Till innehåll på sidan

Stuxnet : IT som vapen eller påtryckningsmedel

Stuxnet : IT som vapen eller påtryckningsmedel

Detaljer

Publikationsnummer
MSB331
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
16 s.
Pris
0 kronor
Industriella informations- och styrsystem (SCADA) blir allt mer en förutsättning för viktiga samhällsfunktioner såsom vatten och avlopp, energi, transporter, fastighetsautomation och tillverkningsindustri. Den här utvecklingen skapar nya möjligheter och nya risker i hela samhället och ökar kraven på arbetet med samhällets informationssäkerhet. Störningar i industriella styrsystem kan inte enbart leda till att dyrbar utrustning förstörs, utan kan även orsaka avbrott i kritiska verksamheter och i värsta fall riskera människors liv och hälsa. Följderna kan också bli omfattande kostnader och förlorat förtroende, för såväl det enskilda företaget som samhället i stort. Stuxnet utmärker sig i det brus av skadlig kod som ständigt översköljer dagens IT-system och kan sägas representera en milstolpe i utvecklingen av skadlig kod. Ett av skälen till detta är att koden är särskilt riktad mot specifika IT-system inom industrin, det vill säga vissa typer av industriella styrsystem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, i samverkan med andra aktörer däribland Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), studerat Stuxnet inom ramen för myndighetens program för ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan