Till innehåll på sidan

Gamla sprängkistor - risker och regler

Skärpta regler vid hantering av explosiva varor har bland annat inneburit att så kallade sprängkistor av äldre modell inte uppfyller gällande krav på tillgreppsskydd eller förankring. De gamla sprängkistorna, som tidigare användes för förvaring av sprängmedel, har ersatts av nya godkända förvaringslösningar.

Det händer då och då att gamla sprängkistor påträffas, - ofta ute i det fria men även i källare eller i förråd. Sprängkistorna, med okänt innehåll, kan ha lämnats kvar medvetet eller helt enkelt glömts bort. Om det inte går att utesluta att en påträffad sprängkista innehåller gamla sprängämnen måste kistan hanteras med mycket stor försiktighet.

Risker

Ett sprängämnes egenskaper förändras över tid. Miljöpåverkan, till exempel värme, kyla eller fukt, bidrar till att påskynda denna process.
Åldrande och miljöpåverkan kan innebära att sprängämnen blir instabila med risk för oväntade och kraftiga reaktioner. Risken är särskilt stor när det gäller dynamit av äldre typ baserad på nitroglycerin. Man brukar ibland säga att gammal dynamit ”svettas”, - att nitroglycerinet skiktar sig och tränger ut i sin rena form. Nitroglycerin är ett extremt känsligt explosivämne. Minsta stöt kan få ämnet att explodera.
Även krut och pyrotekniska satser förändras kemiskt med tiden och kan bli mer instabila.

En annan risk i sammanhanget är att innehållet i gamla sprängkistor kan vara intressant för personer med ”kriminella avsikter”, – eller för personer som helt enkelt är nyfikna på innehållet. Omedvetet kan de utsätta sig själva och sin omgivning för stora risker genom att flytta eller försöka forcera en påträffad sprängkista.

Regler och tillstånd

Hantering, som till exempel användning och förvaring, av explosiva varor regleras i lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor, ofta benämnda LBE och FBE. Mer detaljerade regler finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 2019:1).

Kommunen behöver ha tillstånd för sin hantering av explosiva varor. Användning och förvaring är, med några få undantag, tillståndspliktig. Exempel på undantag är att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inte behöver söka tillstånd. Det finns även ett antal produkter som, i små mängder, är undantagna från tillståndskravet. Vissa fyrverkerier som får användas av allmänheten är ett sådant exempel.

Destruktion är också en del av hanteringsbegreppet. Den som vill ha möjlighet att åta sig uppgiften att destruera explosiva varor ska söka tillstånd hos MSB. För att beviljas ett sådant tillstånd behöver sökanden ha dokumenterad utbildning och erfarenhet av just det slags vara som ska destrueras.

Information om tillstånd för brandfarliga och explosiva ämnen

Om gamla sprängkistor påträffas, tänk på att:

Området där sprängkistan påträffats kan behöva spärras av.

 • Ska allmänheten informeras?
 • Behövs bevakning?

Informera kommunal räddningstjänst och polis.

Inhämta information.

 • Går det att spåra ägare/ansvarig?

Kontakta person med sprängämneskunskap för bedömning av riskerna.

 • Var har sprängkistan påträffats, hur ser omgivningarna ut?
 • I vilket skick är kistan?
 • Finns möjlighet att öppna kistan?
 • Behövs låssmed? Värdeförvaringstekniker?
 • Är kistan flyttbar?
 • Finns förutsättningar att destruera kistan med innehåll på plats?
 • Avstånd till närmaste skyddsobjekt?

Destruktion.

 • Kontakta företag med rätt kompetens och gällande tillstånd.

Kontakt

För information om vilka företag som har tillstånd att destruera explosiva varor kontakta MSB på:

registrator@msb.se

Senast granskad: 19 december 2022

Till toppen av sidan