Till innehåll på sidan

ISO:s kommitté för säkerhet och resiliens

Vid årsskiftet 2015 slog ISO ihop flertalet kommittéer som arbetade med säkerhetsfrågor och bildade en ny kommitté för säkerhet och resiliens (ISO Technical Committee 292 Security and resilience). Målet med arbetet i kommittén är att arbeta fram globala standarder och riktlinjer för ett säkrare och resilientare samhälle och förbättra beredskapen för internationella kriser.

Kommittén arbetar med att utveckla olika standarder för metoder, procedurer, system, rutiner och språk. Några av de prioriterade områdena för Sverige är att utarbeta standarder för kontinuitets-hantering, ökad resiliens, informationsöverföring, lägesbild och interoperabilitet.

Ett 68 länder deltar i kommittén och kommittén ansvarar för ett 30-tal publicerade standarder och ett 20-tal pågående projekt. MSB deltar aktivt och har representanter i många av dessa arbeten som berör samhällsskydd och beredskap. Kommittén leds av Åsa Kyrk Gere, MSB.

Stat och näringsliv har gemensam nytta

Nyttan av standarder är stor, både för samhällets krisberedskap och för näringslivets möjligheter att utveckla nya lösningar. Inom ramen för detta arbete deltar aktiva representanter från MSB, Försvarsmakten, Försvarets materialverk (FMV), Basalt, Combitech, LO, PwC, RISE, Secana, SPBI, Säkerhetsföretagen, Thyréns med flera.

Pågående projekt

Kommittén arbetar för närvarande med följande standardiseringsprojekt:

 • Ledningssystem för kontinuitet

  Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet – Riktlinjer (SS-ISO 22301)

  Detta arbete avser att revidera den tidigare kontinuitetsstandarden som publicerades 2012.

  Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning (SS-ISO 22313)

  Detta arbete avser att revidera den tidigare kontinuitetsstandarden som publicerades 2012.

  Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet – Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för kontinuitetsprocedurer (ISO/TS 22332)

  Arbetet syftar till att ta fram en Teknisk Specifikation som ger support till ledningssystem för kontinuitet och dess kontinuitetsprocedurer.

 • Krishantering

  Säkerhet och resiliens – Krishantering – Vägledning för hur man kan använda sociala medier vid en kris (SS-ISO 22329)

 • Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument

  Säkerhet och resiliens – Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument – Prestationskrav hos äkthetslösningar för att förhindra förfalskade varor (ISO 22383)

  Säkerhet och resiliens – Äkthet, integritet och förtroende för produkter och dokument – Vägledning för planering mot förfalskning (ISO 22384)

 • Samhällets resiliens

  Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens – Vägledning för ”peer reviews” för att reducera katastrofers risker (ISO 22392)

  Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens – Vägledning för informationsdelning mellan organisationer (ISO 22396)

 • Säkerhet och skydd

  Säkerhet och resiliens – Säkerhet och skydd – Vägledning, ramverk och arkitektur (ISO 22340)

  Säkerhet och resiliens - Säkerhet och skydd – Vägledning för att hindra brott genom stadsplanering och design (ISO 22341)

Notera att kommittén har en egen hemsida som beskriver dessa projekt mer ingående.

Publicerade standarder

Kommitteen har tagit ansvarar för ca 30 publikationer. MSB har varit med och aktivt deltagit i följande av dessa:

 • Fristående standarder

  Säkerhet och resiliens - Terminologi (SS-ISO 22300)

  Denna standard beskriver definitioner av ca 300 centrala begrepp inom området samhällssäkerhet.

  Säkerhet och resiliens – Organisatorisk resiliens – Principer och attribut (SS-ISO 22316)

  Denna standard för organisatorisk resiliens ger vägledning och beskriver viktiga principer för hur man åstadkommer en robust och motståndskraftig organisation.

  Samhällssäkerhet - Vägledning för övningar (SS-ISO 22398)

  Denna standard ger vägledning för hur aktörer kan hantera frivilliga som dyker upp på skadeplatsen för att hjälpa till vid en kris.

 • Ledningssystem för kontinuitet

  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Krav (SS-ISO 22301)

  Denna standard innehåller krav för hur en organisation kan implementera ett ledningssystem för kontinuitet. MSB anser att detta är en mycket användbar standard och uppmuntrar användning särskilt inom för att stärka säkerheten kring kritisk infrastruktur. Standarden har ett liknande upplägg som ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning och det är möjligt för organisationer att certifiera sig.

  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning (SS-ISO 22313)

  Denna standard ger kompletterande vägledning till ISO 22301.

  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning till SS-EN ISO 22301 (SS 22304)

  Detta är en svensk standard som togs fram för att särskilt stödja svenska aktörer genom att ge mera praktiskt vägledning för hur man kan implementera kontinuitetshantering i sin organisation i enlighet med ISO 22301.

  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning för konsekvensanalys (ISO/TS 22317)

  Denna tekniska specifikation för ledning av kontinuitet kompletterar ISO 22301 och ger mer med utförlig vägledning i en organisation bör utföra en konsekvensanalys.

  Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet – Vägledning för värdekedjan (ISO/TS 22318)

  Denna tekniska specifikation för ledning av kontinuitet kompletterar ISO 22301 med mer utförlig vägledning när det gäller att skapa kontinuitet i hela värdekedjan.

  Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för den mänskliga faktorns påverkan på kontinuitet (ISO/TS 22330)

  Denna tekniska specifikation för ledning av kontinuitet kompletterar ISO 22301 och ger support när det gäller hur den mänskliga faktorn ska hanteras.

  Säkerhet och resiliens - Ledningssystem för kontinuitet – Ledningssystem för kontinuitet - Vägledning för kontinuitetsstrategier (ISO/TS 22331)

  Denna tekniska specifikation för ledning av kontinuitet kompletterar ISO 22301 och ger vägledning för hur man utvecklar kontinuitetsstrategier.

 • Krishantering

  Säkerhet och resiliens - Krishantering – Vägledning för ledning och samverkan (SS-ISO 22320).

  Denna standard för krishantering ger vägledning för ledning och samverkan.

  Samhällssäkerhet - Krishantering – Vägledning för varning till allmänheten (SS-ISO 22322)

  Denna standard beskriver hur ett system bör utformas som ger varning till allmänheten.

  Samhällssäkerhet - Krishantering – Vägledning för färgkodning vid varning (SS-ISO 22324)

  Denna standard beskriver hur olika färger kan användas för varning. Standarden specificerar hur rött – gult – grönt kan användas för att indikera olika nivåer av fara.

  Säkerhet och resiliens - Krishantering – Vägledning för förmågebedömning (SS-ISO 22325)

  Denna standard för förmågebedömning av krishantering ger vägledning för hur man bedömer hur väl en organisation kan hantera kriser.

  Samhällssäkerhet - Krishantering – Meddelandestruktur vid utbyte av information (ISO/TR 22351)

  Denna tekniska rapport syftar till att öka interoperabilitet och ger en struktur för kodning av meddelanden för att olika system ska kunna utbyta information om kriser.

 • Samhällets resiliens

  Samhällssäkerhet - Massevakuering - Vägledning för planering (SS-ISO 22315)

  Denna standard ger vägledning för hur man planerar för massevakuering

  Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens - Vägledning för planering av spontanfrivilligas engagemang (SS-ISO 22319)

  Denna standard ger vägledning för hur aktörer kan hantera frivilliga som dyker upp på skadeplatsen för att hjälpa till vid en kris.

  Säkerhet och resiliens – Samhällets resiliens – Vägledning för att stödja sårbara människor vid nödsituationer (ISO 22395)

  Denna standard ger vägledning för hur aktörer kan särskilt stödja sårbara personer vid en kris.

  Samhällssäkerhet - Vägledning för att upprätta privat–offentlig samverkan (SS-ISO 22397)

  Denna standard ger vägledning för hur olika organisationa (privata och offentliga) kan upprätta samverkan för att hjälpa till vid en kris.

Delta i standardiseringsarbetet

MSB efterlyser fler deltagare från samhällsviktiga verksamheter inom den privata sfären, till exempel elbranschen och transportnäringen.

Om du vill veta mer om hur ni kan delta i standardiseringsarbetet i samarbete med andra näringslivsföreträdare och myndigheter, kontakta Stefan Tangen på MSB, stefan.tangen@msb.se, 010-240 41 66 eller Susanna Björk på SIS 08-555 520 00.

Samhällssäkerhet på Swedish Standards Institute

ISO/TC 292 Security and resilience webpage

Senast granskad: 9 april 2019

Till toppen av sidan