Till innehåll på sidan

Tillsyn och tillsynsvägledning för farlig verksamhet

Lagen om skydd mot olyckor anger vem som har tillsyn över att lagstiftningen efterlevs. I det ansvaret ingår också att ge råd, stöd och vägledning till både enskilda och andra som utövar tillsyn.

Kommunens tillsynsansvar

Kommunen har tillsynsansvaret inom sitt geografiska område. Detta innebär bland annat att se till att den enskilde följer lagen, men också att ge råd och stöd till den enskilde. Med "den enskilde" menas både enskilda personer, men också till exempel företag och andra verksamheter.
 
För sådana verksamheter som Länsstyrelsen – efter samråd med kommunen – beslutat ska vara farliga verksamheter är det kommunen som har tillsyn över att verksamheten uppfyller de krav på beredskap med mera som ställs.

Länsstyrelsens tillsynsansvar

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret i länet. Det innebär tillsyn över att kommunen uppfyller sina skyldigheter enligt lagen. Länsstyrelsen ska också ge råd och stöd till kommunen inom lagstiftningens område.
 
Det är Länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som ska vara farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Centralt tillsynsansvar

MSB har det centrala tillsynsansvaret över lagstiftningen. MSB ska också ge råd, stöd och vägledning till alla aktörer inom lagstiftningen. Detta görs i första hand till länsstyrelserna för att hjälpa och stödja dem i deras tillsynsansvar.
 
MSB kan också ge inriktningar om hur lagstiftningen ska tolkas. Detta kan till exempel ske genom att utfärda så kallade allmänna råd. Ett sådant allmänt råd finns som behandlar farlig verksamhet (MSBFS 2014:2).

MSBFS 2014:2 allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

Vad kan tillsyn av farlig verksamhet omfatta?

Den tillsyn som kommunen bedriver enligt 2 kap. 4§ lagen om skydd mot olyckor fokuserar i huvudsak på att ägaren eller verksamhetsutövaren håller eller bekostar beredskap med personal och egendom i skälig omfattning i händelse av olycka eller vid överhängande fara för olycka.
Frågeställningar i samband med tillsyn

Tillsynen kan utgå från nedanstående frågeställningar. Beroende av verksamhetens art kan inriktningen variera. Utförligare beskrivning av skyldigheterna vid farlig verksamhet finns i MSB:s allmänna råd MSBFS 2014:2.

Detta är några exempel på frågor man kan ta med sig vid tillsyn av farlig verksamhet:

 • Har de händelser och scenarier som kan leda fram till olycka eller överhängande fara för olycka identifierats och analyserats?
 • Är konsekvenserna av en olycka analyserade?
 • Kan olycka eller överhängande fara för olycka upptäckas i tid?
 • Finns rutiner för vilka åtgärder som ska vidtas vid olycka eller överhängande fara för olycka?
 • Finns rutiner och utrustning för alarmering av berörda samhällsfunktioner?
 • Finns rutiner och utrustning för att varna de människor som kan skadas i samband med olycka?
 • Är ansvarsfördelningen för att varna de som kan skadas vid en olycka utklarad med kommunen och andra ansvariga myndigheter?
 • Vilken beredskap med personal och egendom i övrigt finns upprättad?
 • Vilka övriga nödvändiga åtgärder har vidtagits för att hindra eller begränsa allvarliga skador vid olycka, till exempel information till allmänheten?
 • Finns rutiner för att underrätta och informera berörda myndigheter vid olycka eller överhängande fara för olycka?
 • Finns rutiner för att identifiera förhållanden som ger behov av att uppdatera planeringen?
 • Finns rutiner och planering för övning?
 • Vilka erfarenheter finns från genomförda övningar?

Senast granskad: 2 april 2019

Till toppen av sidan