande fara för olycka?
 • Finns rutiner och utrustning för alarmering av berörda samhällsfunktioner?
 • Finns rutiner och utrustning för att varna de människor som kan skadas i samband med olycka?
 • Är ansvarsfördelningen för att varna de som kan skadas vid en olycka utklarad med kommunen och andra ansvariga myndigheter?
 • Vilken beredskap med personal och egendom i övrigt finns upprättad?
 • Vilka övriga nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hindra eller begränsa allvarliga skador vid olycka, till exempel information till allmänheten?
 • Finns rutiner för att underrätta och informera berörda myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka?
 • Finns rutiner för att identifiera förhållanden som ger behov av att uppdatera planeringen?
 • Finns rutiner och planering för övning?
 • Vilka erfarenheter finns från genomförda övningar?

Senast granskad: 24 augusti 2022

Till toppen av sidan